A Fidesz mint jobboldali modernizációs kísérlet

Orbán Viktor tusványosi beszéde többek között fejlődési víziót is megfogalmazott, ezért jó lehetőséget ad arra, hogy értelmezzük a 2010 utáni Fidesz gazdasági jövőképét, gazdaságfilozófiáját.

 

1. Az alapok: A kapitalizmus válfajai

A 2008-ban a Lehman Brothers összeomlás kezdete óta ismét erőre kaptak azok a viták, melyekben a kapitalizmus rendíthetetlen hívei azzal igyekeznek visszaverni az azt érő kritikákat, hogy annak ellenfele, a kommunizmus rosszabb volt. Az ilyen viták pont a lényeget fedik el: olyan, hogy jelző nélküli kapitalizmus, nincs. Ez egy gyűjtőfogalom, mely térben és időben is változó. A mai kapitalizmusok jelentős tartalmi különbségeket mutatnak mondjuk Adam Smith kapitalizmusképéhez képest is.

Peter A. Hall és David Soskice 2001-ben publikált, A kapitalizmus válfajai című könyve óta a közgazdaságtudományban megsokasodtak a rendszer különböző modelljeit leíró művek, erre külön kutatási program alakult ki. A közgazdászok igyekeznek minél rövidebbre fogni a megkülönböztethető modellek listáját, hiszen a túl sok egy pont után inkább zavaró lenne. Mindenesetre minimálisan hét jól elkülönülő kapitalizmusmodell élesen kirajzolódik.

Ahogy látni fogjuk, a Orbán Viktor által egységesen “Nyugat” címszó alatt kezelt régió nem testesít meg egyetlen homogén gazdaságfilozófiát.

Az angolszász kapitalizmus a klasszikus tankönyvi modell szerint erőteljes versenyre épít, a vállalatfinanszírozás a bankok helyett dominánsan a tőkepiacról történik, az állam szerepe és az adóztatás minimális. A valóságban azonban már a harmincas években kimutatták, hogy egy-két nagyvállalat (corporation) dominál minden piacot, akik szoros nexusban állnak az állammal, szponzorálják a politikusok kampányait, cserében pedig közbeszerzési pénzeket kapnak (hadiipar), rájuk szabják az iparági szabályozást (lásd ALEC botrány), és kimentik őket ha szükség van rá (pénzügyi szektor, autóipar). A vagyoni egyenlőtlenségek még az amerikaiak saját képzeletét is felülmúlják.

Szöges ellentéte a jóléti állam, amelynek legalább három típusa létezett. A brit, liberális jóléti állam csak a legszegényebbek számára feszített ki szociális hálót. A német, konzervatív bismarcki alapon, iparági biztosítási rendszerekre épített. A második világháború után új motivációt adott a kelet-német „munkásállammal” való vetélkedés, illetve a szocdemek és a keresztényszocialisták szociális konszenzusa. (A német szociális piacgazdaság nem az ordoliberálisok találmánya, ahogy azt sokan tévesen gondolják. Ez utóbbi a piac keretszabályozásában hisz, nem a jóléti államban.) Az utóbbi másfél évtizedben a német modell sokat mozdult el angolszász irányba, a híres Sozialmarktwirtschaft-ot leépítették, a társadalom jelentős része megélhetést nem biztosító munkahelyekre szorult, míg a társadalom tetején megjelentek az amerikai módra túlfizetett top menedzserek.

A legteljesebb jóléti államot pedig ismert módon a skandinávok alakították ki, ahol a teljes középosztály egésze kedvezményezett. A skandinávok szociáldemokrata modelljének középpontjában az együttműködés áll. Az erős és majdnem mindenkit felölelő szakszervezetek kétéves megállapodásokat kötnek a munkaadókkal. A termelékenységi növekményből adódó növekvő profitit szétosztják. A magukat képző, egyre magasabb hozzáadott értéket termelő munkások egyre magasabb béreket kapnak, a tőketulajdonosok természetesen profitot. Szemben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar piaci fundamentalista tálibok rendszeresen kifejtett vélekedésével a jóléti állam nem bukott meg, sőt, a legkiemelkedőbb mutatókat produkálja: a legmagasabb foglalkoztatás, a legmagasabb bérek, kiegyensúlyozott költségvetés, alacsony adósságállomány. A svéd siker titkáról, az Északi modellről itt írtam, Norvégiáról pedig itt.

Az úgynevezett rajnai, vagy korporatív kapitalizmus (Hollandia, Németország, Ausztria, Szlovénia) lényege az egyeztetés társadalmi csoportok, önkormányzatok, különböző érdekképviseletek között. A háromoldalú megállapodások nemzeti, iparági és vállalati szinten is nagyon  komolyan vétetnek. A német esetben a szakszervezetek még az igazgatótanácsokban is részt vesznek (Mitbestimmung). A vállalatfinanszírozás nagyobb részt bankhitelekre alapul, a bankok viszont nem ritkán a tartományokat képviselik.

A konzervatív fejlesztő államnak két válfaja is megvalósult. Egyik volt a de Gaulle tábornok által dominált francia etatizmus-dirigizmus (erről itt írtam részletesebben), amely jelentős államosított tulajdonra építve dirigált az egyes gazdasági szektorok szereplőinek. Sikerei számosak voltak, az állami tulajdonú Renault autógyáron, a Concorde-on, a La Manche csatornán át az atomerőművekig és a gyorsvasúti hálózatig. A jegybank kedvezményes hitelekkel segítette a hazai vállalkozásokat. Bár a kezdeti időszakban Portugália, Spanyolország és Görögország is sikeresen követte, a francia modell Mitterand elnök híres 1983-as fordulata után jelentőségét vesztette.

A másik konzervatív fejlesztő modell a távol-keleti fejlesztő állam, amely közismert módon az ázsiai kistigriseket (Japán, Korea, melyről itt írtam részletesebben, illetve Szingapúr, Hong Kong, Tajvan) zárkóztatta fel a harmadik világból az elsőbe, és azóta a tigriskölykök is másolják (Malájzia, Indonézia, az utóbbi időben Kína). Itt az erősen centralizált állam hazai iparbajnokok erőteljes segítésével igyekszik exportképessé válni. Miközben kihasználja a nemzetközi szabad kereskedelem export előnyeit, valójában vállalatcsoportokon (keiretcuk, csebolok) belüli kereskedelem segítségével de facto minimálisra tudja szorítani az importot. Az állam szintén aktívan közreműködik a technológia és a társadalmi humán tőke emelésében.

Külön kapitalizmus modellt alkot az offshore adóparadicsom, amely más nemzetgazdaságokból von el forrásokat. (Arról, hogy mi is pontosan az offshore, itt írtam.) Az egzotikus kis szigetek mellett Luxemburg, Svájc, Ciprus, az Egyesült Királyság, Hong Kong, illetve Delaware állam mutat erőteljesen ilyen jegyeket.

Végezetül a rendszerváltás utáni kelet-európai gazdasági berendezkedés is saját nevet kapott. Dependens kapitalizmusnak hívja az irodalom, mivel működését teljes egészében a külföldi működő tőke vonzására alapozza. Állami szakpolitikák (munkahelyteremtés, K+F, szociálpolitika, stb.) helyett mindenre a multik jelenléte a gyakorlatban meglehetősen inadekvát válasza. Szemben Orbán Viktor és Kornai János vélekedésével, ebben a régióban soha nem volt jóléti állam. Magyarországon már a rendszerváltáskor is jóval a nyugati GDP-arányos költés alatt volt a szocpol büdzsé, ami 2009-re tovább távolodott az uniós átlagtól, és ráadásul perverzzé vált, azaz a legszegényebbek finanszírozták a leggazdagabbakat.

Kerítés

                                      Kolbászból lesz-e?

 

2. A Fidesz mint jobboldali fejlesztő állam, neoliberális beütésekkel

Természetesen magától adódik a kérdés, hogy a dependens modelltől elrugaszkodó, jelenlegi magyar, unorthodoxnak mondott gazdaságfilozófia melyik kapitalizmusfajtához áll legközelebb. Ahogy az elemzésből kitűnik, az amerikai (alacsony adók, jóléti rendszer elutasítása, állam-nagyvállalati nexus) illetve a de Gaulle féle konzervatív fejlesztési modell mondhatók az Orbán kormány filozófiájával rokonnak. Az amerikai republikánusok neoliberális filozófiájára hajaz az egykulcsos adó, a lusta szegények tételezése és az abból következő represszív foglalkoztatáspolitika, a visszatérően megszorításokra épülő költségvetési politika, illetve a “mindenki annyit ér, amennyit kikapart magának” ethosa. Orbán Viktor rendszeresen elmondja, hogy nem hisz a jóléti államban, szerinte a gazdagok megadóztatása technikailag lehetetlen, és a pénz amúgy sem jutna el a szegényekhez. Mindez klasszikus jobboldali nézet, azaz a Fidesz a helyén van. Erre utal szimbolikusan a Reagan szobor állítása, illetve Orbán Viktor nyilatkozatai a brit sajtóban arról, hogy Margaret Thatchert példaképnek tekinti. Az álbaloldali kormányzás, különösen annak Kóka-Gyurcsány féle válfaja kitűnően előkészítette a terepet ehhez filozófiailag. A hazai nagyvállalati szektor és a jobboldal közötti szoros viszony nincs ellentmondásban a neolib republikánus megközelítéssel sem, ahogy azt a piaci fundamentalista retorika ellenére az amerikai pénzügyi és hadiipar, illetve az amerikai Republikánus Párt közötti intim viszony, a már említett ALEC botrány, illetve az átláthatatlan amerikai pártfinanszírozás mutatja. A Fidesz amúgy kitűnő kapcsolatokat ápol a Republikánus Párt egy részével, például George Pataki exkormányzóval.

A neoliberalizmus előtti jobboldali modernizációs modell pedig a hazai iparágak preferálásában, a támogatott vállalati hitelekben és az extrém centralizációban érhető tetten. Míg az álbaloldali vízió nem tartotta fontosnak a hazai gazdaság kérdését, addig a fideszes stratégia erőnek erejével dolgozik egy hazai nagyvállalati szektor újjáépítésén, nem egyszer a multinacionális szektor kárára, bár annak csendes együttműködése mellett. Bár Magyarországon az államosításról sokaknak a kommunista rendszer jut az eszébe, elfelejtik, hogy a neolib fordulat előtt a felzárkózó gazdaságokban a jobboldali pártok is államközpontúak voltak (Bismarck, de Gaulle, Japán, Korea, Szingapúr, stb.) Megfér mindezzel a meghírdetett illiberális demokrácia fogalma is, hiszen Japánban és Koreában a kilencvenes évekig szintén ilyen működött, és Szingapúrban ez máig fennmaradt. A jobboldali modernizációs kísérletet átélt országokban vagy jogilag korlátozva volt a baloldal (Görögország 1949-1974, Spanyolország -1980), vagy a kommunista veszély miatt a jobboldal modernizációs nemzeti legitimációval szilárdította meg uralmát. A magyar álbaloldal gyengesége, karizma és legitimitás hiánya miatt képtelen bemutatni a polgároknak (akik közül vélhetően a jobboldali választók nagy része sem akarna illiberális demokráciában élni, ha tudná, hogy mi is az), hogy mik is az illiberális demokrácia velejárói. Szemben az álbaloldallal, a Fidesz tehát nem áljobboldali, hanem valódi jobboldali párt. Ha a magyar baloldali szavazók jobban ismernék a nyugati (amerikai, brit, olasz stb.) jobboldal történetét és értékrendszerét, tudnák, hogy a Fidesz szinte semmi olyat nem tett, amit azok már ne tettek volna meg (választási rendszer és körzetek átírása, alkotmánybíroság teletömése, sajtó, közelség a hazai nagyvállalatokhoz stb. stb.) Ennyire nem intenzíven, de nem is kaptak kétharmados felhatalmazást összeomló álbaloldalaiknak köszönhetően. Nem meglepő tehát, hogy az európai jobboldal rendszeresen intézményesen kiáll a Fidesz mellett. (Lásd Tavares jelentés EPP intézményes elutasítása, az EPP elnök Joseph Daul határozott kiállása Orbán Viktor mellett a magyar országgyűlési kampányban, stb.)

 

3. A három Magyarország vízió: a bukott álbaloldali, a domináns jobboldali, és a hiányzó jóléti

Magyarországon körülbelül 1985 és 2009 között a hazai álbaloldal által hirdetett neoliberális, piaci logika érvényesült. (A piaci fundamentalista tálibok ezen a ponton kiáltanak fel: sosem volt itt igazi verseny! Több verseny kell! Ők esetleg válaszolják meg: hogyan kívánnak 3,7 millió nyomorban élőt piaci alapon versenyképessé tenni?) Ez a modernizációs stratégia a már említett dependens kapitalizmus modelljét teremtette meg, amely az egész régióban a nem GDP-ben mért felzárkózás kudarcához vezetett. A mobilitást garantáló állami alrendszerek kivéreztetése és leépítése Magyarországon 2009-re 3,7 millió létminimum alatt élőt, különbségeket növelő oktatási és szociális rendszert, a mobilitási csatornák elzáródását és elharapózott korrupciót hagyott maga után. A piaci retorika az erőforrások demokratikus szétterítését ígérte, ehelyett koncentrációját hozta.

A valódi baloldali modell, az erőforrások állami alrendszereken keresztüli szétterítése, a rajnai vagy északi értelemben vett jóléti állami modell mind a mai napig nem született meg Magyarországon. Ennek elsődleges oka az idősebb értelmiségi generációk államszocializmusban tanult idegenkedése az állami megoldásoktól, illetve a liberális és a baloldali eszmerendszer kitartó összekeverése (#ballib) annak érdekében, hogy egy fejletlen országban a felmérések által igazoltan népszerűtlen neoliberális politika kormányzati szerephez juthasson.

Erre válasz a Fidesz jobboldali modernizációs kísérlete. Ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök “félázsiai társadalom”-ra tett utalása jelzi, ennek a kísérletnek a kiindulópontja az, hogy a magyar társadalom (mint a világ legtöbb fejletlen országában a társadalom amúgy) klientúrahálózatokba szerveződő, a közügyek megértéséhez nem elég képzett emberekből áll. A jobboldali modernizációs kísérlet ehhez a társadalmi valósághoz igazodik. Határozott előnye a társadalom többsége számára, hogy extrém központosításából adódóan az azt megelőző álbaloldali vízió szétesettségéhez képest (lásd neoliberalizmus = a gazdagok anarchizmusa) határozott képességet mutat a problémák kezelésére. Lásd rezsicsökkentés, magánnyugdíjpénztárak, devizahitelek, túlzott deficit eljárás, multik megadóztatása, stb. stb. Ezen lépések fenntarthatósága sok esetben vitatható, de a kormányzat erőteljessége (leadership) határozott kontrasztban van a megelőző korszak tehetetlenségéhez képest, melyet leginkább Gyurcsány Ferenc több tucat soha meg nem valósuló terve és széteső kormányzása, illetve maga az öszödi beszéd fémjelzett. A jobboldali modernizációs vízió egyeduralkodó marad és egybefüggő korszakot alkot ebben az évtizedben határozottságának, illetve az erőforrások humán tőkét és mobilitást lehetővé tevő szétterítésére épülő nyugatias jóléti állami baloldali alternatíva hiányának köszönhetően.

 

4. A Fidesz jobboldali modernizációs kísérletének Achilles-sarka

A Fidesz jobboldali modernizációs kísérletének legfőbb gyengesége az oktatás. A Medgyessy idején elért 6%-os GDP arányos oktatási költés után a humántőke felhalmozás visszafordítása már a Gyurcsány korszakban elindult. A megszorítások miatt az oktatási folyamatos leépülésen ment keresztül. A 2006-os Orbán Viktor még tisztán látta az állam által fejlesztendő emberi erőforrások minden más felett álló jelentőségét, 2010 utánra azonban megmagyarázhatatlan módon neoliberális tanácsadók hálójában minden eddiginél radikálisabb leépítésbe kezdett. A GDP arányos oktatási költésben 2013-ra Magyarország a 4% alatti értékével uniós sereghajtóvá vált, intézményi értelemben pedig folyamatos a bizonytalanság.

Mindebben a Fidesz féle jobboldali modernizációs kísérlet gyökeresen különbözik az összes ismert jobboldali modernizációs sikertörténettől. Ahogy azt Madár István kitűnően bemutatta Rodrik nyomán, Kína és India Orbán által hivatkozott példájából az extenzív fejlődést (nyersanyagok, bevonandó embertömegek) nem tudjuk lemásolni. Ezzel szemben mindkét ország a humán tőke, a termelékenység, a hozzáadott érték jelentős növelésének útján halad. Kína ma már embert küld az űrbe, utasszállítókat gyárt és komoly technológiai színvonalat képvisel sok más területen is. Ezt viszont a Fidesz modellje nem követi. Gazdaságfejlesztése iparágakon belüli különböző hozzáadott érték szintű termelési fázisok helyett a hazai álbaloldallal karöltve iparágak közötti versenyben gondolkodik, amely XIX. századi olvasata a világgazdaságnak. Ráadásul ezek közül valami érthetetlen okból az újraiparosítást preferálja, miközben az empíria szerint nem ez a felzárkózás záloga. Szingapúr szintén az extrém sikeres humán tőke fejlesztés iskolapéldája, ahol dominánsan írástudatlan népességet sikerült Ázsia pénzügyi központjává varázsolni tudatos jobboldali modernizációval. (Itt egy kítűnő elemzés erről.) Világszerte a képzettségért megy a verseny jobboldali és baloldali modernizációt folytató országokban egyaránt.

Ha a Fidesz továbbra is az oktatásból való kivonulást preferálja a radikális befektetés helyett, ebből nem leszt munkahelyteremtés és munkaalapú társadalom, hiszen képzetlen vagy a globalizáció versenyében nem elég képzett társadalom nem tud megfelelő mértékű munkahelyet teremteni. És továbbra is stagnálni fog a termelékenység, ahogy teszi már egy évtizede. Ennek eredményeképpen pedig stagnálnak majd a bérek is, ami aláássa magának a jobboldali modernizációs kísérletnek a legitimitását is, amely mindenhol az életszínvonal növelésére alapozott, akár a liberális alapjogok korlátozása árán is.

334 hozzászólás a(z) “A Fidesz mint jobboldali modernizációs kísérlet” bejegyzéshez

 1. Tarzi

  Nincs itt semmi tiszta víz, a szerző egyszerűen összeszedte az aktuális washingtoni/kijevi agitprop anyagokat.

 2. came_from_reddit

  Egy kérdés: több helyen szerepelt, hogy a járat eltért a a korábbi napok útvonalától és ahhoz képest északabbra repült aznap. Tudunk valamilyen nyílvános repülési adatbázisról, ami alapján ezt lehet cáfolni/megerősíteni?

 3. came_from_reddit

  a wikipedia különböző forrásokra hivatkozik, amik ellentmondanak egymásnak https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17#cite_note-95

 4. Kálóczy Péter

  Flightradaron le tudod ellenőrizni. Igen. eltértek.

 5. Kálóczy Péter

  Igen kb ez történt, ami nem feltétlenül baj, de a forráskritika kimaradt valahol.

 6. Mihály Kálmán

  1. De, a lelövés pontját rajzoltam körbe, az Orosz Védelmi Minisztérium térképe alapján. Ez a pont északnyugatabbra van, mint a lezuhanás pontja.

  2. Eddig nem merült fel olyan bizonyíték, amely szerint levegő-levegő rakétával vagy a Bukétól eltérő föld-levegő rakétával lőtték volna le a gépet.

  3. A cenzúra néhány orosz tévéadóra terjed ki, amelyek háborús uszítást folytatnak, és nagy szerepük volt/van abban, hogy idáig fajult a konfliktus. Interneten természetesen ezen adók adásai is elérhetők.

  4. A Vosztok Hadosztály az oroszhű csecsenföldi fegyveres erők különleges egysége volt, amit 2009-ben feloszlattak, most újjáalakult, és továbbra is túlnyomórészt csecsenekből áll.

  5. Hodakovszkij elismerte az interjúban, hogy a felkelőknek volt Bukjuk, és arra is utalt, hogy Oroszországbló kaphatták, és oda is vitték vissza a gép lelövése után.

 7. Mihály Kálmán

  Itt tudod megnézni több hétre visszamenőleg az útvonalakat, nem tért el jobban, mint általában:

  http://www.nytimes.com/interactive/2014/07/17/world/europe/maps-of-the-crash-of-malaysian-airlines-flight-mh17.html?_r=1

 8. Mihály Kálmán

  Bocsánat, én tényeket közöltem, ha valami konkrét, bizonyítékokkal vagy adatokkal alátámasztott cáfolata van, azt szívesen látom.

 9. Kálóczy Péter

  A new york times másodlagos forrás az elsődleges az a flightradar24.com ADS-B adatbázisa. Bizony eltért az. Pont ezért preferált a primer forrás.

 10. Mihály Kálmán

  A NYT a flightradarról szedte az adatokat, és azok alapján készített képet korábbi útvonalakról. De ha ön is megcsinálja ugyanezt és más eredményt kap, azt szívesen látom.

 11. Kálóczy Péter

  1 Láthatóan nem. Ugyanabban az ön által említett orosz anyagban az Ukrán hadsereg lőtávolon belül lévő BUK ütegei is fel vannak tüntetve. Kettő darab is. Műhold felvételekkel. Azaz tények, nem spekuláció. Ráadásul ellenőrizhető formában, átadva az ICAO-nak. Hallotta hogy bárki hamisítványnak nevezte volna? Ráadásul a szakadároknak legjobb esetben is csak TELAR-juk volt nem teljes BUK üteg amivel csak szükség üzemmódban, csak látótávolságon belül lehet lőni a radar autó nélkül, és mondanom sem kell a szokásosnál is jobban képzett személyzet kell hogy a kereső radar nélkül csak a TELAR tűzvezető radarját használva eltaláljanak valamit.
  2. Dehogynem. Az orosz anyagban. A BUK pedig csak ukrán állítás. Ugyanúgy lehetett Vega vagy S-300V is amennyire most tudjuk. Azoknak a hatótávolsága pedig 3-400 Km is lehet.
  3. Leegyszerűsítem amit ír. ZI nek igaza van, valóban cenzúráznak az Ukránok. Ön se tagadja most már, csak relativizálni próbál. Ami a háborús uszítást illeti, olvasott kijev postot mostanában?
  4. Volt egy Vosztok csecsenföldön, Igen. Ennyit tud bizonyítani ön. A többi PR. A szakadár Vosztok parancsnoka pedig egy Ukrán. Miért ír le olyat amit nem tud alátámasztani. Maga szerint az SZBU hiteles forrás?
  5. Tud oroszul? Nézze meg a felvételt. Nem mondott semmi ilyet. Rögtön cáfolta, miközben fel is vette az interjút. A Reutersnek még reagálni sem sikerült. Amúgy a Reuters féle kérdéses interjúban is csak azt adják a szájába, hogy hallotta, hogy másnak van, azaz még ha igaz lenne akkor is csak másodkéz, vagy hallomás. Tudományos munkában elfogadhatatlan, de bíróságon is. Tegyük még hozzá hogy ZI sem írta hogy ne lett volna BUK TELAR-ja a szakadároknak. Nem ez a kérdés hanem hogy ki lőtt.

  Az orosz színekben pompázó repülőgép, a szaktudás, és a lehetőség, valamint a rendelkezésre álló műholdas felvételek, és radar adatok, mind Kijevre mutatnak.

 12. Kálóczy Péter

  Megcsináltam. Ön is megteheti. És akkor nem esik ilyen hibába.

 13. Mihály Kálmán

  1. Jó lesz? http://stat.multimedia.mil.ru/images/military/military/photo/mh17_brief_01-900.jpg

  2. Hodakovszkij is Bukról beszélt, és a felkelők is azt próbálták tagadani.

  3. Olvastam. Totális cenzúra nincs.

  4. Nézze meg a Vosztok parádéját Donyeckből teli van csecsenekkel: https://www.youtube.com/watch?v=2fg8ekzcQIE

  5. Tudok. Mint bizonyára észrevette, az interjú meg van vágva, és ezt a részt is kivágták, bizonyára véletlenül:

  “”I knew that a BUK came from Luhansk. At the
  time I was told that a BUK from Luhansk was coming under the flag of the
  LNR,” he said, referring to the Luhansk People’s Republic, the main
  rebel group operating in Luhansk, one of two rebel provinces along with
  Donetsk, the province where the crash took place.” That
  BUK I know about. I heard about it. I think they sent it back. Because I
  found out about it at exactly the moment that I found out that this
  tragedy had taken place. They probably sent it back in order to remove
  proof of its presence,” Khodakovsky told Reuters on Tuesday.”

 14. Mihály Kálmán

  Meg tudná mutatni az eredményt?

 15. Kálóczy Péter

  Ha újra megnézem, és csinálok pár screenshotot, természetesen 🙂 Szivesen megteszem önnek ha nem gyakorlott az adatbázis használatában.

 16. Kósa István

  Tisztelt Uram!
  Az alapkérdés nálam az, hogy “kinek állt érdekében lelőni a gépet”. Mint az elmúlt egy
  hét történései alapján látom az Ukránoknak. Ki lőhette le mindhárman. 1. Az
  Ukránok – nagy nyereség, Oroszok – csak kár, Felkelők ( tévedésből, kiképzetlen
  kezelők miatt ), csak kár.
  A cikket Én is elolvastam, mindkét szakértő írt “furcsaságokat”, de ezt betudom a
  jelenlegi kommunikációs háborúnak. Ez az első internetháború, ami alatt azt
  értem, hogy a harcokban résztvevők azonnal felrakják véleményüket és felvételeiket
  az internetre, ilyen még soha nem volt. Mi olvasók pedig mazsolázhatunk az
  információkból. Természetesen mindenki saját magát fényezi. De civilek
  sorozatvetőkkel és ágyúkkal történő gyilkolása háborús bűncselekmény. Ha Ön
  doktorandusz és nem bértollnok a lényegről beszélünk. Az, hogy 110000, vagy
  400000 menekült el Ukrajnából tragédia A probléma, ezer is sok. Az Ukrán
  médiát olvasva az a tapasztalatom, hogy vagy öncenzúrázva van, de igen egysíkú.
  Megjegyzem, a Magyar média is igen jól önzenzúrázza magát.

 17. Nebameg

  „Oroszországnak, akit több hónapja próbálnak behúzni egy tisztán ukrán
  belháborúba, nem érdeke egy ilyen háborúban való részvétel.” Nem, nyilván, csak egy olyanba, amilyet ő akar, de abba szíves-örömest belépne, miként már be is lépett. Aszem a Krímet se Mongólia annektálta és az ellenfél lépéseit előre megjósolni, nem lehetett 100 %-ra. Persze, ha sejtik, h az ukrán katonaság legerősebb fegyvere a himnuszuk eléneklése lesz, talán mernek nagyobbat álmodni.

 18. came_from_reddit

  Atya-gatya, micsoda vagdalkozás megy itt a tények tisztázása során. Az embernek az benyomása támadhatna, hogy nem is szkeptikusok tanakodnak, hanem hívők hadakoznak. Csak azért jöttem vissza, hogy jelezzem, a flightradaron meg tudtam nézni a korábbi útvonalakat, nem volt eltérés: http://www.flightradar24.com/data/flights/mh17/#3d6095b

 19. Kálóczy Péter

  1, Igen. Ha jól megnézi szerepelnek rajta az Ukrán hadsereg felderített és műholdas felvételekkel igazolt BUK indító állásai is, bejelölve a hatótávolságuk. Legalább kettő lőtávolságban volt. Azonban mint már írtam lelőhették akár S-300, vagy S-200 Vega rendszerekkel is, ezek nagy hatótávolságú rendszerek, vagy az orosz radarok által észlelt, a repülési profil alapján feltehetően Szu-25M1, által hordozott R-60 típusú levegő levegő rakétákkal is.

  2, A felkelők pedig azt tagadták amivel a Kijeviek megvádolták őket percekkel a járatnak a radarról való eltűnése után. Nyilván ha azzal vádolták volna őket hogy trebouchette-val lőtték le, akkor a trebouchette-t tagadnák. Az állítást tevőnek kell bizonyítania, ez gondolom nem vita tárgya. A Kijeviek kijelentései azért minimum fenntartásokkal kezelendőek, tekintve hogy érintett felek, és ott van úgy e maidani orvlövészes ügyük is. (Ez: https://www.youtube.com/watch?v=zDPJ-ucnyPU)

  3, Tudna mondani egy csak egy szakadár, orosz, vagy Janukovics párti megnyilvánulást Kijevből mértékadó piaci súlyú médiumból? Azt ugye maga sem akarja mondani hogy az Ukrán nép Záhonytól Mariupolig egy emberként sorakozik az Ukrán alkotmány rendelkezéseit súlyosan megsértve hatalomra került jelenlegi Kijevi rezsim mögött ugye? Akkor vajon miért nem képeződik ez le a sajtóban? Lehet hogy félnek? A félelemből fakadó öncenzúra is cenzúra ezt talán az átlátszón is publikáló szerzőnek nem kell magyaráznom. A lényeg hogy a szakadárok pártján álló véleménynek nincs helye a sajtóban. Ez bizony totális cenzúra. Éppen úgy ahogy ZI állította. Aki valóban elfogult, nem is tagadja, és nem is tévedhetetlen, de hazudni éppen nem szokott.

  4, Ez a videó csak annyit bizonyít hogy legalább két csecsen önkéntes szolgál a Vosztokban. De hogy főként csecsenekből állna az bizony ezzel nem bizonyítható, ha erre alapozta akkor az ferdítés. Amivel Ön éppen ZI-t vádolta meg. Tudja bizonyítani ezt az állítást vagy ez csak egy feltételezés volt tényközlésnek megfogalmazva?

  5, Nem. Nincsen megvágva. Ez egy ugyanaznap 07.22 adott másik interjú. Éppen az ellenkezőjét mondja benne az interjú alany, mint amit a Reuters állít hogy nekik mondott ugyanaznap. Az interjú alany pedig már jelezte hogy ő nem azt mondta amit a szájába adtak. A Reuters még csak nem is reagált. Ilyenkor ugye a Reutersnél pattog a labda ekkor jön az, hogy igazolni kéne a lehozott állításaikat.

  Nem tették meg a mai napig, még csak nem is reagáltak az interjú alany azonnali cáfolatára.

  Összefoglalva. Nem igaz, amit ön sugall, hogy a kijevi rezsimnek nem volt lehetősége lelőni a gépet. Lelőhette a térségben lévő BUK ütegekkel, lelőhette a Szu-25M1 is R-60 rakétákkal, és lelőhették az Ukrán hadsereg nagy hatósugarú légvédelmi ütegei is.

  A véletlen Ukrán lelövést támasztják alá az eddig nyilvánosságra került, és *ellenőrizhető* bizonyítékok is. Az is mellette szól, hogy az MH17 nagyon hasonlított egy repülő orosz zászlóra festése okán, ezért könnyen lehetett orosz gépnek nézni vizuális azonosítás során.

  A felkelőkre ellen mindössze nem igazolható időben és helyen készült közösségi médiás anyagokat szedtek össze, melyekről több esetben is kiderült hogy hamisak, lásd amikor a The Independent megkérdezte a helyi lakosokat és senki nem látta a képen az ablakuk előtt parkoló jókora TELAR-t. Mindenesetre ezek még ha valósak is csak azt bizonyítják hogy a felkelőknek esetleg volt egy TELAR-juk, azt nem hogy értettek volna a kezeléséhez, vagy lőttek is volna vele.

  Ezzel szemben az utasszállítóra rárepülő Ukrán vadászgép jól egyezik egy légvédelmi akció profiljával, amikor egy közelben lévő gépet irányítanak rá a célpontra hogy azonosítsa vizuálisan. Tekintve hogy a Luhanszki és Donyetszki radarok, beleértve a polgári másodlagos rendszert is, nem álltak rendelkezésre az ukrán hadseregnek, így nagyon is elképzelhető ez a scenarió.

  Ezzel szemben, ha egy magában álló TELAR-al, felderítő radar nélkül lövök egy repülőre, akkor az optikai követőben jól látható a repülőgép, melynek ezen esetben az orosz színekre hajazó festése volt, és véletlenül sem lehetett összekeverni egy turboprop AN-26-al. Márpedig az Optikai követőre szükség van ha nincs felderítő radar. Persze elit legénység meg tudja tenni a lelövést felderítő és optikai radar nélkül is, de az elit legénység nem fogja benézni az IFF-en kiabáló polgári MODE 3A/C kódot sem.

  Ha már spekulál, akkor tegye az igazol bizonyítékok alapján. Bár én úgy érzem nem spekulációról van szó, hanem prekoncepcióról. A spekulációhoz források kellenek, és forráskritika.

  Jelenleg nem lehet megmondani ki lőtte le a gépet, de Kijev ellen objektíve sokkal komolyabb bizonyítékok vannak jelenleg.

  Ami jelenleg biztosnak látszik az az hogy az Ukránoknak biztosan voltak BUK ütegeik hatótávolságban, ez műholdas felvételekkel igazolt tény, és hogy a felkelőknek talán volt valahol egy BUK ütegük. Hogy hatótávban e arra semmi adat nincsen. Valamint hogy a Kijeviek ráemeltek egy vadászgépet a járatra. Amit aztán letagadtak, ahogy a BUK ütegeket is.

  Ön mit gondol? Miért titkosította az USA a szerintük perdöntő műholdas felvételeit (amiket amúgy át kéne adniuk az ICAO-nak) arról hogy a szakadárok lőttek?

 20. Firefly2009

  Az igaz,hogy nyilvánvalóan (főleg az események utóéletét ismerve) csak az ukránoknak állhatott volna érdekében a gép lelövése,de az orosz és a szakadár nyilatkozatokat valamint reakciókat tekintve itt tényleg nagyon úgy néz ki,hogy porszem került az orosz hadigépezetbe és tényleg “véletlenül” lőtték le a gépet.

 21. Firefly2009

  Akkor ön szerint az ukránok lőtték volna le a gépet?
  Ezt csak azért is nehéz elképzelni,mivel nem hinném hogy Kijev azt feltételezte volna, hogy a szakadárok repülőt zsákmányoltak volna. A nyílt konfrontáció Oroszországgal (amennyiben tényleg úgy vélték volna a gép festése alapján,hogy orosz) szintén nem állt volna érdekükben.
  Az események utóbbi alakulása pedig szintén nem azt a tényt látszik megerősíteni,hogy a “szakadárok” és az orosz kormányzat ártatlan volna a gép lelövésében.

 22. Firefly2009

  Kétségtelen,hogy érezhető volt az erőltetett érvelés a Zicherman cikkben,de egy pró-kontra cikk esetében néha nem lehet sokkal jobb véleményt betenni.

 23. őpmacspöp

  Az biztos, hogy kizárólag az ukránoknak állhatott érdekében a gép lelövése, és ennek a szakadárokra kenése, hogy ezáltal harcoljanak ki nemzetközi szimpátiát, büntetőintézkedéseket Oroszo. ellen, esetleg NATO beavatkozást. Számomra az orosz médiapropaganda kapkodása, folyton változó történetei, a wikipedián a Szu-25 repülési magasságának gyors átírása 7-ről 10ezer méterre, és egyéb átlátszó trükkök valószínűsítik, hogy inkább a felkelők lőhették le tényleg véletlenül. (kb ugyanennyire volt átlátszó az amerikai hatóságok kapkodása szept.11 után, amikor viharos gyorsasággal megtalálták a tornyok romjai között az allítólagos terroristavezér, Mohamed Atta az ízzé-porrá robbant repülőből kiesett sértetlen útlevelét, meg a terrortámadás részletes teveit egy autóban hagyott laptopon)

 24. őpmacspöp

  Kb pont ezt akartam írni, de megelőztél 🙂
  Amúgy ha a szakadárok tették, akkor mi is van pontosan?
  Véletlenül történt, tehát nem beszélhetünk szándékos terrorcselekményről, ugyanakkora felelősségük van azoknak, akik engedtek polgári gépet háborús övezet fölé repülni.
  Oroszországtól kapott fegyverrel lőtték le a gépet? Ez bizony Oroszország felelőssége, pont annyira amennyire USA felelőssége hogy az általuk pénzelt és felfegyverzett szíriai felkelő terroristák civileket, keresztényeket gyilkolnak, templomokat rombolnak, kórhátakat robbantanak fel. Vezetett be valaki szankciókat USA ellen mert az általa kiképzett Osama terrorakciókat hajtott végre? Vagy mert lerohanta koholt vádak alapján Irakot, Afganisztánt, támogatott katonailag több rendszerváltó belháborút, pl Líbiában?

  Ez nagyon régóta egy geostratégiai konfliktus, amelyben az erősebb kutya elve érvényesül, bizonyítékhamisítás, false flag akciók, irányított hírek a médiában, ezek alapvető velejárói.

 25. Firefly2009

  Egyetértek. Én is ezek alapján tartom valószínűbbnek hogy ez valamilyen félresikerült orosz-szakadár akció volt.
  Ami meg a 9/11-es akciót illeti…hát igen..az valóban egy érdekes történet és nem tudom hogy feltűnt-e de a média hallgat mint a sír az azóta feltárt bizonyítékokról,hogy ott valami nagyon nem volt tiszta. (bár igen..a már említett útleveles eset és pár egyéb dolog persze már akkor rögtön valószínűsítette,hogy valami itt nem gömbölyű,de azóta ez csak még inkább fokozódott) .

 26. Dimitrij Medvegyevek

  zikkerman agyalagyult vagy csak jol megfizeti putyin. engem is fizetnek a sziriuszrol, hogy magyarul kommentljek, na de zikkerman! meg tetovalasa is van a kgbtol! tudom mert lattam moszkvaban.

 27. Dimitrij Medvegyevek

  peti, a faszomba is elarulod magad, csak finoman kell, nem ezert fizetnek, hogy felfedd a poziciod, egy kis kocsog csak ugy ki tud hozni a sodrodbol?

 28. Nemhívő

  ..István: tehát maga szerint az a gyanús, ami nem gyanús?

 29. Kálóczy Péter

  Szerintem túl korai megmondani ki lőtte le. Tényszerűen azonban jelenleg csak az Ukrán hadsereg ellen vannak komolyan vehető bizonyítékok, a felkelők ellen gyakorlatilag semmi értelmezhető nincsen.

  Ha a Kijeviek voltak, akkor véleményem szerint a maláj gép festése tévesztette meg őket, mivel tragikus véletlen folytán az orosz trikolór színeire volt festve. Az Ukránok az Orosz Föderáció kémrepülőgépének nézhették.

  Az események utóbbi alakulásán mit ért? Legjobb tudomásom szrint a felkelők sértetlenül átadták a fekete dobozokat a malájoknak – nyilván Kijevnek nem – és segítették a vizsgálatot. Ezzel szemben Kijev napokig nem engedte a helyszínre a nemzetközi szakértőket arra hivatkozva hogy rossz a biztonsági helyzet a szakadárok nem engednek be senkit. Ezzel szemben amíg a nemzetközi szakértők és a malájok Kijevben rostokoltak napokig, addig a nyugati sajtó 17. öt órától a helyszínen volt és fotózott. Háborítatlanul. Kijev érvei nyilvánvalóan hamisak voltak, más okból akadályozták a vizsgálatot. A roncsok szétfűrészelése és hasonló vádak ugyanezért nevetségesek. Folyamatosan legalább öt stáb forgatott a helyszínen, képtelenség hogy anélkül diesel meghajtású fűrészgépekkel dolgozzanak a roncson hogy azt valaki fel ne vegye. Persze a Kijevi PR szakembereket ez nem zavarja a hazugságok terjesztésében.

  Állítólag – a szakadárok állítják – kijev ágyúzta is a roncsok környékét közvetlenül a becsapódás után. De erre egyenlőre nincs független megerősítés, szóval ez olyan mint a Kijeviek közösségi médiás “bizonyítékai” lehet hogy igaz, lehet hogy nem, de forrásként nem használható.

 30. Kálóczy Péter

  A szu-25 esetében nagy a kavarodás. A Szu-25 nek egy sor tipusváltozata létezik, a Wikin a Szu-25K adatai szerepelnek, de az nem azonos a Szu-25M1 -el amivel az Ukránok rendelkeznek – többek között. Ráadásul az úgynevezett szolgálati magasság nem azonos a repülőgép csúcsmagasságával. Ha tud angolul itt elolvashatja mi a különbség a kettő között:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ceiling_(aeronautics)

  A lényeg, hogy a 7000 méteres szolgálati magassággal bíró repülőgép (Szu-25k pl.) simán el tudja érni a 10 ezer méteres magasságot vagy akár többet is.

  Miért ne javították volna ki a hibás információkat?

 31. MrAcid

  Tisztelt Péter!

  Ön említi az ukrán vadászgépet, ami, ha jól emlékszem orosz oldalak alapján Su-25-ként lett azonosítva, melynek azonban fegyverrel terhelten a maximum repülési magassága messze elmarad az MH-17 utazási magasságától, valamint utánanézve az RH-60-nak, melynek max. 8 km a hatótávolsága, egyszerűen nem tudom elképzelni (bár nem vagyok szakértő), hogy a rakétát a minimum 3 km-rel lejjebb repülő su-25 indíthatta. TNem vagyok szakértője a témának, csak a wikipedia vonatkozó szócikkeire (r-60 és su-25) támaszkodok, de számomra a föld-levegő rakétával történő lelövés valószínűbbnek tűnik, már csak a pilótafülke repesz-szagatta oldaláról készült képeket nézve is.

 32. Kővári László

  Kálózy úr technikai téren téved. Az ukránoknak nincs 300-400 km hatótávolságú légvédelmi rendszere, Sz-300V sincs, csak az alap változatok. A Vega sem tud olyan messze repülni. Felejtsük már el azt a szerencsétlen Szu-25-öst, amely légi célok ellen csak kettő kicsi R-60-as inravörös rakétát képes hordozni. Ezek a cél hajtóművét találják el, nem a gép orr részét terítik be repeszek százaival, amit fotó bizonyít.

 33. Ferenczi Krisztián

  Ezt a hülyeséget már nem először olvasom, ami onnan közelíti meg, hogy ez egy biztosan jól szervezett és kitalált összeesküvés elmélet. A válasz pofon egyszerű, semmi szándékosság nem volt benne, ahogy Hanlon borotvája is kimondja: “Sose tulajdonítsd rosszindulatnak azt, amire az ostobaság is elégséges magyarázat.” Senki nem akart lelőni egy civil gépet, ráadásul az adott területet mind az orosz fél, mind az amerikai aktívan figyeli, a rakéták miatt. Az Oroszoknak kvázi semmit nem kell “számolgatni”, hanem vissza kell nézniük az adatokat, és pontosan meg tudnák mondani, hogy a határra telepített radar és légvédelmi állások milyen adatokat regisztráltak. Az oroszok pedig nem ezeket az adatokat tették közzé, hanem “számolgattak”. Aki szerint meg az orosz határon, háborús övezetben nincs telepített rakéta- és légvédelem, meg olyan radar, ami észleli a rakétákat, annak bilibe lóg a keze.

  Arról nem is beszélve, hogy míg pl az Ukránok azonnal bejelentették, hogy az áldozatok hozzátartozóinak ingyen szállást és gyorsított vízumkiadást biztosítanak, továbbá igyekeznek mindenben segíteni, addig orosz és lázadó részről is ment a handabanda. “Baleset” történt. Nem kell mindenben szándékosságot látni. Mármint az, hogy lelőttek egy gépet, az szándékos volt, csak nem tudták, hogy az civil. Ennél még az is hihetőbb, hogy az Ukránok direkt engedték be oda, és remélték, hogy lelövik.

 34. Zoltán Pataki

  Bizony nem tér már az el.
  Régebben eltért, de azóta korrigálták a “hibát”.
  A https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17-ben erről ezt írják:

  ” The Wall Street Journal cited a report from FlightAware
  which stated that 17 July was the first day in July that Flight 17 flew
  so far north over eastern Ukraine; on the previous 16 days it “appeared
  to fly just south of the restricted airspace, according to
  FlightAware”.[68] FlightAware has no coverage over Ukraine;[77] and all of the track reported for MH17 on the previous day’s flight beyond 51°10′23″N 24°23′55″E is based on estimates.[78] Another tracking site, Flightradar24, shows that MH17 consistently flew over separatist held areas, between Donetsk and Horlivka, in the previous 16 days.[79] Nico Voorbach, president of the European Cockpit Association, believed that poor weather on the usual southerly route on 17 July prompted the diversion.”

 35. Zoltán Pataki

  “A felkelőkre ellen mindössze nem igazolható időben és helyen készült
  közösségi médiás anyagokat szedtek össze, melyekről több esetben is
  kiderült hogy hamisak, lásd amikor a The Independent megkérdezte a
  helyi lakosokat és senki nem látta a képen az ablakuk előtt parkoló
  jókora TELAR-t. Mindenesetre ezek még ha valósak is csak azt bizonyítják
  hogy a felkelőknek esetleg volt egy TELAR-juk, azt nem hogy értettek
  volna a kezeléséhez, vagy lőttek is volna vele.”

  Itt van a Kálmán Mihály cikkben említett szakadár BUK, amiről hosszas képes riport is készült 2014.06.29-én.

  http://rusvesna.su/news/1404041521

  Itt egy cikk, amikor a szakadárok maguk büszkélkednek el, hogy
  lelőttek egy AN-26-os szállítógépet 6000 m magasságból a BUK-jukkal
  2014.07.14-én:

  http://www.vz.ru/news/2014/7/14/695525.html

  Itt arról írnak, hogy a lelőtt gép négy fős legénységét kihallgatták 2014.07.14-én.

  http://vz.ru/news/2014/7/14/695509.html

  Vajon a forráskritikára oly kényes Kálóczy Péter milyen kritikával illeti ezen posztokat?
  Mind ukrán hamísítvány a maláj gép lelővése előtti időkből?

 36. Firefly2009

  Az események legutóbbi alakulásán elsősorban a zavart orosz és “szakadár” reakciókat értem. Az kétségtelen,hogy a felkelők átadták a fekete dobozokat de szerintem a nemzetközi nyomás miatt is most már több lett volna mint gyanús,ha ezek valamilyen úton-módon eltűnnek. Én inkább az azt megelőző kommunikációra gondolok.

  Többek között ezekre a momentumokra:

  http://haromhatar.hu/index.php/hirek/hirek-kulfoldrol/1665-a-szeparatistak-vkontakt-kozossegi-oldalon-kiposztoltak-hogy-lelottek-egy-an-26-ost-aztan-toroltek

  http://index.hu/kulfold/2014/07/20/moszkva_mar_keri_hol_van_a_doboz/

  Tudom,hogy itt esetleg felmerül a beszélgetés manipulálásának a gyanúja,de mivel a Reuters felvétele megerősíti,hogy tényleg aznap megtalálták a fekete dobozokat így azért ez némileg megalapozza a hitelességet.

 37. Ferenczi Krisztián

  Na, akkor mindenkinek a szemére bízom, hogy ezt eldöntse, 17-től 13-ig. Jézusom, hogy lehet ezekbe belemagyarázni, hogy jelentősen és számottevően eltért volna az útvonaltól? Semmi olyan nem látszik az adatokból, ami ne lenne a normálison belül. Horlivka-t és Kijevet érdemes mondjuk referencia pontként vizsgálni. Amit még érdemes tudni, hogy Horlivka és Doneck között a távolság kb 25-30 km. Kijevnél tökéletesen látszik, hogy az időjárási adatok miatti útvonal módosítások több száz km-re eltérhetnek, most meg arról beszélünk, hogy kb 5-10 km-rel északabbra repült, mint az azt megelőz napokon? Persze, egy leszálló pályát ennyivel elvéteni durva hiba, de 10 000 méter magasan, a célállomástól több ezer kilométerre? Nagyon hinni kell, hogy erre bárki is bizonyítékként tekintsen.

 38. Harold Finch

  Remek ellenérvekkel szedted szét Kálmán Mihály érveit!
  Pontról pontra, ahogy kell, linkekkel alátámasztva.

  Ja várj nem is, csak a szokásos droid érvet vetted elő: “Nincs igaza, mert csak” 🙂

 39. Mihály Kálmán

  Köszönöm.

 40. Kálóczy Péter

  Önnek részben igaza van, a 400 Km az sok, a Vega 300 Km hatótávval rendelkezik. Az Ukránoknak van S-300PMU-juk, de van S-300V komplexumuk is. De igazából lényegtelen hogy 200 vagy 400 Km, a lényeg hogy vannak nagy hatósugarú rendszereik, amik szintén felelősek lehetnek akár. Ami a roncsokat és az R-60 at illeti, a gép egyik hajtóműve láthatóan leszakadt és jóval távolabb ért földet, vannak olyan vélemények, amik szerint két R-60 találta el a gépet. Szerintem meg ezzel várjuk meg a szakértői vizsgálatot, mert azt nyilván ön sem gondolja komolyan hogy pár fényképről laikus elemzéssel meg el lehetne mondani hogy mi is találta el. Mindenesetre egy Ukrán harci gép a helyszínen volt. Hogy ő lőtt, vagy ő csak vizuális azonosítást végzett esetleg csak teljesen függetlenül repdesett arra, az majd a vizsgálatból kiderül remélhetőleg.

 41. Kálóczy Péter

  Olvassa el figyelmesebben ZI cikkét, és az én kommentemet. A szakadároknak lehetett BUK-ja. Ezt senki nem vitatta. Ez azonban nem bizonyítja semmilyen formában hogy ők lőtték volna le a maláj gépet. Mint ahogy az Ukránoknak biztosan volt BUK-ja, sőt nekik biztosan még személyzetük is volt hozzá. Ettől még csak annyit tudunk hogy lehetőségük volt, nem azt hogy tényleg megtették. Mind a két fél esetében. De vannak egyéb bizonyítékok is. Ami az Ukrán AN-26-t illeti háborús PR folyik úgyhogy sok minden megjelenik sok forrásból. A milíciának nyilván érdeke erősebbnek feltüntetni magát, az Ukránoknak meg érdeke démonizálni a miliciát. Annyi bizonyos hogy az Ukránok elsőnek teljesen más, alacsonyabb, magasságot adtak meg mint amit a későbbi az Oroszországot vádoló közleményükben ahol ne feledje azt is leírták hogy a miliciának nincs BUK-ja. Ezek mind alacsony forrásértékű anyagok sajnos. Ráadásul nem döntenek el semmit, mert lehetősége az Ukrán félnek is volt lelőni a gépet.

 42. Harold Finch

  Ez egy vallásháború, a Putyin (Orbán)-hítűeket nehéz észérvekkel meggyőzni.

 43. Harold Finch

  “Szóval valaki hazudik” – az oroszok illetve a proxy hadseregük.

  Ki nem engedte oda az EBESZ-t a gép roncsaihoz?

  Ki tárolta rossz helyen a holtesteket?
  Ki nem kért azonnal segítséget a holtestek illő kezeléséhez?
  Ki ködösít a gép útvonaláról, ami nem tért el 50-100 km-ez az útvonalról?
  Ki hivatkozik a Youtube/MP4 converter által generált feltöltési dátumkódra mint “bizonyítékra”?
  Kinek volt a hatótávolságon belül BUK-ja?
  Ki írta twitteren, hogy BUK-ot zsákmányolt?
  Ki írta twitteren, hogy a lelőttek egy ukrán gépet és vette le gyorsan a bejegyzést?

 44. Kálóczy Péter

  Az Ukránok sok bejelentést tettek. Viszont a maláj szakértőket sikerült napokig távol tartaniuk a roncsoktól azzal hogy a szakadárok miatt nem biztonságos, miközben a fél nemzetközi sajtó ott nyüzsgött már 17. én délutántól, sértetlenül. Ráadásul nem tűnt fel önnek hogy a pilóták és a földi irányítók forgalmazásáról milyen kevés információ van? Nincsenek utolsó szavak a sajtóban, semmi. Egyes jelentések szerint az Ukrán hadsereg elvitte az egész rögzített anyagot. Ráadásul eltagadták a BUk ütegeiket és a gépet kisérő vadászgépet is. Szóval akkor mi is a gyanús?

 45. Firefly2009

  Hát..nem tudom. Elképzelhető,hogy az ukránok pontatlanok voltak a kommunikációt illetően 1-2 dologban..de azért szerintem a szakadárok körül sokkal gyanúsabb dolgok vannak és szerintem a már itt is elhangzott rengeteg zavaros és gyanús magyarázatot a részükről azért már elég nehéz a “kommunikációs probléma kategóriába helyezni és ezek után szerintem az,hogy az ukránoknak volt lehetőségük lelőni a gépet azért nem egy erős indok arra vonatkoztatva,hogy valóban ők is lőtték le.

  Aktuális:

  http://index.hu/kulfold/2014/07/25/az_ukran_szakadar_parancsnok_tenyleg_azt_mondta_hogy_buk/

 46. Zoltán Pataki

  “A szakadároknak lehetett BUK-ja. Ezt senki nem vitatta. Ez azonban nem
  bizonyítja semmilyen formában hogy ők lőtték volna le a maláj gépet.
  Mint ahogy az Ukránoknak biztosan volt BUK-ja, sőt nekik biztosan még személyzetük is volt hozzá.”

  Tehát akkor abban megállapodhatunk

  a.) A szakadároknak volt BUK-juk.

  b.) feltehetőleg működőképes és van hozzá kezelő személyzetük is, mivel több posztjukba hivatkoztak rá és egy AN- 26 szállítógépet lelőttek vele, tehát használták.

  “ahol ne feledje azt is leírták hogy a miliciának nincs BUK-ja”

  Azt írták, hogy nincs működőképes BUK-juk, mert ők hatástalanították, amikor egyet otthagyták a szakadárok által elfoglalt bázison.
  Arról ugye már nem tudtak, hogy közben a szakadárok, saját bevallásuk szerint működőképessé tették.

  No de menjük tovább.

  “Az orosz állami hírcsatorna – amelyről köztudott, hogy szoros kapcsolatban áll a donyecki szeparatistákkal – arról tudósított csütörtökön este fél 7 után pár perccel, hogy Kelet-Ukrajnában a szakadárok lelőtték az ukrán hadsereg egyik szállítógépét délután fél 4-kor Torez közelében – vagyis ott és akkor, ahol és amikor a malajziai repülőgépet találat érte.
  A luhanszki szeparatisták viszont azt állítják, saját szemükkel látták, ahogy egy ukrán vadászgép megtámadta a malajziai óriásgépet. Azt mondják, ők a vadászgépet végül lelőtték, igaz, annak roncsait egyelőre nem találják.”

  http://hu.euronews.com/2014/07/18/lezuhant-a-malaysia-airlines-egyik-utasszallitoja-ukrajna-folott/

  Tehát több NEM NYUGATI (!!!) hírforrás megerősítette, hogy valamilyen gépet lellőttek a szakadárok.

  Akkor a tipp ukrán szállító gép vagy vadászgép volt.

  A KÉRDÉS AKKOR ÉS MOST IS AZ, HOL VAN EZEN
  GÉP RONCSAI???

  Ha nincsenek ilyen típusú roncsok,

  akkor ha igazat mondtak a lelővésről, a maláj gépet lőtték le (mert más roncs nincs)

  ha nem, akkor előzőleg hazudtak a géplelővésről.

  Akkor azonban mikor tudjuk, hogy igazat mondanak?

  Kiegészítésképpen meg:

  “Nyilvánosságra hozta a Reuters hírügynökség azt a hangfelvételt, amelyen a Moszkva-barát szakadárok egyik parancsnoka elismeri, hogy Oroszországból érkezhetett az a Buk légvédelmi rakéta, amellyel feltételezések szerint a lázadók lelőtték a múlt csütörtökön Kelet-Ukrajnában lezuhant maláj utasszállítót.

  A brit hírügynökségnél szerdán megjelent interjú után Olekszandr Hodakovszkij, a szakadár “donyecki népköztársaság” biztonsági szolgálatának főnöke az orosz médiának nyilatkozva cáfolta azt, hogy szót ejtett a Buk-rakétákról. A Reuters most a beszélgetés hangfelvételének közzétételével rácáfolt erre.

  http://hvg.hu/vilag/20140725_Hangfelvetel_bizonyitja_az_oroszok_felelo

 47. Kővári László

  Az R-60 teljességgel kizárt. Laikus elemzéssel megmondható, hogy nagy repeszsűrűségű, nagyméretű harci rész robbanása semmisítette meg a gépet,, Ja, és nem vagyok laikus a témában.

 48. Kálóczy Péter

  Nem tudom ön honnan szűrte le mindebből hogy a szakadároknak volt BUK-ja. Lehetett nekik, de nem bizonyitott kellően. Különösen hogy amikor a The Independent és a BBC megpróbálta leellenőrizni az SZBU felvételeit, akkor a helyiek közül senkit nem találtak aki látott volna bármikor is BUK-ot a környéken. Más Ukrán felvételeken melyek álltólag Júliusban készültek, hegyekben áll a hó. Ha valami biztos, akkor az az hogy ezek a közösségi médiás SZBU anyagok nem megbízhatóak.

  Amiket ön forrásként emleget azok másod harmadkézbeli beszámolók, miközben nagy üzemben dübörög a PR és éppen az Ukránok buktak le sorozatosan közösségi médiás források meghamisításával. Sőt. Az is kiderült már, hogy nem riadnak vissza false flag akcióktól akkor sem ha civileket kell gyilkolniuk – Maidani orvlövészek, emlékszik ugye?. Ha nem akkor keresse meg az erről készült ARD tényfeltáró riportot, ide is linkeltem már.

  A legtöbb a felkelőknek tulajdonított “magukra vállalás” és megerősítés nem más mint különböző rajongói oldalak beszámolója a maláj gép lezuhanásáról helyi civilek által mint lelőtt Ukrán gép címszóval feltett videó a füstről. Ezek általában ott is vannak a posztokban. Ekkor meg senki nem tudta az Ukránokon kívül hogy mi zuhant le. Ők vajon honnan? Persze nem kell sok ész hozzá hogy egy Donyetszki ellenálló vezér aki a fronton van, nem fog Moszkvából posztolni.

  Az SZBU anyagok meg szóra sem érdemesek, azon túl hogy a gyanúsított állam titkosszolgálata nem túl megbízható, régi felvételeket vegyítenek színészekkel felvett anyagokhoz. Semmi nem bizonyítja a szavukon kívül hogy mikor készültek.

  A reuters pedig pár kontextusból kiragadott részletet hozott nyilvánosságra, a felvétel többi részén semmi mást nem hallani mint a reuters “fordítását”. Vajon miért? Persze ha korábban hazudtak akkor most is félrelefordíthatnak nemde? Szóval talán várjuk meg amíg produkálnak egy teljes felvételt is nem csak pár félmondatot.

  A légirányításba a jelek szerint gyorsabban megérkeztek az Ukránok mindent eltakarítani minthogy a légirányítókban tudatosult volna hogy a gép lezuhant.

  Nem tűnt fel hogy a hasonló esetekkel szemben most nem hallunk az utolsó beszélgetés részleteiről semmit?

  Ami biztos az az hogy az Ukránok egy rakat légvédelmi üteget telepítettek a járat útvonalára miközben az ellenállóknak egyáltalán nincsen légi ereje. Ráadásul ezt le is tagadták, ahogy a gépre rárepülő Ukrán gépet is.

 49. Kálóczy Péter

  Én készséggel elhiszem önnek, azonban más meg mást mond. Úgy vélem hogy a vizsgálat majd megnyugtatóan rendezi ezt a kérdést is. Nyilván a roncsok közvetlen vizsgálata megbízhatóbb eredményt ad mint pár alacsony felbontású fotó alapján képzett feltevés. Amúgy ha megnézi a roncsokat a bal hajtómű még a levegőben leszakadt a szárnyról, és jóval odébb ért földet. Miközben az elemzések szerint a pilótafülke pedig a jobb oldalán kapott találatot, merthogy a baloldali darabon kimeneti repesz sérülések vannak. Erről meg a The Aviationist ír. Szóval találgatásból nincs hiány. Majd a vizsgálat tisztázza.

  Az hogy sokan azonnal minden bizonyíték nélkül az ellenállókat kezdték vádolni az nem éppen az ezen vádakat terjesztők elfogulatlanságát bizonyítja.

  Amúgy elég vad egybeesésnek tűnik hogy egy Ukrán harci-gép rárepül a gépre majd az lezuhan, és akkor a kettő teljesen független lenne egymástól. A gép festése (az orosz trikolor színei) pedig erősen felvetik a gyanúját egy téves vizuális azonosításnak.

  De még semmi nem biztos. Viszont hogy a forráskritika milyen fontos és a nyugati államok is bizony nagyon durván hazudnak, sok lehetőség van a manipulációra, és élnek is vele, arra Irakon túl is vannak bőven példák. Például ez: http://www.crashdehabsheim.net/CRenglish%20phot.pdf

 50. Zoltán Pataki

  “Nem tudom ön honnan szűrte le mindebből hogy a szakadároknak volt BUK-ja. Lehetett nekik, de nem bizonyitott kellően. ”

  Többek között a korábban beidézett Öntől vett idézetből:

  “A szakadároknak lehetett BUK-ja. Ezt senki nem vitatta”

  Nekem hitelesek azok a MALÁJ GÉP ELŐTTI IDŐKBÓL BELINKELT OROSZ NYELVŰ SITE-OK posztjai, amiben ezekkel ők dicsekednek.

  Az első szakadár híradás jó két héttel a malág gép lelővése előtt jelent meg a médiába.

  Persze , biztosan az SZBU konspriált, mert már tudta, hogy két hét múlva lelővik a maláj gépet.

  És jé, tényleg lelőttek egy AN-26 szállítógépet 07.14-én, a szakadárok szerint a BUK-jukkal .

  A gép lelővését több oldalról megerősítették.

  Ebből számomra a lehetőségnél több következik!

  És jé elsőre jöttek a győzelmi jelentések a médiában 07.17-én is, hogy megint lelőttek egy ukrán gépet a szakadárok.
  Ugye a lelőtt szállító vaggy vadászgép roncsai azóta se kerültek elő.

  Aztán mikor kiderült, hogy az a maláj gép volt, akkor jött a 180-an fokos fordulat, hogy nem is ők lőtték le.
  Mert annak a roncsa meg előkerült.

  http://444.hu/2014/07/21/egy-apro-lecke-a-putyini-propagandanak-az-internet-koraban-nehezebb-hazudni/
  Vagy lásd a korábban belinkelt:
  http://hu.euronews.com/2014/07/18/lezuhant-a-malaysia-airlines-egyik-utasszallitoja-ukrajna-folott/

  Ez cseppet sem gyanús Önnek?

  Ha meg az egészet azzal söpörné le, hogy korábban csak nagyot mondtak a müködő BUK-jukról, és nem hitelesek a közléseik, ez nagyon messzire vezetne.

  Mert akkor mitől hitelesek azok a közlések, amiben tagadják, hogy ők lőtték le a maláj gépet?

  Nem beszélve arról, hogy akkor a pártatlanság jegyében hasonlóan elnézőnek kéne lennie az ukrán közlésekkel is.

  “A légirányításba a jelek szerint gyorsabban megérkeztek az Ukránok mindent eltakarítani minthogy a légirányítókban tudatosult volna hogy a gép lezuhant.”

  Az én verziómba ez simán beleillik:

  Tehát az ukránok fedezékként használták az utasszállítót, a szakadárok azt akarták leszedni, de az volt olyan gyors, hogy kitért, marad vétlen áldozat maláj gép, mint célpont.

  Ismét hangsúlyozom, hogy ezen feltételezések csak szakadár forrásokra támaszkodnak.

  “Ami biztos az az hogy az Ukránok egy rakat légvédelmi üteget telepítettek a járat útvonalára miközben az ellenállóknak egyáltalán nincsen légi ereje.”

  Miért ön szerint ezt mind azért telepítették, hogy leszedjék a maláj gépet? Ennyire bénáknak tartja őket?

  Ahhoz egy maximum kettő nem lett volna elég?
  Biztosan szerették a feltünést és/vagy biztosra mentek és rögtön több darabot telepítettek???

  Nem inkább az oroszoktól való félelem késztette őket az orosz határhoz való közelibbi telepítésre?

 51. Firefly2009

  Nem hinném,hogy ez a másik eset bármilyen módon is idekapcsolható (főként mivel ahogy kiveszem ez az egész csak egy könyvajánló).

  Mindenesetre a legújabb fejlemények is azt erősítik,hogy a szakadárok lőtték le a gépet.

  http://www.hirek.sk/kulfold/20140726100135/Egy-szakadar-vezeto-beismerte-ok-lottek-le-a-malaj-utasszallitot.html

 52. Kálóczy Péter

  Ön egyszerűen közösségi médiás ellenőrizhetetlen források alapján találgat. Ezzel szemben az Ukránok által letagadott légvédelmi ütegeket és az utasszállítóra rárepülő vadászgépet kemény bizonyítékok, műholdképek és radar adatok támasztják alá. Persze elvileg elképzelhető hogy az Ukrán vadászgép nagyon szokatlan módon rárepült a járatra majd ettől függetlenül mégis csak az ellenállók lőtték le, de azért erre nagy összeggel ne fogadjon. Mivel az orosz források is megerősítették amit az USA állít hogy a kérdéses időpontban volt pozícióban egy megfigyelő műholdja, a felvételek eltitkolásának csakis egyetlen egy oka lehet. És az nem nagyon tetszene önnek.

  Hogy az Ukránok miért telepítették oda annak sok oka lehet, szerintem orosz gépet akartak lőni, és a festés megtévesztette őket. De olyan vélemények is vannak hogy a Majdani orvlövészes manővert akarták a Kijeviek megismételni ezúttal egy utasszállítóval. Ebben az esetben igen, direkt a maláj gép miatt voltak ott. De egyenlőre egyik scenario sincsen kellően bizonyítva. Kijev ellen sokkal több és jobb bizonyíték van de még korai eldönteni.

  Az Ukrán gépek pedig valószínűleg tényleg használták élő pajzsnak az utasszállítókat erre vonatkozó hírek korábbról is vannak, és ebben az esetben természetesen a vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás alapján jogilag ők a felelősek akkor is ha az ellenállók lőtték ki tévedésből a gépet, azonban ez a gép nem elbújt a járat mögött, hanem üzemi magassága felett támadóan rárepült a járatra. Vagy indításhoz, vagy vizuális azonosításhoz.

  De várjuk meg a vizsgálat eredményét.

 53. Kálóczy Péter

  Ez nem fejlemény, ez propaganda. Könnyen meg tudja különböztetni.

  A forrásnál nevek vannak dokumentumok, és adatok, melyek független vizsgálatra átadásra kerülnek, leellenőrizhetőek.

  A PR-ban ellenőrizhetetlen, névtelen források, nem bizonyítható időpontban készült “hangfelvételek” és ki tudja ki által posztolt közösségi médiás anyagok vannak.

  Az ellenállókkal szemben rengeteg PR van. De bizonyítékok eddig csak a kijeviek ellen merültek fel. Tud mondani olyan vádat az ellenállókkal szemben amit független módon ellenőrizni lehet?

  Nem nagyon.

  Ezzel szemben kijev ellen konkrét műholdas felvételek és radar mérések vannak melyeket nyilvánosságra hoztak és átadtak az ICAO-nak is, azóta se jelentkezett senki mutogatva a DFT analízist hogy hamisak.

  Szóval így állunk. Pr vs kemény tények.

 54. MrAcid

  Kedves Péter!

  Tehát a Reuters hanganyagai ellenőrizhetetlen, névtelen források, nem bizonyítható időpontban készült “hangfelvételek”. Köszönöm, szerintem nincs több kérdésem,

 55. Dan hadnagy

  a komment asszisztensem csak a képet nézte meg. megszídom őt.

 56. KZoltán

  Jó az összefoglalás, csakhogy ha valaki csupán ennyit ismer, annak számára az jön ki belőle, hogy a népgazdaság fejlődése – az egyetlen skandináv modell kivételével – mindig jobboldali politikai vezetés mellett történik. Ezért fontos a Piketty-könyv: statisztikai adatokkal támasztja alá, hogy akkor fejlődik a népgazdaság, ha a jövedelem-felosztás arányait az 1%-tól a többiek javára tolják el bármilyen kormányzás alatt.
  Fontos, de nagyon kevéssé ismert példa a Mitterand-féle fordulat és annak hatása – azóta szakad le Franciaország Németországtól, amit legérzékelhetőbben az autókkal lehet bemutatni: a de Gaulle-i
  fejlesztés eredményeképp a ’60-as évek végén, a ’70-es években olyan francia autók készültek, mint a DS, a GS, a CX, a 404, a 204, az 504, az R16, az R5, az R12 akkor, amikor a VW még farmotoros autókat, a Bogarat és klónjait gyártotta; ma már a VW konszern megeszi az egész francia autóipart.
  És ha már Thatcher és példakép és Magyarország legyen Európa termelő üzeme, azt is érdemes bemutatni, hogy politikája hogyan verte szét a brit termelést, ma már nincs termelés Nagy-Britanniában, amit – maradva az autóknál – jól mutat, hogy eltűnt a brit autógyártás.

 57. Vidéki

  “A mai kapitalizmusok jelentős tartalmi különbségeket mutatnak mondjuk Adam Smith kapitalizmusképéhez képest is.”

  Remek a szerző összefoglalása a kapitalizmus válfajairól.

  A magyarországi politikát sokáig zsarolási potenciálja révén uraló SZDSZ felfogása leragadt Adam Smith kapitalizmusképénél, noha már értelmes emberek számára régen látszott, hogy korlátlan piaci automatizmusok monopóliumok
  kialakulásához vezetnek és kiküszöbölik a szabad versenyt.

  A monopolellenes tevékenység az Egyesült Államokban a 19. század végére nyúlik
  vissza.

  Már akkor látszódott, hogy a túl nagy vállalatotok a piaci erőfölényükkel
  tisztességtelenül visszaélve az iparban is korlátozhatják a versenyt.

  Ennek hatására meghozták már 1890-ben a Sherman-féle monopolellenes törvényt.

 58. Vidéki

  A szerző nagy tévedése: “A Fidesz jobboldali modernizációs kísérletének legfőbb gyengesége az oktatás. ”

  Nem a fecske hozza el a tavaszt, hanem a tavasz a fecskét.

  Jó példa erre Wernher von Braun története, aki a rakétatechnika terén nagyot
  alkothatott, de nem hazájában, Németországban, hanem az USA-ban, ahol döntő
  szerepe volt a Saturn rakéta megalkotásában, amelyik képes volt űrhajósokat
  eljuttatni a Holdra.

  Ha hazájában Németországban marad, nem lett volna lehetősége arra, hogy kihozza
  magából az optimumot.

  Az EU azon tagjai, amelyek korábban hosszú évtizedekig, csaknem fél évszázadig a szovjet megszállás alatt a Béketáborfoglyai voltak speciális helyzetben vannak:

  Még egyikük sem volt képes ledolgozni a megszállás okozta hátrányokat és a rendszerváltás, a létező szocializmusból a kapitalizmusba vezető átmenet során bekövetkezett sajnálatos események
  hatásait.

  “A volt NDK felzárkóztatása eddig 2 ezer milliárd euró közpénzbe került, de Németország keleti tartományainak gazdasága továbbra is elmarad nyugatiak mögött. A különbség ráadásul már majdnem egy évtizede nem csökken – írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap.

  Mindazonáltal a volt NDK felzárkózása az első másfél évtizedben ütemesen haladt előre, de 2005 óta lényegében leállt a kiegyenlítődés -ismerte el a szakértő.

  Azóta az egy főre jutó GDP a nyugaton mért érték kétharmada körül stagnál.” (Privátbankár)

  Ezzel a címmel jelent meg a
  Világgazdaság cikke:

  “Örökre hátrányban maradhat Kelet-Németország

  2012. 10. 3. 11:53|

  Minden erőfeszítés ellenére leállt a gazdasági kiegyenlítődés Németország
  keleti és nyugati része között , írja a Süddeutsche Zeitung.

  A német egység újrateremtése óta eltelt 22 év után a kelet-német gazdaság még
  mindig nem elég nagy. Keleten a GDP 2011-ben a nyugatnémet szint 71 százalékát
  érte el, az előző évben ez az arány még 73 százalék volt.

  A gyengeségnek strukturális okai vannak:

  1. kicsi a középosztály és

  2. ehhez kapcsolódik az innováció és az export gyengesége,

  3. hiányoznak a vezetési központok,

  4. az eredeti kelet-német nagyvállalatok,

  5. az új szövetségi tartományokban elöregedtek a lakosok,

  6. és a számuk is csökkent.

  7. A kelet-német leányvállalatoknál alig folyik kutatás,

  8. mert az többnyire közvetlenül a konszernek központjához kötődik.

  Amennyiben a mindenkori gazdasági teljesítmény így alakul, Kelet-Németország
  örökre lemarad , figyelmeztet a bajor lap.

  Mutatis mutandis a Süddeutsche Zeitung megállapításai Magyarországra is jellemzőek,
  csak mi nem kaptunk olyan hatalmas pénzügyi segítséget sehonnan sem, mint az
  egykori DDR.

 59. Quercus

  Tetszett.
  Két gondolatot tennék hozzá. Régóta meggyőződésem, Orbán Európa Kínáját akarja megvalósítani Magyarországon. Arra számít, a kínai termelési költségek növekedése arra fogja ösztönözni a multikat, hogy visszatelepítsék az ottani termelésüket Európába. Haza nem fogják vinni, mert a centrum országokban azt gazdaságosan nem lehet folytatni. Marad Kelet-Európa. Szerintem Orbán már erre készül. A legideálisabb célország képét igyekszik kialakítani.

  Ami az oktatást illeti, teljes mértékben egyet értek. Van viszont egy dolog, amit nem igazán vesz figyelembe senki. Költsön az állam többet a GDP-böl az oktatásra. Rendben. Képezzünk mérnököket, IT szakembereket, orvosokat stb. Rendben. És utána? Ezeknek a képzett szakembereknek jelentős része az első adandó alkalommal(teljesen érthető okokból kifolyólag) elhúz külföldre. Itthon ugyan is soha nem fognak annyit keresni, mint a fejlett gazdasággal rendelkező országokban.
  Tehát a magyar adófizetők pénzén képezzünk szakembereket a nyugatnak?

 60. Zoltán Pogátsa

  Béremelést. 🙂

 61. Quercus

  Szerintem,ha Magyarországon jelentősen megemelnék a béreket, azt eredményezné, hogy a multik áttelepülnének más Kelet-Európai tagállamba. Ez jelen pillanatban gazdasági összeomlást eredményezne. A megoldás az Unió kezében van.
  Vagy be kellene vezetni egy uniós minimálbért(mondjuk Portugália, vagy Spanyolország szintjén), vagy legalább uniós jogszabályba kellene foglalni, hogy egyetlen egy tagországban sem lehet kevesebb a nettó minimálbér, mint az egy főre eső létminimum.
  Azért az valahol mégis csak vérlázító, hogy az eu bürokratái lelkükön viselik, hogy mennyi élettér kell a tojótyúknak, ehetnek-é a kutyák, a disznók moslékot, de arra nagy ívben szarnak, hogy több millió, sőt szerintem több tíz millió uniós polgár a létminimum alatt él.
  Persze amíg az unióban a centrum országok gazdasági érdekei dominálnak, nem lesz változás.

 62. Minorkavidor

  Ha már álbaloldalizunk, és neoliberális gazdaságpolitikázunk ezt a kettőt egymással összekötve, akkor a szerzőnek illet volna elolvasni Széchenyi Hitel c. művét. Ami ma is aktuális. Magyarország akkor is, ma is tőkehiányos ország volt. Ebből a szempontból érthetetlen a bankok elleni kirohanás, ui. pl. 2008-as válság után a külföldi anyabankok tőkésítették fel itteni fiókjaikat, ellenben ha sikerül 50 %-ra feltornászni, akkor a következő válság esetén magyar pénzekből kell feltőkésíteni, mint történt ez Szlovénia esetében. Ráadásul manapság olyan szigorú feltételekkel adnak kölcsön, hogy nem is érdemes vállalkozásba fogni.
  1985-2009 között 1900-94-ben és 1998-2002 között nem álbaloldali kormány, hanem jobber kormány volt hatalmon. A 1,5 MILLIÓ munkahelyből amely a rendszerváltozás során elveszett, kb. 700.000 esett a mezőgazdaságra, mert jobbereink anno úgy gondolták, hogy a kisgazdaságoké a jövő. Mellesleg az LMP-be igazolt Ángyán volt ennek a szétverésnek az ideológiai-eszmei megalapozója. A terv azért nem vált be, mert a tsz-ek egy komplett agrár-ipari-szolgáltató egységek voltak, amikor szétverték őket nem csak mezőgazdasági munkások, hanem ipari és szolgáltató szektorban dolgozó emberek is utcára kerültek. Mivel az akkori tsz-ek jól gépesítettek voltak, így az 1 millió dolgozó nagy része ( a ksh adatai szerint ennyen dolgoztak az agráriu,ban) ténylegesen a tsz melléküzemágaiban dolgozott. Ezeket a kisgazdaságok nem tudták felszívni, plussz még a termésátlagok és a termésmennyiség is csökkent.. Amúgy meg nem értem az ipari termelés kultuszát. Bocs, de a gazdaságtörténet szerint a népesség többsége előbb a mezgében dolgozott, majd az ipari forr. után az ipar vette át a vezető szerepet, most meg a tercier szektoré a főszerep.
  Visszaakarunk térni az ipari forradalom idejére?
  Végül, de nem utolsó sorban, ha már modernizálunk, milyen modernizáció az amely fiatal és/vagy jól képzett munkaerő százezreinek kivándorlásával jár együtt, a kivándorlás ul. nem lassult, hanem felgyorsult 2010 óta:)))

 63. Vidéki

  A magyar minimálbér, és az újdonsült EU tagok minimálbére 25
  évvel a rendszerváltás után hogyan viszonyul a szerencsésebb EU tagok
  minimálbéreihez?

  Görögországban, ahol a minimálbér még 2012-ben is 877 euro volt, és a 2013
  júliusában is 684 euro volt (Míg nálunk 2014 januárjában csak 344 euro volt).

  Luxemburgban a minimálbér: 1921 euro

  Belgiumban a minimálbér: 1502 euro

  Hollandiában a minimálbér: 1486 euro

  Írországban a minimálbér: 1462 euro

  Franciaországban a minimálbér: 1445 euro

  Egyesült Királyságban a minimálbér: 1217 euro.

  Ha ezekre a magas minimálbéres országokra gondolunk, akkor
  elkezdhetünk sajnálkozni rajtuk, és gondolhatjuk, hogy nem lesz ennek jó vége. A magas minimálbér pusztulásba sodorja őket.

  “Lásd, lásd, lásd csak lásd,

  Sorsuk az elpusztulás.”

  A magas (kelet-közép európai) minimálbér jelen pillanatban gazdasági összeomlást eredményezne.

  Akik régen gályarabokkal működtették a hajókat, azoknak nem
  kellett fájlalni ilyenek miatt a fejüket.

  A gályarabokat kenyéren és vízen tartották és naponta
  megkorbácsoltatták.

  Sok magyar munkáltató visszasírja ezeket az időket, mert így lehetett volna tovább növelni a versenyképességet.

 64. Zsoolt

  Habár okos gondolatok ezek, az a bajom az ilyen elemzésekkel, hogy akaratlanul is konszolidálják a rendszert. Szerintem nem lehet sem gazdaságtörténeti sem eszmetörténeti keretben valamiféle szalonképes politikai és gazdasági rendszerként értelmezni közönséges erdei rablók cselekedeteit.

  Én régen nagyon buta dolognak tartottam azokat az ingerült kocsmai mondatokat, hogy a politikusok csak lopnak. De Magyarország olyan hely, ahol minden közhely életre kelt. A hírcsárda és az MTI egy műfaj lett. Teljesen mindegy ki milyen gazdaságpolitikát folytat és milyen eszmerendszeren keresztül vezeti le politikáját. A mindent átfogó és átjáró korrupció, a teljesítmény és annak számonkérése helyetti porhintés és parasztvakítás (ez a szimbolikus politizálás valódi funkciója) bármilyen amúgy akár érdemben megvitatandó lépést önmaga karikatúrájává tesz.

  Egyenként szinte minden lépésről lehetne beszélni. Érdemes erősíteni a magyar vállalkozásokat, létrehozni akár egy magyar nagyvállalkozói réteget? Igen érdemes. Az a módja, ahogy a Fidesz mindenféle valós verseny és teljesítmény nélkül helyzetbe juttatja a saját üzleti köreit megfelelő módja ennek? Egyáltalán nem. Namost, ezt úgy értékelni, mint a francia etatizmus egy itthoni példája az sajnos igen félrevezető.

  Nem tudom sajnos ezt egy építő valamiféle koherens dolognak látni. Ezek az urak és hölgyek közép-afrikai diktátorok színvonalán lopnak. Bármilyen rémisztő ezzel szembenézni, 25 év alatt (mindössze) ide jutottunk. Lehet jönni azzal, hogy Gyurcsányék is ezt csinálták, azonban az nem ment fel senkit a jelenlegi fosztogatók közül..

 65. peterjosvai

  hú,
  egy álmom teljesült, tegnap este biciklizés közben azon tűnődtem,
  vajoon gazdaságilag mi az ördögnek lehetne nevezni, amit orbánék
  művelnek … és hogy milyen jó volna, ha ezt a Pogi megkutatná

  örülök is, de kicsit csalódott is vagyok, már csak azért is, mert az álbaloldal csak “ál”, míg orbánékról kijön, hogy valódi .)

  de komolyan … és tömören …
  a
  gondom ezzelé az, hogy úgy tűnik, tudjuk, mi az, amit Orbánék
  csinálnak, ami hamis alapon kínál nyugalmat egy olyan helyzetben, amikor
  védekező reakcióknak kellene beindulniuk …

  én – totál kívülről, magas absztrakciós szint mellett – arra jutottam, ez egy mutáns neoliberalizmus (mondjuk) …
  arra, hogy ugyanaz zajlik, ami eddig – némi módosítással …
  melyek közül egy a látványos központosítás …

  ami
  a “központosítást” illeti, szerintem ez eleve egy … sikamlós, hamis
  lekérdezés (hogy van-e ilyen, jellmezie a megvalósult politikát
  központosítás) .. lásd a Prágai tavasz – amit a mai napig a
  liberalizációs kísérletként interpretálnak .. a liberális kapitalizmus
  advokátorai (legalább is, érezhető a kezük nyoma) … úgy éllítják be,
  mintha a csehek kapitalizmust akartak volna … PEDIG … egy emberarcú
  rendszert akartak, emberarcú szocializmust …
  azaz, ha úgy vesszük, ugynazt, mint a párizsi, amerikai diákok …
  az
  elidegenedettség (aminek a marxi kategóriához nem sok köze van – de
  azért technikailag mégis van – írja THeodore Roszak, THe Making of a
  Counter Culture – 1969) … a fogyasztó társadalom!! …

  ezért egy “hibás” (nem megbízható, szövési hibákat előidéző) elem a gondolatok szövetében a “központosítás” …
  és ez az, amivel a liberális 20 év advokátorai folyton orbánra mutogatnak …

  nézetem szerint ez egy átverés, egy rossz kategória révén …

  biztos vagyok benne, hogy orbánék tudják, mit csinálnak, és röhögnek …
  mert azért nem tudjuk kollektíve beazonosítani, amit csinálnak, mert régi kategóriákat alkalmazunk, régi aspektusból …

  régi = 2009 előtti ..

  Orbán egy új vírus …
  és SZVSZ nem tudjuk kiismerni a politkáját elméleti alapokon, amíg
  nem tudjuk újradefiniálni pl. a liberalizmust (3 különböző dimenzióban, szociális, gazdasági, “városfejlesztési” ) szinten …

  plusz a baloldaliságot is …

  és akkor majd tudjuk, hogy mi az új jobboldal – mindezekkel szemben (vagy éppen egyirányban)

  sztem ugyanazt csináják, mint az MSZP-SZDSZ – csak ez már egy mutáns verzió – de az eredmény ua., sőt, sokkal durvább

  ez a futólagos benyomásaim …
  bocs a terjedelemért

 66. Quercus

  Azért arra nagyon kíváncsi lennék, kik azok akikről Orbán az eu-s pénzekkel kapcsolatban beszélt. Mire költötték el azt a 35%-ot, és mennyi pénz volt ez. Mert ha jól értelmezem, az ország ennyivel kevesebb uniós forrással rendelkezhetett.

 67. alkotmanyjogaszok

  na, ez tök jó lett, gratulálok. azt fájlalom csak, hogy a magántulajdon hatékony védelmét mint bármely típusú kapitalizmus alapját fellazító trendeket nem sikerült leírni vagy legalább megemlíteni. igaz, ez akár meg is zavarhatta volna a besorolások, ugyanis szerintem pont ezen a területen nem igaz, hogy a Fidesz csak olyasmit csinált volna, amit máshol már csináltak kapitalista demokráciák. az AB hatáskörének korlátozása sem önmagában érdekes, hanem abban a hatásában, hogy sikereset meg tudta vonni a gazdasági szereplőktől a hatékony jogorvoslatot a piacátrendező, illetve -megszüntető törvényalkozástól.

 68. Kálmán

  Élmény volt végigolvasni! Legutóbb Tölgyessytől láttam ennyire alapos
  és lényeglátó elemzést.

 69. Gergely Molnar

  Orbán soha nem volt neoliberális tanácsadók hálójában, ugyanis ebben az esetben kb. olyan gazdaságpolitikát követett volna mint Thatcher vagy Reagan és nem a liberális demokrácia lebontásán dolgozott volna, illetve nem vállalná azt most fel büszkén. Értem én, hogy szitokszó meg jó vele dobálózni, de a posztíró utána nézhetne mondjuk Fridmann és Hayek munkásságának és annyi rekesz sört fizetek neki amennyi hasonlóságot fel tud mutatni az említett urak elgondolásai és Orbán Viktor elképzelései illetve kormányának tevékenysége között. Amúgy pedig tényleg jó lenne utánanézni a szó jelentésének. Ha az szdsz neolib lett volna, akkor hogy francba szavazta volna meg például a Lex Molt, meg baromira nem állt volna be a szocik bevételnövelő megszorító csomagjai mögé.

 70. Zoltán Varga

  Kicsit kicsapongó gondolatmenet lesz, de ez szükséges ahhoz, hogy teljesen kifejtsem a véleményemet.

  Miért kell diplomás szakember Magyarországra? Ha megnézed a gyárakat, üzemeket, akkor azt láthatod, hogy teszem fel 200 ember termel, ők azok, akik legyártják a termékeket, lényegében ők végzik a klasszikus értelemben vett munkát. Viszont azt, hogy ezt a munkát elvégezhessék, a szakemberek teszik lehetővé: ők azok a logisztikusok, akik megszervezik az alapanyag beszerzést és szállítást és a késztermék elszállítását, ők azok a mérnökök, akik javítják a gépeket és szellemi tudásukat a munkafolyamat optimalizálásába fektetik, hogy versenyképesek maradhassanak és egyáltalán legyen annak a 200 embernek hol dolgoznia. Ők biztosítják azt, hogy a mindenkori előírásoknak megfelelően történjen a termelés, meghatározzák a termék specifikációit és ezeket az előírásoknak megfelelően igazolják és dokumentálják.

  Miért kell felsőoktatás? Lehet, hogy igazad van és teszem azt 10 mérnökből 5 kimegy. De 5 itthon marad és itthon termel. Ha nem lenne felsőoktatás, akkor az az 5 mérnök sem lenne MO-n, külföldről pedig elég nehéz lenne idecsábítani őket. Szóval akármilyen munkás vagy vezetőség párti egy ember, be kell látni, hogy mindkét rétegre szükség van és kölcsönösen egymásra utalt helyzetben vannak.

  Miért kellene több pénz az oktatásra? Nos, ez egy elég összetett kérdés: egyrészt a gyakorlati ismeretek, másrészt a kutatás-fejlesztés miatt. Én építőmérnöknek tanulok, viszont a gyakorlati képzés valami borzalmas. Elavult eszközök, kevés gyakorlati óra. Ez nálunk még nem is olyan gáz, mert a munkába kerüléskor megtanulhatóak azok az ismeretek, amik hiányoznak és elég nagy segítséget kapunk a sokak által lenézett szakmunkásoktól, elvégre a kőműves, ha nem is tudja megtervezni, de a kivitelezéséhez biztos jobban ért majd, mint én 25 éves fejjel. Ő lehet, hogy már többet dolgozott a szakmában, mint ahány éves én vagyok. De egy ijesztőbb példa: orvoslás. Ugye ők hullákat boncolnak és rajtuk tanulják meg a szakmájukat. Ha kevés a pénz, akkor kevesebb jut ilyen kiadásra és lehetséges, hogy nem 1-2-3-4-5 emberre jut egy holttest, hanem egy 20 fős csoportra. Én ilyen orvos szikéje alá félnék befeküdni.

  Kutatás-fejlesztés alatt pedig az újfajta, sokszor a régi módszerektől, anyagoktól olcsóbb, de mégis jobb módszerek, anyagok kifejlesztését értem. Nemrég volt hír belőle (talán te is olvastad, hallottad), hogy Debrecenben a világon elsőként bábáskodtak a magzat fejlődése és a világrahozatal felett úgy, hogy az anya több hónapja agyhalott volt. Hogy mérnök szemszögből is hozzak példát: az utóbbi időben előtérbe került a zöld építkezés. Világszerte sok kutatás foglalkozik azzal, hogy a megtermelt szemetünket hogyan használhatjuk fel pl az építőiparban és vannak elég érdekes eredmények is. Nálunk az ilyen kutatások még eléggé gyerekcipőben járnak, sőt, még el sem kezdődtek, pedig szerintem belátható a gazdasági haszna. 🙂

 71. Kálmán

  Globalizált világban, nemzeti szinten lehetetlen
  megadóztatni a gazdagokat. Magyarországon ráadásul egyébként sem érzi biztonságban
  magát a tőke. 1980-2010 között 242
  milliárd dollár menekült el az országból.
  http://image.guardian.co.uk/sys-images/Observer/Pix/pictures/2012/07/21/gu_wealth-offshore-01.jpg

 72. WinstonSmith

  Uhh, hát ez így nagyon kemény elemzés volt. Oké, hogy Orbán (helyett néhány samesze) hetet-havat összeolvas, de ennek a végeredménye, amit Pogi is leír, az erős kormányzás látszata, mert a problémákat nem oldják meg, csak a kommunikáció, azaz a kormánypropaganda szintjén, miközben újabb és újabb problémákat generálnak. Érdekes, hogy Csehország vagy Horvátország, akikhez nemcsak földrajzilag, de kulturálisan és minden egyéb szempontból is közel állunk, valahogy mégsem az orbáni modellt választják, vajon ennek mi a magyarázata?
  Az oktatás nem az Orbán-rendszer Achilles-ina, hanem a sarokköve. Persze, nyilván csúnya neoliberális súgóemberek miatt van, ismerjük: jó király – rossz tanácsadók.
  Ha Orbán valóban egyfajta nemzeti felemelkedést szeretne (véletlenül se zavarjon senkit a teljes retorikai egyezés a 30-as évek néhány sajátos formulájával), akkor a közép-kelet európai régióban nézelődve sikeres modellek után kutatva. És az is nyilván a véletlen műve, hogy pont azokat az elemeket mazsolázza ki a különböző jobboldali rendszerekből, amiket, ha összerakunk, akkor legalábbis retorikai szinten egy félig-meddig totalitárius rendnek néz ki.

  Én úgy gondolom, hogy Orbánnak nemhogy nincs víziója arról, hogy merre akarja vinni az országot, és hogyan képzeli a felemelkedést, hanem egyáltalán nincs szándékában, hogy bármilyen pozitív elmozdulás legyen – a holdudvar jóllakatásán túl. Orbánnak nagyon jól megfelel mindaz, ami most van, csak tartson jó sokáig.
  Nem tudom, kinek tűnt fel, de Orbán már régóta nem foglalkozik a beszédeiben azzal, hogy valaha jobban fognak élni az emberek ebben az országban. Tusványoson is csak annyit hallhattunk, hogy többet fogunk dolgozni. Kérdés, hogy hol, és melyik országban?

 73. Gergely Molnar

  “kiküszöbölik a szabad versenyt” helyett a megfojtják a keresett kifejezés (vö. F. A. Hayek a monopóliumok legalább olyan halálos ellenségei a kompetitív társadalmaknak, mint a jobb vagy baloldali szocializmusok). Adam Smith a korának a gyermeke volt és álláspontját az akkor még létező bár utolsókat rugó feudális rendszerekkel szemben fogalmazta meg, abban akkor forradalmi volt, amit abból tovább vettek kishazánkban, még nyomokban sem volt megfeleltethető az ő elképzeléseinek. Továbbá az SzDSz-nek nagyjából annyi köze volt bármilyen liberalizmushoz, mint az MSZP-nek a szociáldemokráciához vagy a Fidesznek a konzervativizmushoz (mármint nyugati értelemben annak tekintett műfajokról beszélek).

 74. Zoltán Pogátsa

  Jo kiraly-rossz kiraly: nezd meg azt a 2006-os videot. Erdemes.

 75. nedudki

  Nagyon okos írás meg minden, de valahol jól jellemzi a Mo-i helyzetet, hogy azt kell (negyedszázaddal a rendszerváltás után) magyarázni, mi a bal- és jobboldal, mi a kapitalizmus, mi a jóléti állam stb. És ezt nem szerencsétlen tompikáknak, hanem a közélet iránt valamennyire érdeklődő, diplomás emberek tömegeinek kell rendbe tenni a fejében.
  Amúgy szerintem OV-nál inkább a Putyini, (esetleg naivan higgyük, hogy de Gaulle-i) hatalomgyakorlás a vonzó. Ehhez keres ideológiát és gazd.politikát – gombhoz a kabátot.

 76. Harold Finch

  Németországban “a társadalom jelentős része megélhetést nem biztosító munkahelyekre szorult”

  Ez már bocsánat, de hülyeség 🙂
  A medián háztartás szerinti jövedelem kb. akkora Németországban mint Svédorszgában
  http://en.wikipedia.org/wiki/Median_household_income

  Nem néztem végig a cikk összes állítását, de a többsége ehhez hasonló mítosznak tűnik.

  Főleg a végkövetkeztetés: Orbán a putyini úton jár, nincs köze semmilyen kapitalizmus-modellhez.
  (Micsoda felismerés! 4 éve erről cikkeznek mindenhol: http://www.welt.de/politik/ausland/article11869003/Puszta-Putin-Victor-Orban-fuehrt-2011-Europa-an.htmll)
  Így Orbánt a Diktátorok kézikönyvéből lehet megérteni, nem egy 20-30 éves módszertan alapján (összahasonlító gazdaságtan)

 77. Pataki András

  Az egész cikk egy zagyva elemzés, valamint jellemző rá a fideszes propagandisztikus meghatározások átvétele, azaz az agymosás markáns hatása. Különösen szomorú ezt olvasni egy ilyen tájékozott ( vagy magát annak tartó) ember részéről. Az olyan kifejezés mint álbaloldal nem létezik, pláne az olyan kifejezéseknek nincs helye egy tudományosnak képzelt elemzésben, hogy “bukott álbaloldal”. Ezek mind az emberek megtévesztésére, az ideológiai befolyásolásra született kifejezések, melynek átvétele egy független elemzésben szégyenletes. Mivel én csak egy egyszerű mérnök vagyok, nem kívánok és igazából nem is tudok mély szakmai elemzést adni erről a zavaros elemzésről, de azért néhány megjegyzést megengedek magamnak. Achillesnek természetesen volt ina, de a művelt emberek általában a sarkára szoktak hivatkozni, jó okkal. Az ina ebben az esetben irreleváns. Kornai János sohasem vélekedett úgy , hogy itt jóléti állam valaha is lett volna, amúgy meg ajánlom a szerzőnek, hogy olvasson Kornai elemzéseket, abból meg lehet tanulni, milyen egy korrekt, tudományos igényű elemzés, konkrét hivatkozásokkal, példákkal, azok értékelésével és főleg bizonyításával vannak tele Kornai cikkei, elemzései.

 78. Veidas

  Ragyogó írás! Lehet vele persze vitázni, de kreatív. Az a kérdés, pl. hogy a agyonfetisizált “piac” hogy kezeli a teljesen képzetlen 3,7 millió (illetve a szerző udvariasságból nem említi a további x millió kváziképzett ám totálisan verseny és tanulásképtelen magyar munkavállalót, tisztelet a kivételnek) magyarral, telitalálat, süllyedt.
  Különösen tetszik, hogy Pogátsa első helyen említi az oktatás elsorvasztásának a problémáját, mivel szerintem is ez az a pont, ahol már most ki lehet jelenteni, hogy a NER kialakítói súlyos és a modernizáció ellen ható hibát követtek el. (A NER többi részéről egy évtized múlva lehet kijelenteni, hogy pozitív vagy negatív volt a fejlődés szempontjából.)
  Ugyanakkor két szempontra szeretném felhívni a figyelmet. a.) A szerző érezhetően egy messzemenően racionális rendszerként mutatja be a NER-t, Orbánt pedig olyannak, akinek akár évtizedes társadalomszervezési vízió lennének. Szerintem pontosan az oktatás negligálása az, ahol kiderül, hogy ennél a rezsim sokkal irracionálisabb, döntéseiben esetlegesebb. Orbánnak, mint politikatudományban jártas embernek (de egy harmadéves gimnazistának is) pontosan kell tudnia, hogy modernizációs kísérlet gyakorlatilag egyet jelent az oktatás illetve tágabb értelemben a társadalmi mobilitás elősegítésével. Anélkül csak egy sima konzervatív autokratikus rezsimről beszélhetünk ami vegetálásra született. Az oktatásból történő forráskivonás mögött szerintem egyetlen koncepcionális ok sejthető: Orbán mint voluntarista hatalomtechnikus a különféle lobbik között egyensúlyozva a legerősebb kutyának engedett, míg a gyenge lobbierejű oktatásnak csak egy hoffmanjózsi jutott.
  b.) A másik pont, ahol már most felsejlik a NER későbbi súlyos öröksége, az a polgári étosz, a magyar demokratikus politikai kultúra meggyengítése. A trafik, a földügyek, Paks, a civilezés és még lehet sorolni egy borzasztóan rossz, évszázados magyar hagyomány, a bezárkózás, a xenofóbia szerves folytatása. Ennyiben már biztos, hogy Viktor rosszabbul teljesített, mint ami a lehetőségeihez képest lehetett volna. Másban meg majd elválik.

 79. Quercus

  Lehet, félreérthető voltam. Nem az oktatás fejlesztése ellen vagyok. Azt próbáltam meg érzékeltetni, a jól képzett szakemberek el fognak menni az országból. Márpedig ők azok, akik a legkönnyebben találnak maguknak munkát külföldön, egzisztenciát tudnak teremteni maguknak, így gyakorlatilag esély sincs arra, hogy megvalósítsák a Matolcsy álmot, és tudásban, anyagiakban gyarapodva vissza jöjjenek. Annyira azért nem hülyék. Miután esélye sincs Kelet-Európának a fölzárkózásra, ez a folyamat nem fog megállni.

 80. Zoltán Pogátsa

  Ez egy blog, kollega. 🙂 Ha tudományos elemzést akar tőlem, hivatkozásokkal, szóljon. 😉 🙂

 81. Zoltán Pogátsa

  És a társadalom legalját mióta a mediánjövedelemmel mérjük? 🙂

 82. Ildiko Biro

  Csak a “talibánok” nem tetszik, mert azok tálibok. A Talibán a rendszer. Amúgy nagyon érdekes írás.

 83. Ancsi

  Elemezzük az elemzést elemzéssel. Elemzés….. Na ez a zavaros. Egyébként maga a cikk teljesen jó.

 84. Székely Ildikó

  BryndenR , ! bárki is ön, valótlan amit mond a németországi munkahelyekről. az, hogy mennyi a költés, semmiképpen sem jelmunkahelyek nem olyanok pontosan, ahogyan leírta Pogátsa úr és olyan mértékben is. Részemről nem a valaki áltak leírt számokból tájékozódom, hanem az ott élőktől, nem is 5 éve, hanem 26 éve. Az ön által olvasottadatban hol szerepel a mukaerőkölcsönzési model, ami ennek része? a bázison fogalakoztatás, mely azt takarja, hogy maximum 400 eurót kereshet a foglalkoztatott de nagyon sokat kell érte dolgoznia. Semmi egyéb nem jár érte , sem nyugdíjba nem számít bele. Sem semmi más. bejelenteni kell , mint fogalakoztatottat , oszt jónapot. A jóléti bla-blát is nyomták nekik még , talán tavaly is de nagyon elegük volt belőle. A hiányzó jóléti állam ott is hiányzó. A fiatalok képzetlensége és munkanélkülisége is kétségbeejtően tömeges. A háztartások költése azt jelenti mindössze , hogy a bármit megvehet és a Hatz IV-en tengődők , -jövedelempórló gyakorlatilag 380 euró , nem több – ! , a borzalmasan szétszakadt jövedelemstruktúra összesen mennyit tudott költeni. Vicc , németektől erről.: Mondjuk a leköszönt közt elnök babája, hallja a hírekben, hogy 5 euroval emelték -( akkor tényleg , a gyerekpénzt , ami a családi pótlék ott ) , erre azt mondja magában az álom luxusautójában , melyet sofőr hajt ,… hogy : létezik olyan kis címletű pénz ?
  A jó hírem pedig az, POgátsa úrnak, hogy ennek az írásnak a tartalmáról beszélgettem ma a grillcsirke árusító rendes magyar állampolgárral. komolyan. meg a skandináv országokról, hogy azért már a svédeknél is hanyatlik az a jóléti… ott élnek szintén ismerős magyarok és Norvégiában is. 🙂 ” hét múlva többet fogok tudni, hazalátogatnak. Kétlakiak. A Norvég úr , a férj, szerelmes MAgyarországba. 🙂
  Skandalum, ugye ?

 85. Zoltán Pogátsa

  Tudom sajnos. Tudok arabul. A talibán a tálib többesszáma már. De valamiért magyarul ez így honosodott meg. De javítom, terjesszük a helyes változatot.

 86. Ildiko Biro

  Horvátország a korrupt kiskirályok nemzeti mitológiával leöntött uralmát hozza. Hogy jön Horvátország Csehországhoz?

 87. Lajos Incze

  “ennek a kísérletnek a kiindulópontja az, hogy a magyar társadalom (mint a
  világ legtöbb fejletlen országában a társadalom amúgy)
  klientúrahálózatokba szerveződő, a közügyek megértéséhez nem elég
  képzett emberekből áll. A jobboldali modernizációs kísérlet ehhez a
  társadalmi valósághoz igazodik.”

  mások is ismerik a kiindulópontot, ugyanakkor az “igazodik” szó kimondottan vicces: a ner erre a helyzetre alapoz, ezt fejleszti és bebetonozza, és minden más képződményt eltörölni igyekszik. pont. innen folytatható a “modernizációról” szóló eszmefuttatás. (elbűvölő, ahogy ebbe a szarba képes belelátni a szerző a maga rögeszméit.)

 88. Csehszlovák Kém

  Az a gazdaságpolitika, amely mindenféle piaci verseny és a piaci átláthatóság ellen nyilvánul meg, minden, csak nem modernizációs kísérlet.

  Az a gazdaságpolitika, amely a mindenkori szövetségi rendszer ellen “nemzeti függetlenséget” szeretne kivívni, szintén nem modernizációs.

  Az a gazdaságpolitika, amely központosító államhatalomra épít minden, de nem jobboldali.

  Az egykulcsos adó szép példa, de a posztoló elfelejti, hogy annak hatékony működése a megannyi strukturális reform (oktatás, eü, nyugdíj, stb) keresztülvitelével lehetne hatékonyan működőképes, így viszont csak egy liberális demokráciákban működő modell egy alulfoglalkoztatott félázsiai társadalomban csak frusztrációt és kudarcot okoz.

  A Fidesz Amerika-ellenessége, EU-ellenessége, egyfajta “nemzeti” és “keresztény” gondolatok mentén szervezett kizárólagos kultúrpolitika, a kirekesztés és a másság semmibevétele alapján a Fidesz nem modernizációs kísérletet hajtott végre, hanem a Jobbikkal együtt, négy éve, illiberális koalíciót kötött, szélsőjobboldali, fasiszta politikát folytat!

  Bővebben, itt: http://dotoho.blog.hu/2014/07/29/a_szelsojobboldal_hatalomra_jutasa_magyarorszagon

 89. Harold Finch

  Én linkeltem VALAMILYEN számszerű adatot, Ön ha jól látom nem.
  Úgy korrekt ha Ön is megmutatja milyen adatokból vonta le a következtetéseit.
  Akkor tudunk tényalapú vitát folytani.

  De akkor itt egy alaposabb elemzés, ami szerint a Németországban azért nem rossz élni, az alsó 20% és a felső 20% közötti jövedelem-különbség pedig csak kicsit tér el a norvégtól. (valamivel több mint 4-szeres vs. majdnem 4-szeres)
  http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/germany/
  http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/norway/

  Az igaz hogy a jövedelemegyenlőtlenségek nőttek, de a jövedelem minden kategóriában nőtt és a mostani alsó 10%-20% jelentős része 10 éve még NEM Németországban élt
  http://inequalitywatch.eu/spip.php?article114&lang=en

 90. maxval bircaman

  Jó a cikk nagyon.

 91. maxval bircaman

  Bulgáriában a minimálbér 175 euró.

 92. Harold Finch

  Semmilyen állítást nem tettem. Csak jeleztem, hogy a cikk nem tartalmaz tényekre való hivatkozást, ezért inkább kinyilatkoztatás, mint vitaindító.

  Egyébként amit ír az biztos igaz, csak mégse a teljes kép, mivel Ön ha jól értem a képzetlen munkakörök betöltőiről beszél. Egy képzett munkavállalónak pl. egy orvosnak valószínűleg egészen más tapasztalatai vannak Németországról amikor össze tudja spórolni pár év alatt egy lakás árát.

  A fiatalok munkanélkülisége a válság óta sokat javult. https://ycharts.com/indicators/germany_youth_unemployment_rate_lfs

  A német fiatalok képzetlensége nem hiszem, hogy minden csoportjukra igaz lenne – Németországban nincs tandíj, sokat költenek az oktatásra, nagyon jó a duális műszaki képzés, a PISA teszten javult az eredményük (a miénk romlott)
  http://www.thelocal.de/20131203/german-improve-pisa-education-results

  Hogy egy másik példát mondjak: Győrben pl. nincs munkanélküliség, ettől még győriként nem fogom azt gondolni, hogy Magyarországon nem lenne munkanélküliség.

 93. Quercus

  Üdv Max. Azért itt “műértőbb” emberek kommentelgetnek, mint a HA-n.

 94. maxval bircaman

  Igen, ez látható.

 95. Na Tibor

  Ha ez mind igaz lenne, talán még boldogok is lennénk. Kár, hogy az “extrém decentralizációt” és a “hazai nagyvállalati szektor ujjáépítését” a hazai piacon működő vállalkozások extrém erőszakos piacszerzésként és haveroknak átjátszásként, kifosztásként és korrupcióként szenvedik el. Nem cél, hanem aljas eszköz. És ezt te az Átlátszónál pont láthatnád. Ha akarnád.

 96. Turean Rozalia Gyöngyi

  Meg mindig csak egyetlen hianyossag van a kapitalizmus fejleszteseben: nem ismeri el alapertek-forrasnak a kozvetlen szuksegletek alapertelmezetten kiemelt jogat, igy CSAK penz-nyereseg-szerzes celjat koveti az osszes gazdasag-politikai es ado-forrast celzo fejlesztesi iranyzat.
  Emiatt maradt meg mai napig vilagviszonylatban elsumakolva a virtualis gazdasagi szektor kulon szektorialis adozasa, ami egyuttal a human energiat is rehabilitalhatna, nemcsak szocialis tamogatas-forraskent kezelne az emberiseg alapveto jogat a munkahoz, mint kulturalt megelhetesi eszkozhoz.

 97. Quercus

  Bocs, egy emelettel lejjebb.

 98. Quercus

  Viszont nagyon jól menedzselik.
  Megadóztatom a közüzemi szolgáltatókat, majd jóval a piaci ár fölött megveszem egyes üzletágaikat(EON gázüzletág).
  Megadóztatom
  a bankokat, majd egyetlen döntéssel több száz milliárd forintot
  juttatok nekik vissza(önkormányzati hitelek állami átvállalása)
  És a legutóbbi. Megvonom a földalapú támogatást 1200 ha fölött, miközben a földforgalmi törvényben már beépítettem a kiskapukat.

  És a zemberek ezt szépen megkajálják.

 99. WinstonSmith

  Valami Gyurcsányos cucc ? Nem vágom, milyen videóról van szó.

 100. WinstonSmith

  Csak arra utaltam, hogy közép-kelet Európában, hasonló történelmi háttérrel, fejlettségi szinttel, kulturális hagyományokkal stb rendelkező országokat érdemes összevetni. Szingapúr törpeállam, Kína meg Oroszország nagyon nem törpe. Ezért eleve értelmetlen az összevetés, nemhogy még példaként is tekintsük rájuk.

 101. Gyorgy G. Horvath

  Lásd rezsicsökkentés, magánnyugdíjpénztárak, devizahitelek, túlzott deficit eljárás, multik megadóztatása, stb. stb.
  Közgazdásztól inkább közgazdasági értékelést szeretnék. Pl. 40 mrd-ot kifizetni egy olyan cég 50 %-áért, melynek az éves eredmény 3,5 mrd Ft. Vagy hogy a MANYUP pénzek eltűntek; vagy az árfolyam-politika, vagy a rezsicsökkentés maga. Vagy éppen mindenfajta önkormányzatiság felszámolása. (Szerintem mindezt Gyurcsányozás nélkül is lehetne értékelni 🙂

 102. Sebo Sebes

  A liberális demokráciákban lopnak, viszont van esély arra, hogy kiderüljön. A másikban a “nemzetiben”, a legfőbb ügyész ott ül a lopott páholyban.

 103. Pataki András

  Nem vagyok a kollégája, amugy meg attol, hogy blog még lehetne átgondolt és tisztességes és kevésbé agymosott szöveg.

 104. Pataki András

  Az elemzés szó használatára vonatkozó megjegyzése jogos, de a cikk gyenge és ostoba megállapításokkal van tele.

 105. Pataki András

  Igen műértő, mint maxval, látszik, hogy komoly szakértő, megalapozott véleménnyel.

 106. Pataki András

  Sajnos nem azzal mérjü, ezért félrevezető, de a közgazdászok matektudása nem terjed túl a négy alapműveleten. A medián az a szám amelytől kisebb vagy nagyobb értékeket egyenlő valószínüséggel vesz fel a valószínüségi változó. Ezt végig gondolva azonnal látható, hogy a jelenlegi, az átlagra voló hivatkozás mennyire manipulatív.

 107. Turean Rozalia Gyöngyi

  Tetemes es allamilag finanszirozott media-koritessel tudjak csak beadni a kozvelemenynek, emiatt nem hajlando sem a hatalom sem a hatalmat lobbizo, piac-vezeto gazdasagi erdekkozosseg lemondani a sajat arnyekbantartott, hatalom-iranyito fegyverenek nyilvanossa tetelerol. Ezzel a fegyverkanallal nyomjak le a nep torkan amit “szepen megkajalnak”.

 108. hoci nesze

  Ezek inkább a szocializmus válfajai, Zoltán.

 109. KZoltán

  Szegény Kornai János! Remek könyvével, nem tudom, hány vizsgán mentem át! Csodálatosan levezeti benne, hogy egy olyan rendszer, amelyben egy központ adja a pénzt, de azt periférikus szervezetek igénylik, és aztán költik el, menthetetlenül Hiányhoz vezet. És aztán mit hoz az élet?! Néhány évtized múltán nem ismeri föl az analógiát az általa annyira támogatott kötelező magán-egészségbiztosítási rendszerben. Mostanában már nem érdemes Kornai Jánost olvasni.
  Egyébként a koraérett szociális állam az ő ‘bon mot’-ja, ami alatt azt a házi neoliberálisaink által terjesztett, de hamis véleményt érti, hogy a Kádár-rendszer a nyugati hitelekből teremtett jólétet –
  Lóránt Karcsi már n+1-szer levezette, hogy a hitelek kamatra meg árfolyamveszteségre mentek, a nettó tőkebevonás pusztán ~700 millió dollár volt, semmi hedoizálás sem volt.

 110. forgomorgo

  Pogátsa is csak a fideszes agymosók egyike. Korrekt elemzést ne is várjunk. Minden cikke csak azért íródik, hogy az álbaloldal kifejezést elsüthesse néhányszor említést sem téve a fidesz bolseviki létéről és lényegéről. A magántulajdon másodlagossá tétele már épp elegendő lenne, hogy a Fidesz jobboldaliságát minimum zárójelbe kéne. tenni . A Fidesz ideológia nem létezik kizárólagos harácspárt. Aki ezen kívül bármit belelát a Fidesz politikájába az vagy vak, vagy haszonélvezője ennek.

 111. Quercus

  Konkrétan miről kellene szólnia ennek a korrekt elemzésnek?

  2010-ben a hálátlan kutya, birka magyar nép leváltotta a 8 éve kormányzó baloldali-liberális koalíciót, akik kiemelték az országot a kommenista, keresztyény konzervatív posványból, növekedési pályára állították az országot, megteremtették a jóléti társadalmat, fölszámolták a korrupciót, munkahelyek százezreit hozták létre, megteremtve egy élhető, biztos jövőt, egzisztenciát biztosító országot. Amit most a Fidesz lerombolt.

  Erről?

 112. Bence Peter Marosan

  Ceterum censeo: a Fidesz áljobboldal. Demagógia, populizmus, dilettantizmus, tökélyre fejlesztett machiavellista hatalomtechnikával, és a szabadság mélységes gyűlöletével. Inkább baloldali az mszp, mint jobboldali a Fidesz.

 113. Pataki András

  Na igen, ez a szokásos mélységesse ostoba fidesz fan válasz, agymosott gondolkozás. A tények természetesen mást mutatnak. 2010_Re vonatkozóan a fentiekhez hasonlót senki nem mondott. A baloldali vélemény formálók és godolkozók, valamint a szavazók többsége is úgy gondolta – és ezt ki is fejezte – hogy szükséges és jogos váltás. Most már talán a jelenlegiek teljesítményét kellene értékelni. Összehasonlítani persze kell, de ez a megdöbbentöen primitív bejegyzés ezt nem próbálja meg. Oktatás, egészségügy, jogalkotás, szabadságjogok, korrupció, versenyképesség, szegenység kezelés, választójog, önkormányzatiság, civil szervezetek, esélyegyenlöség, életszínvonal, munkahely teremtés, jogbiztonság, sajtószabadság, népesedéspolitika, vallásszabadság stb. Ezekben ajelenlegiek rosszul, sok esetben rosszabbul teljesítenek mint az előző kormányok.

 114. Skrionya Zoltán

  Sokszor, sok helyen elmondom, a problémák megoldását azok megértésénél kell kezdeni. A megértéshez pedig nem elég a felszínes megértés, a felszín kapargatása. Le kell menni a problémák gyökeréhez és onnan kell elindulni. Ehhez kevesen veszik a fáradságot.
  Nos ez a dolgozat ilyen. Az elmúlt 25 év LEGFONTOSABB gazdaságpolitikai elemzése. Ajánlom mindazok figyelmébe akik még képesek elfogulatlanul gondolkodni.
  Az oktatás megérne egy külön misét!

 115. István Tamasi

  Ha valaki azt mondja, hogy a hivatkozott országokban azért magas a GDP arányos fejlődés mert ott nem liberalizmus, hanem autokrácia illetve diktatúra van akkor az pont olyan mint amikor a hülye okoskodik.
  Oroszországban akkor növekszik a GDP amikor az ásványi anyagok világpiaci ára magas.
  Kína az extenzív növekedés szakaszában van és pontosan azok a problémák jelentkeznek amik az extenzív szakaszról intenzívre átállás esetén szoktak.
  Indiában együtt van jelen egyrészről a rendkívül olcsó tömeges munkaerő és másrészről a magasan kvalifikált munkaerő, kevés kőolaj és földgáz készlettel rendelkezik, de szén és érckészlete van.
  Szingapúr nagyon jól használja ki különleges földrajzi helyzetét /egyébként egy, a helybe beleszeretett brit gazdasági-üzleti koncepcióját valósítja meg/.
  Törökországot nem ismerem, de az a gyanúm, hogy az indiaihoz hasonló a helyzete.

 116. Aquinas

  Szerintem meg kéne különböztetni a gazdasági liberalizmust a társadalmitól. A kettőnek semmi köze egymáshoz.

  Imádom a csomagokban gondolkodó (piaci anarchia nélkül nem léteznek emberi jogok; kollektivitás eszméje csak kommunista lehet), magukat a felvilágosult objektivitás papjainak kikiáltó embereket, akik a pluralizmus nevében állítják, hogy a kapitalizmusnak csak egyféle dogmatikai rendszere van: tekintélyérvekkel érvelnek a tekintélyelvű orbanizmus ellen.

  Ez teljesen ugyanolyan, mint egy katolikus – protestáns teológiai cicaharc.

 117. Vidéki

  Önt is hasonlóan félrevezetik érzései, mint a viccbeli medikát.

  Egy régi viccben az anatómia professzor vizsgáztat egy medikát és
  megkérdezi:

  „Van-e csont a péniszben?”

  A medika határozott válasza: Igen, van.

  Mire a professzor:

  „Ugyan kollegina, maga azt csak úgy érezte.”

 118. anonymand

  Tisztelt Pogátsa Zoltán!

  Néhány kritikai megjegyzésem lenne gondolatokat ébresztő posztjáról.

  Hiányolom, hogy nem esik szó benne a “munkaalapú” és “jóléti” társadalmak ellentétbe állításának böszmeségéről, ami a miniszterelnök egyik kedvenc témája. A jóléti társadalmak alapja a munka, igen kemény munka.

  Ez azonban apróság.

  Sokkal jobban csípi a szemem, hogy helyenként, nem is elhanyagolható, tehát fontos megállapítások esetén diszkréten “emútnyócévezik”. A korrektség szenved ezáltal csorbát.

  “Magyarországon már a rendszerváltáskor is jóval a nyugati GDP-arányos költés alatt volt a szocpol büdzsé, ami 2009-re tovább távolodott az uniós átlagtól, és ráadásul perverzzé vált, azaz a legszegényebbek finanszírozták a leggazdagabbakat.” – 2009 óta már lement egy ciklus. Igazán idetartozó, legalább egy szó erejéig, hogy az elmúlt négy évben a dolog hogyan is alakult.

  Úgy az uniós átlaggal való összevetés, mint a megjegyzés, hogy: …”a legszegényebbek finanszírozták a leggazdagabbakat”… Nekem úgy tűnik a helyzet fokozódott.

  “A mobilitást garantáló állami alrendszerek kivéreztetése és leépítése Magyarországon 2009-re 3,7 millió létminimum alatt élőt, különbségeket növelő oktatási és szociális rendszert, a mobilitási csatornák elzáródását és elharapózott korrupciót hagyott maga után.” – azt óhajtja sugallni, hogy azóta a rend visszaállt, van pénz elegendő az alrendszerek működtetésére, kevesebb a létminimum alatt élők száma, nem lett nehezebb a felsőoktatásba kerülni bizonyos anyagi szint alatt, stb?

  Megjegyzem, lehet hogy rossz a memóriám, de mintha a létminimum alatt élők száma 2009-ben még nem volt ilyen magas.
  Módosítás! Rosszul emlékeztem…

  Tisztelettel:
  anonymand

 119. Zoltán Pogátsa

  Ott a link a szövegben.

 120. anonymand

  Tisztelt Zoltán!

  “A Fidesz mint jobboldali modernizációs kísérlet” – egy kísérleti nyúl kérdéseivel.
  Isten ments’, hogy a vitát a “Dehát a másik oldal még rosszabb!” (Hamis kontextualizálás)” jellegű, esetleg annak tűnő érvelés akadályozza, vagy tegye lehetetlenné. Nem is érzem, hogy emígyen hivatkoztam volna.

  “Magyarországon körülbelül 1985 és 2009 között a hazai álbaloldal által hirdetett neoliberális, piaci logika érvényesült. Ez a modernizációs stratégia a már említett dependens kapitalizmus modelljét teremtette meg, amely az egész régióban a nem GDP-ben mért felzárkózás kudarcához vezetett.” – ehhez kell hasonlítani a több mint négy éve folyó eseményeket, hogy a kísérlet tényleg illethető-e a modernizációs jelzővel.
  Tényleg!
  Illethető?
  Legalábbis eddigi eredményeit tekintve. Ha kijelentjük, hogy az 1985 és 2009 közötti időszak a “felzárkózás kudarcához vezetett”, akkor méltán várom el, hogy az eddigi több, mint négy év “eredményei” is említésre kerüljenek.

  “A mobilitást garantáló állami alrendszerek kivéreztetése és leépítése Magyarországon 2009-re 3,7 millió létminimum alatt élőt, különbségeket növelő oktatási és szociális rendszert, a mobilitási csatornák elzáródását és elharapózott korrupciót hagyott maga után.” – és a kísérlet eddig mit hozott? Van-e jele, hogy modernizálódnánk? Mi az amiben látszik a “modernizálódás”?

  “A Fidesz jobboldali modernizációs kísérletének Achilles-sarka” fejezetben oldódik az időkorlát (amit az első bejegyzésemben is kifogásoltam), és ez: “Mindebben a Fidesz féle jobboldali modernizációs kísérlet gyökeresen különbözik az összes ismert jobboldali modernizációs sikertörténettől.”, akár rendszerkritikaként is felfogható.

  Ám a záró fejezet olvastán mégis visszatérek a poszt első felében írottakhoz:

  “Magyarországon már a rendszerváltáskor is jóval a nyugati GDP-arányos költés alatt volt a szocpol büdzsé, ami 2009-re tovább távolodott az uniós átlagtól, és ráadásul perverzzé vált, azaz a legszegényebbek finanszírozták a leggazdagabbakat.” – mert felmerül a kérdés, hogy és azóta, a “modernizáció” ugyan mit eredményezett? Még mindig úgy vélem, hogy az időkorlát indokolatlan.

  Ez a kísérlet ugye még nem tekinthető a 606.-nak?

  Tisztelettel:
  anonymand

 121. paskom

  A szokásos fideszes izzadságos igyekezet a megmagyarázhatatlan megmagyarázására. Igen, már nagyon hasonlítunk Törökországra és Oroszországra. Egy jól körülhatárolható, magánéletben is összetartó, magukat sérthetetlenné varázsoló baráti kör hihetetlen mértékű gyors meggazdagodásában. Mely gazdagságot csakis kapcsolati tőkéjüknek köszönhetik. Nem hoztak létre semmi olyan értéket, amit a társadalomnak ilyen bőkezűen kellene honorálnia. Lett Oroszországhoz tökéletesen hasonlóan egy új arisztokráciánk és egy királyunk, melynek szándékaitól, kénye kedvétől függünk. Egy ember dönt MINDENBEN. Őt imádjuk. Őt szolgáljuk. Vezet minket. . Hova jutottunk Fidesz????

 122. Zoltán Pogátsa

  Továbbra sem értem, hogy az egyik oldal teljesítményét miért a másik oldal tükrében kéne megítélni, és nem önmagában, egy kívánatos állapothoz képest…

 123. anonymand

  Tisztelt Zoltán!

  Adódik az összehasonlítás abból, hogy egy elavult, be nem vált, félresikeredett, eredménytelen rendszer (amelynek korábbi “teljesítményét” magad is felemlíted) modernizációjáról (annak kísérletéről) szól a miniszterelnöki beszéd (és a kormányzati intézkedések, immár több mint négy éve), valamint a posztod.

  “Magyarországon már a rendszerváltáskor is jóval a nyugati GDP-arányos költés alatt volt a szocpol büdzsé, ami 2009-re tovább távolodott az uniós átlagtól, és ráadásul perverzzé vált, azaz a legszegényebbek finanszírozták a leggazdagabbakat.” – tekintsük úgy, hogy a kívánatost az uniós átlagnak vehetjük. Előzmény ugyan nincs, de “2009-re tovább távolodott”. Ezt neveztem én diszkrét emútnyócévezésnek. Nem kell a másik oldalhoz hasonlítani, adott a korábbi viszonyítási alap: uniós átlag. Adott egy ciklus a végzett munkájával, a modernizációs kísérlet első négy évével. Még mindig úgy érzem, helye lett volna az elért eredmény méltatásának, vagy legalább megemlítésének.
  Ez a megjegyzés: …”a legszegényebbek finanszírozták a leggazdagabbakat” a modernizációs kísérletben nem sokat változott, vagy ha igen, akkor nem jó irányba. Szerintem. Hogy te csak a múltról szóltál, szemet szúrt.

  Ha egyszer szóba hozta a perverzitását a korábbinak, akkor két szót megérdemelt volna a jelenlegi is. Nem vs.

  Csak annyi, hogy a kísérlet sikerült, de a libák egyelőre döglenek. Csak modernizálva.

  Amúgy egyetértek.

  …”miért a másik oldal tükrében kéne megítélni, és nem önmagában, egy kívánatos állapothoz képest…” – szimpatikus, ám a hazai, nyomorúságos vitakultúrában erre jó darabig nem lehet számítani.

  Tisztelettel:
  anonymand

 124. Federalist

  Hát azért az amerikai republikánus párt nem sokmindenben különmb…

 125. Bence Peter Marosan

  Kedves Imi! Ezer százalékban egyetértünk! – most csak bele akartam egyet csípni a Fideszbe; de tény és való, hogy az amerikai republikánusok kb. ugyanezt a színvonalat képviselik!

 126. Zoltán Pogátsa

  Azért a múltról írtam, mert meg akartam magyarázni, hogy mi vezetett oda, hogy a Fidesz egyeduralkodó. Ez a logikája a cikknek. Nincs kedved ezzel a szemmel elolvasni még egyszer?

 127. anonymand

  Tisztelt Zoltán!

  Mivel a cikket már eddig is többször olvastam (kényszerből, hátha félreértettem valamit), azt hiszem többször már nem futok neki.
  Amit kifogásoltam, ami miatt írtam, az változatlanul hiányérzetet kelt.
  Végső soron teljesen mindegy, hogy hiányzik a mérleg két serpenyője közül az egyik, vagy csak nem vagyok képes belátni, hogy a cikk úgy jó ahogy van.
  Ha azt veszem, hogy egy gyenge múltra utalás mellett még csak nem is érinted a négy kísérleti év eddigi hozadékát, akkor mondjuk úgy, hogy félresikerült igazságérzetem lehet a hibás (“Az a hülye akác!”)
  Ha túlságosan sok idődet raboltam, elnézést!

  A nyomorúságos vitakultúrához meg annyit, hogy visszaéljek a helyzettel, hogy két dolgot föltétlen hozzá tettem volna.
  Az egyik, amikor a vitapartnerek egyike nem kíván megnyilatkozni, akkor még képes ideológiát is gyártani, hogy miért is nem szólt, szól a kérdésről.
  És legalább ekkora nyomorúságnak tartom, amikor számszerű adatokkal túlzóan, torzítva igyekeznek feketébbre festeni az ördögöt (például a 168 órában a kritikus jellegű cikkek sokasága), mint amilyen az valójában.

  Tisztelettel:
  anonymand

 128. lali

  Nagyon klassz ez a blog, köszi!

 129. Firefly2009

  Szerintem is nagyon jó. Már pusztán maga a blog témája is.
  Örülök,hogy tetszik:)

 130. lali

  Pontosan. 🙂 Amúgy remek kommenteket is írsz, néha azokkal kezdem az olvasást. :))

 131. Firefly2009

  Köszönöm szépen:)
  Megtisztelő a figyelmed:) Szóval ezek után is próbálok konstruktívan hozzászólni a témákhoz,még ha van is olyan akinek ez nem tetszik,de akkor azért örülök és jó tudni,hogy akad olyan is aki ezt valóban építő jellegűnek találja:)

 132. ingyenebed

  azért mert a választásokon nem ideális állapotok közt választunk, hanem az oldalak közt. akár tetszik ez neked, akár nem. és a magadfajta közbeszéd formáló értelémiségiek befolyásolják a választók gondolatait és ezáltal szavazatait. te itt ezen a blogon nem a tudományos intézményrendszerben ténykedsz, hanem politizálsz.

 133. Abo Firas

  Tisztelt BryndenR:
  Nehany eszre vetel a kommentedhez:
  A 2. meg 3. bekezdes rendben van, az 5. viszont hulyeseg, sokkal jobban volt cenzurazva a nyugati media a tetves bbc meg cnn-tol kezdve az al-jazeeraig, elhiheted nekem a medianak akkora szerepe volt a Sziria elleni haboruban hogy regen veget ert volna mar kulonben!
  100ezerek tuntettek minden varosban Assad mellett, amirol soha nem mutattak semmit, szemelyesen is lattam meg a szir televiziokban is, ( Sziriai vagyok es a haboru alatt is utaztam ki jonehanyszor), nem mellesleg szemelyes “elmeny” hogy gazdagok robalnak szegeny embereket vesztegetni hogy kapnak 5-10ezer lirat/szir fontot (kb 40ezer ft-ot ert akkoriban) hogy menjenek ki tuntetni a rendszer ellen… ez normalis??! A CNN egyik hires tudositonoje elo adasban mndott fel miutan kijelentette hogy elege van felmond mert nem birja tovabb ezt a sok hazugsagot kozolni Sziriarol meg Iranrol!! Az Al-jazeera musorai ido elott megtortenesuk elott mondtak be azokat a hireket amik utana kovetkeztek be !!
  A masik nagy hulyeseg: Mi az hogy Nyugatrol senki se merte? Az a szerencsétlen Hollande nincs egy hete hogy beismerte hogy fegyvereket kuldtek a miliciaknak, zsoldosoknak es vahabitaknak… ellenben az oroszok olyan fegyvereket amiknek a vasarlasarol mar 10 eve megbeszltek es kifizettek… A Sziriai Hadseregben KIZAROLAG SZIRek harcolnak a hazaert, nezd meg az “ellenzeket” kikbol all ossze, csak hivatalosan tobb tizezer europai harcol tobb ezer csecsennel, mennyi lehet akkor valojaban amikrol nem tudunk?!
  Es Sziriat is lehet kovetni , SyriaTube keress ra a youtube-on, RT….
  A zaromondat sajnos igy van es ez ellen kene cselekedni!

 134. László F. Török

  Az egyértelmű, hogy mit akartál mondani, én csupán arra akartalak figyelmeztetni, hogy lehet, nem a megfelelő eszközöket választottad. Egyrészt nekem egy könyvkritika még mindig elsősorban a könyvről kellene szóljon, és nehezen fér bele az, hogy ez inkább a könyv “főszereplőjéről” és a közegéről való véleménynyilvánítás (vagy legalább többségében a könyvről, és nem többségében a személyről, bár ez nyilván nehéz szétválasztani), az már inkább egy Mészölyről és a magyar futballról szóló vélemény, tárca. Még akkor is, ha amúgy igazad van. De nem is ez a legnagyobb baj, hanem inkább az, hogy ugyan a véleményed és a mondanivalód egyértelmű és még el is fogadható lenne, az viszont, ahogy ezt levezeted az messze sem egyértelmű, messze sem tárgyszerű, és leginkább a fő mondanivaló, az amatőrizmus Mészöllyel való példáztatása nem releváns, sőt helytelen. A magyar futball amatőrizmusa nem Mészölyben érhető tetten, ő egy ellentmondásos folt, akinél talán szintén felmerülhet, de távol van attól, hogy erre lehetne példaként felhozni. Javaslom helyette olyan nevekkel kezdeni, mint Bognár György, és jó néhány ma is szakkomentátorként sztárolt edző, vagy neadjisten épp Mezei “Mindenttudó” György, aki éveken keresztül képes volt fenntartani úgy az örök nagy megmentő és abszolút nagytudású profi imidzsét, hogy közben amatőrizmusával és tévedéseivel talán a legtöbbet tette azért, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk.

 135. Balog Iván

  Kritikai megjegyzéseidet így már megértem. Azon valóban lehet vitatkozni: lehet-e egy könyvet apropóul felhasználni arra, hogy a témához kapcsolódó nézeteinket kifejtsük. Mészöllyel kapcsolatban a recenzióban jobban ki lehetett volna domborítani, hogy játékosként mindig meghalt a pályán, és kapitányként is ezt követelte meg focistáitól. Ez pedig egy országban, ahol mindig is a “mi pengések vagyunk, nem rakkerok” és “nem vagyunk mi futóbolondok, mint az angolok/németek/oroszok” volt a jelszó, nagyra becsülendő. (Az “amatőr” jelző használata ennyiben tényleg félreértésre adhat okot.) Bognárról nekem is ugyanez a véleményem. Mezeyt eredetileg nagyobb tudású szakembernek tartottam, mint Mészölyt, de Irapuato előtt elkövetett szakmai hibái, még inkább az, hogy ezeket a nyilvánosság előtt soha nem volt hajlandó elismerni, majd – egy helytelen szemléletet a magyar labdarúgásra erőltetve – edzőpápává tolta fel magát, az én szememben is összességében negatív figurává teszi. (E tekintetben Ferenczi Attila elemzéseit tartom mérvadónak.) Ennyiben jogos az a felvetés, hogy Mezey erőteljesebb bírálatot érdemelne, mint Mészöly.

 136. Zsolt Banhegyi

  Két idézethez mondathoz szeretnék kommentárt fűzni: (1) “..A „puha diktatúra”, a kiépülő második gazdaság, az első gazdaságban érvényesülő vállalati, illetve egyesületi önállóság, a Nyugatra utazás lassú liberalizálása fokozatosan megszüntette azoknak a foglalkozásoknak az életszínvonalbeli előnyét, amelyek a csempészutakra épültek, így a focistákét is.” Okos mondat: valóban, a focista nimbusza a fiatalok szemében is lassan erodeálódott, ez némileg hozzájárult a magyar foci lassú ‘erodeálódásához’. (2) “…eldicsekszik azzal, hogy az 1968-as pesti magyar-szovjet meccsen azért rúgta hátba Sztrelcovot, hogy így torolja meg: 1957-ben egy szovjet katona megverte (?!).” Érdekes, egy korábbi megnyilatkozásában Mészöly nem említette ezt az indokot, hanem azt mondta, hogy csípték-harapták egymást csatár-hátvéd tusában Sztrelcovval. Ha hátba rúgta, az nagyon durva, pláne ha egy 1957-es incidens miatt, amiről Sztrelcov nem tehetett — viszont még durvább annak ismeretében, hogy Sztrelcov akkor már, 1968-ban, hosszú börtönlét után küzdötte vissza magát a válogatottba, miután mondvacsinált ürüggyel öt évet töltött a gulágon (ami ugyan már nem a sztalini gulág volt, de Hruscsov gulágja sem lehetett kellemes-:) Igazán mértékadó szakvélemények szerint Eduard Sztrelcov minden idők egyik legnagyobb focizsenije volt. Az első EB-re készülve kikaptunk a vele felálló szovjet válogatottól és nem jutottunk tovább, ők viszont a végén – Sztrelcov nélkül – megnyerték az 1960-as Európa Bajnokságot. (Magam is láttam őt játszani 1957 őszén barátságos mérkőzésen, amikor – az akkori időkben szokásos 90 ezer néző előtt – 1-1-nél Sztrelcov a lefújás előtt kitört és Grosics mellett berúgta a ruszkik győztes gólját. Mondhatom, játéka még az elkényeztetett magyar szemeknek is élményszámba ment, hasonlított Kocsis Sanyi és Kaszás robbanékony stílusára). Pályáját megtörte, hogy Hruscsov kedvenc minisztere, Furceva asszony, akinek a lányával Sztrelcov összeszűrte a levet, de aztán szétmentek, bosszúból bevádolta a focista géniuszt és hosszú évekre börtönbe juttatta. Az ilyen körülmények között a pályára visszatért Sztrelcov ellen a ‘Szőke szikla’ durvasága rossz helyre volt címezve…

 137. Balog Iván

  Sztrelcovval kapcsolatban tegyük
  hozzá: könyvében Mészöly azt is elmondja, hogy a meccsen a szovjet játékos
  viszont leütötte őt, aztán a banketten elmondta neki: attól ilyen erős, mert
  éveket húzott le munkatáborban (132-133. old.).

  A „szovjet Pelé” Gulágra kerülése
  azonban megér egy külön misét. A Futballforradalmakat jegyző Jonathan Wilson
  szerint (http://www.guardian.co.uk/football/2006/dec/14/sport.comment,
  vö. http://wikipedia.unicefuganda.org/latest/A/Eduard%20Streltsov.html,
  http://www.bootroom.org/smf/index.php?topic=11212.0,
  http://news.google.com/newspapers?nid=2206&dat=19580725&id=lKEyAAAAIBAJ&sjid=pOoFAAAAIBAJ&pg=4975,3298379,
  http://www.worthpoint.com/worthopedia/russian-pele-eduard-streltsov-autograph-1968)
  miután Sztrelcov kikosarazta Furceva
  lányát, a szovjet sajtóban – az egyik bajnokin történt kiállítása után – munkáslevelezők
  imperialista ügynöknek titulálták a focistát, aki nyugatias életstílusával,
  bámulatos futballtudásával lassan népszerűbbé vált, mint a pártvezetők. Ezután
  történt az eset, amely lágerbe juttatta: megvádolták, hogy egy katonatiszt
  dácsájában, egy partin megerőszakolta az egyik vendéget, a 20 éves Marina
  Lebegyevát. A tanúk visszaemlékezéseiből annyit lehet kihámozni, hogy mindenki
  részeg volt, és közülük senki se állítja ma sem, hogy Sztrelcov bűnössége
  kizárt, azaz hogy koncepciós per áldozata lenne. Előkerült viszont két fotó. Az
  egyiken Lebegyeva látható ütésnyomokkal a fején – mintha az erőszakoló verte
  volna meg – , a másikon pedig Sztrelcov,
  karmolások nyomaival az arcán és a mellkasán (ezek származhattak egy, a nemi
  erőszak ellen védekező nőtől is.) Persze, itt joggal élhetünk a gyanúperrel:
  egy diktatúrában semmibe nem kerül bevinni egy nőt a rendőrségre, összeverni,
  Sztrelcovot pedig összekaristolni – és már kész is a konstruált per!

  A dolgot tovább bonyolítja, hogy
  Sztrelcovnak voltak magas rangú támogatói is, akik a játékos ellenfeleit
  sztálinistának bélyegezték! Ne feledjük: a hruscsovi érában vagyunk, amikor
  hatalmi harc dúlt a reformerek és az 1953 előtti establishmentet védelmező
  apparátcsikok között. Ennek a sakkjátszmának vál(hat)ott áldozatává Eduard
  Sztrelcov.

  Zárásul Mészöllyel kapcsolatban
  hadd jegyezzem meg: az 1966-os vébé nagy sikere (3-1-re vertük a kétszeres
  címvédő brazilokat) után a magyar válogatott háromszor jutott ki
  világbajnokságra. Ebből kétszer (1978, 1986) csúfosan leszerepelt, mindkétszer
  Mészölynél sokkal magasabbra taksált edzők (Baróti, Mezey) vezetése alatt, míg az
  1982-es világversenyen (ekkor Mészöly Kálmán vezényelte a mienket) is kiesett,
  de nem vallott szégyent.

 138. Tyepükátyai Batyákó

  És megbaszta? Mert, ha nem, akkor ezentúl kódolok..

 139. szlevi

  Jezusom, micsoda hulladek iras. Osszevissza dobalt, inkoherens mondatok, sot, szoszerkezetek, raadasul mar az alapvetes is egy komplett okorseg, tudniillik Princip egy viszonylag primitiv, nem tulzottan ertelmes ultranacionalista kis senki volt, ez reges-regen jol ismert teny. Hogy az Occupyhoz mi koze lenne, azt vegkepp fel nem foghatom, hiaba probalta meg a szerzo tuzzel-vassal a lathatoan elore kitalalt, altala hangzatosnak tartott (nem az) cimhez gorbiteni a temat, nagyon kilatszik a lolab, borzaszto szanalmas es szinvonal alatti ez az egesz iromany (es akkor elegansan nem is emlitem, hogy mennyire visszas lehet egyesek szemeben ez az egesz gimnasztika egy Szerbhorvat vezeteknevu szerzotol, hah.)

 140. biboros

  anyjuk seggét, már bocsánat.

 141. wereko

  Már benne van az állam, akkor értjük mi a hiba. Ha Wallenberg szobrot állítanának a kivágott fa helyén akkor az biztos helyénvaló lenne. Fúj.

 142. wereko

  Végülis mi épült ott ?

 143. Béla Somogyi

  A szocializmus? 🙂

 144. Urakura

  Mi a baj Wallenberggel?

 145. garas01

  “Már benne van az állam, akkor értjük mi a hiba”
  Ennyit fogtál fel a cikkből? Nem sok…

 146. garas01

  Az idő. Amikor majd elfogy minden, amit el lehetne pusztítani.

 147. gladius01

  Ilyen mocskos álszent banda mint ez a hebegő mókacsoport nem létezik még egy a világon Kérdezzétek meg a 10 -es út mellett élőket mi a véleményük ezekről a mocskokról

 148. wereko

  Mindig az óráját nézte, és Kengyel észrevette…

 149. wereko

  😀

 150. Fónagy Béla

  Ez volt az utolsó olvasmány, amit olvastál 🙂

 151. Zsolt Balogh

  100 éve a házad helyén fák álltak micsoda barbárok vagytok, hogy házat építettetek a helyére…romboljuk le egész Budapestet ültessünk fákat ha meg a 10 éves fáról leesik egy ág és agyonüti a gyerekedet legyél boldog, hogy véded a természetet
  ostoba demagóg cikk

 152. Brúnó

  Mekkora egy fasz vagy te barátom

 153. Dimeth Miklós

  agyonverni z ilyet.

 154. Dimeth Miklós

  ennél nagyobb baromságot csak a nagy vezír tud mondani.

 155. eabriel

  De a faszt megérti…

 156. Tóth József

  Száz éve házból volt a kelleténél kevesebb. Ma fából. EZ dönti el a kérdést – Nem Balogh Zsolt és nézetei javára.Ezért a cikk NEM ostoba és NEM demagóg.

 157. Tóth József

  Az se kutya, amikor valaki válogatott trágárságokkal, nagyon erősnek szánt minősítésekkel akarja – legalább eszmeileg – megsemmisíteni a kifogásolt nézetet vagy annak gazdáját és tengernagy indulatában elénk tárja szellemiségének minden defektjét, minden nyomorúságát és primitívségét. Soha az életben nem tanulta meg, ezért nem is tudja gyakorolni – persze érthető, hiszen az sokkal nehezebb – a kőkemény érvekkel, szilárd tényekkel való meggyőzést, netán a totális cáfolatot, esetleg a vitriolba mártott tollal, maró gúnnyal valő diadalmas győzelmet. Drága Gladius01, ha igazsága van, akár elénk is tárhatná. Miért nem bízik benne, hogy nézeteit úgy is elő tudja adni, hogy közben nem mocskol másokat és mégis vitathatatlanul mindenki Önt fogja elfogadni a tuti gazdájának? És ha Ön nem bízik ebben – miért bíznánk mi?

 158. Tóth József

  Wereko, drága ember! Jóhiszeműsége lenyűgöző. Jóindulata lehengerlő. Teljes összhangban van Magyarország mai uralkodó stílusjegyeivel és lelkületével, gondolkodásmódjával. De ez is történelmi képződmény: nem volt mindig és nem is lesz mindig. Ahogyan mindannyian, úgy ez is el fog múlni – Önnel együtt.

 159. Emese Kis-Kertész

  Lehet, oda kellene házat építeni, ahol nincs fa? Ami útban van, ami nem tetszik, ami nem illik bele a jól kidolgozott stratégiába, az pusztuljon, ugye? Esetleg egy másik bolygó? 🙂

 160. doremi

  Bravo.

 161. trisel

  te meg miről beszélsz?

 162. Bálint László Hatfaludy

  Elég sokat megélt építőmérnökként és mérnökközgazdászként nem lelkesedek az álságos, de trendi nyüzsgésekért, mint például, mi “lenne ha ráesne egy repülőgép?” (lehet, hogy kriptaszökevény kövület vagyok), ,

 163. Werner Zsolt

  Tök jó anyag, csak nem derül ki, miért van egyáltalán közmeghallgatás Münchenben. Aki nem ezzel a témával foglalkozik, annak ez nem egyértelmű.

 164. Csaba Budai

  Én meg egy magyar Csernobil 2-ért nem lelkesednék. Gondolom neked már kriptaszökevényként tökmindegy, nekem azonban azért nem. És mivel már jóval felvilágosultabbak az emberek mint Csernobil idején, jóval nehezebb lenne azt a “tűzoltó munkát” levezényelni amit akkor tettek a tudatlan emberekkel. Ami meg a nyüzsgést illeti, Fukusima is bebizonyította, hogy ez nem trend kérdése…

 165. G. Wolf

  Persze, hogy nem értik milyen a közmeghallgatás, hiszen a Fideszes fiúk/lányok itthon max kinyilatkoztatni szoktak, nem közmeghallgatni… Max patyomkin díszletként meghallgatják Mészárosékat, hogy ők jobban élnek mint 4 éve…

 166. Bálint László Hatfaludy

  Elolvastam. Ami az orosz átrepülést illeti, vagy a NATO előzetes beleegyezésével, történt, amiről aztán kaphatott utólag a magyar kormány is tájékoztatást,(de nem a külügyi, hanem a honvédelmi vonalon, mert az oda tartozik és az azért útvonal egyeztetéssel jár ám!!) vagy vice versa, és még azt is el tudom képzelni, hogy valami ex- CCCP LOPAKODÓ -val tesztelte Moszkva az egész európai NATO légvédelmi rendszert, sőt még azt is, hogy KACSA

  Az aktuális külügyért meg jó pofát vág hozzá, kb.mint amikor ’68-ban beballagtunk segíteni a gaz imperialisták ellen a baráti csehszlovákoknak.Ha az a probléma, hogy baki is történhet, hát igen, de az mindenkor.

 167. Bálint László Hatfaludy

  A felütős újságírói mondatokat, meg a “Dunaszaurusz” óta gyűlölöm.Egyébként 4 unokám van nem kívánok nékik radioaktivitás miatti halált.Egyszerűen az atomenegia kérdéseit másképpen ítéljük meg,

 168. Ozorák István

  Magyarországon azért nincs közmeghallgatás Paks II. ügyében, mert itt a magyar törvények értelmében ez nem kötelező. Kötelező viszont az országhatárainkon kívül ott, ahol azt nemzetközi megállapodás aláírásával Magyarország magára nézve kötelezően elfogadta.

 169. István Tamasi

  Paks II. gazdaságossági, megtérüliséi számításában Aszódiék 35-39 Ft-os áramárral számoltak miközben jelenleg az európai árampiacon kb 9 Ft-ért lehet áramot kapni. Továbbá maximális azaz a kötelező karbantartási leállásokon kívül 10%-os terheléssel számoltak ami soha sehol egyetlen atomerőműnél sem történt meg.

 170. Imre Szerencsés

  Nem kellene Paks II, ha valaki lerakna egy tanulmányt, hogy mivel lehet kiváltani, és mennyiért… A németek nap, és szélerőművei még mindig csak 13%-ot adják a fogyasztásnak, és 43% szén, amit folyamatosan növelnek. Németországban 2013 decemberében a háztartási energia ára 29,65 eurócent/kWh (közel 90 Ft/kWh) volt, Franciaországban pedig csak 15,48 eurócent/kWh (közel 47 Ft/kWh), mivel
  ott a villamos energia közel 76 százalékát atomenergiából állítják elő, és jelentős mennyiségű energiát importál Németországnak. http://atomenergiainfo.hu/tudastar/a-megujulo-energiaforrasok-valos-tukre

 171. Baszolcs

  Mivel itthon a legtöbb döntésnek politikai alapja van, nyilván nincsenek hozzászokva ahhoz, ha észérvekkel találkoznak. Szegény Aszódi nem tudom, miért adta el a lelkét

 172. István Tamasi

  Hazugság amit írt ahogy hazugság a /választott/ nickneve is:
  1. Paks I. 10 Ft feletti áron termel.
  2. Logikai bukfenc amit írt: Hiányzó áramot nem lehet megvenni, hanem csak feleslegeset azaz olyat amit nem használt fel valaki más.
  3. A szélkerekek – még ha jelentős is az általuk termelt áram volumene – nem termelik meg a teljes áramszükségletet és ha csökken az igény akkor széntüzelésű és vízienergiával működött erőműveket szoktak leállítani tehát nem kell “leégetni” vagy ráterhelni senkire a szélkerekek többletáramát.

 173. hippi

  nem olvastam el csak átfutottam, legörgettem, hogy el tudjam ezt mondani

 174. Kvasztics Fedor

  Itt a felháborodást leginkább az váltotta ki, hogy mindez nem egy blogon, vagy egy bulvárlap oldalán jelent meg, hanem egy kormányközeli tulajdonossal rendelkező, a kormány tanácsadója által főszerkesztett, és a kormány által pénzelt felületen, tehát gyakorlatilag ez az aljasság a kormány félhivatalos álláspontja. Ez nem igazán ugyanaz a kategória, ezért hamis a SUN párhuzam.

 175. Dodokacsa

  Gabor az elejen meg egyetrtek. Timea fotoitlehet ujrakozolni, lehet. Mint ahogy az Orban lanyok szendvicsezos videojat is lehetett kozolni az en mercemen. Az emberek vallaljak a felelosseget a tetteikert. 2) Lehet-e gyakorlatilag direkt provokativ cellal a felesegere “maszturbalasi segeszkozkent” meg “szoros bula”-kent hivtkozni. Lehetni lehet, de roppant izlestelen. Kb mint odamenni es egy nagyadag csulaval pofan kopni valakit. Nem sulyos testi sertes, de roppant gusztustalan. 3) Viszont erdekes, hogy ahol legjobban eldurvult a cikk avval egyatalan nem foglalkozol. Lehet-e valakinek a (asszem 13 v 14 eves) lanyarol ugy beszelni hu de csinos, kar hogy par ev mulva o is kurva lesz mint az anyja. Hat nem, abszolut nem. En helyedben mar amiatt tiltakoznek hogy azt az ember alaku szemetkupcot is Gabornak hivjak. Ha en lennek Tobias helyeben jo esellyel nem uszna meg olcson az tuti. 🙂

 176. Kvasztics Fedor

  Tóbiás már be is perelte.

 177. szentjudas

  Nem lehetne aképen látható mikrofont letolni G(oebbels) Fodor torkán?! Emberek! A morál, a jog az etológia, s pedagógia kifinomult magatartást szabályozó irányító eszközök. Ezért teljesen alkalmatlanok a G(oebbels) Fodorok irányítására. Náluk más módszert kell követni.

  A kullancs, bolha, tetű olyan élősködök, amelyek nem szolgálnak más élőlény hasznára, mint pl. a szunyog, mert azt megeszi néhány madárfaj.

  Na már most, a kullancs, tetű, bolha és más hasonló vérszívók tekintetében nem hinném, hogy magasröptű vitát lenne célszerű folytatni. G(oebbels) Fodorok mindig voltak és lesznek (sajnos). Az ilyen lényeknek a Chemotox sem elég. Hallottam, hogy a csótányok az emberre halálos sugárdózis háromszorosát is kibírják, sőt fej nélkül is 3 hónapig tovább élnek…. No ezt a bibliai hét csapást is elviselő ellenállóképességet kell tekintetbe venni a G(oebbels) Fodorokkal kapcsolatos eljárásoknál…. Talán az a leghelyesebb, ha a késsel villával enni tudók nem ülnek velük egy asztalhoz…

 178. Anna Kisfaludiné Baán

  ezek nem tanárok, ezek ne tanítsanak senki,először nekik kéne tanulniuk

 179. maxval bircaman

  Nem fog menni, mert a ballibák már rárepültek halálgágogva az eseményre.

 180. Melissa Mészáros

  A legnagyobb baj az, hogy tényleg léteznek olyan rossz szándékú rétegek (külföldről is, pl. André Goodfriend) akik ki akarják használni az őszintén aggódó embereket, és hergelik, félrevezetik őket, aztán sok szemlélődő ember megharagszik a hisztériára (jogosan) és a tüntetőkre, mert látják, hogy veszélyes alakok bújkálnak a tömegben.
  Szerintem minden rendes magyar polgár legszívesebben békés megállapodást szeretne, és azok akik mindenáron tüntetni akarnak meg ordibálni, és ellenségeket csinálni másokból, azok már eleve gyanusak. Én például nagyon szeretem Wass Albertet, és fájt, amikot láttam, hogy ellene is sok rossz szó esett egy cikkben a tüntetésről. Olyan mintha megbélyegeztek volna ellenségnek, pedig nem az vagyok.
  Nagyon vigyáznunk kell, főleg ilyen időben… nézzünk csak körül milyen hatalmas feszültségek növekednek. Oroszország, Szíria, a zsarnok törökök, az USA elnökválasztás, a migrációs probléma ami újra fokozódni fog, a Britek esetleges kilépése az unióból, sőt, lehet hogy az egész EU össze fog omlani még ebben az évben. Fel kell készülnük ezekre a dolgokra.
  Nem azt mondom, hogy a belföldi problémák nem érdemelnek figyelmet — csak könyörgöm, ne legyünk olyan becsaphatóak. Amikor látjuk, hogy politikai vagy egyéb más célokra akarják felhasználni a oktatás ügyet, ne engedjük! És főleg nem szabad szétesnünk, pont amikor a legnagyobb szükség van az összetartásra.
  És tényleg… ha lemond a kormány (tudjuk, hogy nem fog, de csak képzeljük el), és NATO beleveti magát egy háborúba az oroszok ellen, akkor ki fog minket kivezetni a harmadik világháborúból? Gyurcsány? Vona? Szigetvári?
  És bocsi, ha esetleg nem tökéletes a helyesírásom. A magyar nyelv nem az anyanyelvem, de itt élek Magyarországon, és nagyon szeretek itt mindent, főleg a hazafias dolgokat! Tehát, hajrá te bolond és csodálatos nép! Mindent csak ésszerűen!

 181. Booze

  A Magyar Honvédség mindenkori főparancsnoka a regnáló köztársasági elnök (jelenleg Áder János), tehát parlament és kormány nélkül is működőképes.

 182. Gábor Kiss

  A népszavazás arról szól hogy elfogadjuk-e az unios döntéseket ?
  A magyar miniszterelnök nem….

  A következő lépés az unio kezében van…

 183. Károly Daroczy

  “A kódolt cigányellenesség a mostani bevándorló-ellenességben is jól kitapintható.” … Ez egy helyes megállapítás. Csak nem érti a lényegét a Kedves cociológus asszony.

  A cigányságot az újkori történelem, tévesen “minősítette” kulturális kisebbségnek Európa. A bevándorlók “viselkedési kultúrája” pedig egyre világosabban rávilágít arra, hogy itt szó sincs kulturális kisebbségről, hanem éppen azonosságról (többségről !!!) van szó.
  Egy olyan (zavart viselkedés formáról) amely az afrikai, kis-ázsiai népek összességére jellemző.
  Megspékelve azzal, (a “rendhagyó” jelenséggel) hogy ezeket a “betolakodókat” a kiutasításukat követően, a saját országaik sem fogadják vissza. !!!
  Vagyis,: Éppen úgy vannak vele, mint K-Európa a cigányaival. Menjenek, de vissza ha lehet már ne jöjjenek. És nyilván nem azért, mert a színük kreol-barna!!! Függetlenül a vallásuktól egy azonos viselkedési kultúrkörbe tartoznak, amelynek alapja a “felsőbbrendűség” a “büszkeség” tudat. (Ebbe beleértve a zsidókat is …!!! … akik mindjárt Istentől eredeztetik felsőbbrendűségüket, és immár 2000 év óta kényszerítik rá a világra akaratukat) Ez alól sem a cigányok (feketék, beduinok, arabusok) sem a muszlimok nem kivételek. Szinte kivétel nélkül abból indulnak ki a követeléseik folyamán, hogy nekik ez jár. Büszkeségük, és felsőbbrendűségük okán, jár !!! Hát ez a probléma kulcsa. … !!!

 184. Péter István

  Ugyebár itt egy sorban állási probléma forog fenn. Erdősiné előrelátóan megszervezte, hogy neki az első helyen foglaljanak helyet és így simán beadta a kezdeményezést. A kigyúrt és kopasz jelzők alkalmazása ebben a formában jogsértő, ezeknek az embereknek teljes joguk volt sorba állni és bemenni a Nemzeti választási Iroda helyiségébe. Hogy az izgága liberális bolsevik anarchisták másképpen képzelik el a dolgot, az nem egészen meglepő, mert ők terrorista diktátorok és antidemokraták.

 185. Béla Somogyi

  Milyen az a liberális bolsevik?

 186. transformer

  Bármilyen furcsa, de ez csak a jéghegy csúcsa, rengeteg az offshore hely. Addig, amíg lehetőség van bármilyen “adóoptimalizálásra”, addig ez az üzletág működni fog, és addig ezekre a helyekre áramlanak azok a pénzek, amelyek a közszolgáltatásainkból hiányzanak – persze nemcsak a magyarból. Az adóparadicsomok azért léteznek, mert nincs valódi politikai akarat a megszüntetésükre. Pedig valószínűleg olcsóbb lenne a “bezárásuk”, mint akár az afgán, akár az iraki “demokrácia-építés”…
  Az Európai Uniónak pedig saját magán kellene kezdenie a rendcsinálást, akkor lenne alapja számonkérni a többit. Minden tevékenységet ott kellene adóztatni, ahol történt, nem megengedni a céghálózatokon belüli ide-oda pénzcsúsztatásokat.
  Addig csámcsoghatunk azon, melyik politikai párt klientúrájában van több adócsaló, csak ettől még ugyanolyan pofátlanul – és legalizálva ! – folytatják, ahogy eddig.

 187. Jake the Dog

  Az, hogy Vágó Gábor a fent felsorolt, személyeket is érintő példáiban mennyire járt közel a valósághoz, az egy jogos kérdés lehet. Én ezeket sem érzem kifejezett rágalmazásnak, de ha az érintetek igen, akkor minden joguk és lehetőségük meg van arra, hogy lépéseket tegyenek ez ügyben. A legjobb talán az lenne, ha távol maradnának minden olyan tevékenységtől, ami ilyen (rosszindulatú) találgatásokhoz vezethet. De ez csak egy naiv ötlet.

  Arra viszont kíváncsi lennék, hogy a címben mit érzel rágalmazásnak. Azt ugye nem gondolod, hogy a most nyilvánosságra került neveken kívül az igazán gazdagok legnagyobb részének, ne az adóelkerülés lenne az egyik legkedveltebb szabadidős tevékenysége?

  A társadalmi olló egyre nagyobbra nyílik, nem csak globális szinten, de kis hazánkban is.
  Elég megnézni olyan cégóriásokat, mint az Apple, Google és Facebook, akik akkora pénzösszegeken ülnek bénultan, hogy már az merül fel, hogy országokat vegyenek meg, mintsem kifizessék a bevételüket terhelő adókat.
  Félelmetes belegondolni, hogy mennyi értelmes dologra lehetne költeni ezeket az összegeket, ha a társadalom 1%-át kitevő dúsgazdagok nem akarnának még egy picivel gazdagabbak lenni.

  Az pedig, hogy egy politikus vagy párt igenis magyarázattal tartozzon ilyen információk előkerülése után, minden állampolgár érdeke. Pártszimpátiától függetlenül.

 188. Vidéki

  Talán ezért is olyan nehéz az offshore lovagok elleni küzdelem!

  “John Podesta jelenleg Hillary Clinton kampányfőnöke, korábban pedig az Obama-kormány tanácsadója volt.”

 189. Vidéki

  Nem olvashattad el hozzászólásomat, amelynek utolsó mondata így hangzott:

  “Talán az is kiderülhet, hogy milliós nagyságrendű társadalmakban a nulla értéket sehol sem sikerült elérni”.

  Vágó Gábor cikkének mégis ez a címe: “Miért csak a végén csattan az offshore, amikor mindenki benne van?”

  Ez egy durva általánosítás, amit az adatok részletes elemzése nem támaszt alá, és kizárólag Vágó Gábor vad kényszerképzetein alapul.

  A rendelkezésre álló adatok, amit Mossack Fonseca nevezetű panamai ügyvédi iroda egyik tagja (11,5 millió dokumentumot) szivárogtatott ki

  alapján alapos munkával annyit lehet csak megállapítani, hogy vannak jobb, vagy rosszabb helyzetben lévő országok, ami az offshore lovagok tevékenységének volumenét érinti.

  Ehelyett Vágó Gábor mindent egybemos, balhiteiben tévetegen tajtékozva.

  Lehet, hogy Vágó Gábor azt képzeli, hogy ha ők hatalomra kerülnek, akkor ők feltalálják majd a “sohasem nedvesedő puskaport”.

  Addig azt hangoztatja Vágó Gábor, hogy “Mindenki kopasz, mindenki tar, az egész világ egy nagy rakás szar!”

 190. transformer

  Ez egy konkrét példa. Az a nagyobb baj, hogy százasával lehet sorolni. A korrupciót nagy hanggal üldöző USA-ban közismert a “revolving door” jelenség, amikor a “szakértők” 4-5 évenként váltanak a magánszféra és az állami adminisztráció között. Az utóbbinál eltöltött idő alatt pedig olyan szabályozásokat fogadtatnak el, amelyek volt és leendő cégeiknek egyengetik az utat. Többek között az adóelkerülésekhez is. És azt mondani sem kell, hogy mindez nem Obamával vagy a Clinton-klánnal kezdődött…
  A jelenség már külön Wikipédia-szócikket is “kiérdemelt”: https://en.wikipedia.org/wiki/Revolving_door_%28politics%29#Overview
  De söpörjünk egy kicsit az európai uniós portán: Juncker EB-elnök Luxemburg miniszterelnökeként adminisztrált egy adóparadicsomot, a botrány után csak azért maradt a helyén, mert az EPP és a szocialista frakció megkötötte a maga szokásos elvtelen paktumát. Mario Draghi EKB elnök ingázott a Világbank, különböző olasz cégek/bankok, majd a Goldman Sachs (mint tudjuk, ők segítettek a görög oligarchiának csalni az euróövezetbe való belépéskor), majd a Banca d’Italia között. Miguel Arias Canete spanyol klímavédelmi biztos korábban jelentős olajipari érdekeltséggel rendelkezett, mellékesen ugyancsak érintett a Panama Papers-ügyben (az Avvaz félmillió aláírást gyűjtött össze ellene, de ekkor sem mondott le.

  De azok a politikusok sem jobbak, akiknek nincsenek ilyen ügyeik: pozíciójukhoz a globális és helyi nagytőke támogatása kell, ezzel pedig eleve korlátozott lehetőségük van tenni valamit, különben kiveti őket magából a rendszer.

 191. Jake the Dog

  Olvastam én, de ahogy jeleztem is nem igazán értem.
  Mármint a jelenlegi vezetők közül csak az offshore-ozik, akik ellen a most kiszivárgott, az esetek kb. 3-4 százalékát kitevő iratok szólnak. A többiekre addig a gyanú árnyéka sem vetődhet, amíg perdöntő bizonyítékot nem szolgáltat ellenük is valaki. DE Vágó Gábor (aki jelenleg egy pártnak sem aktív tagja), ha hatalomra kerül, akkor ő is csalni fog, míg a mostaniak. Akik amúgy nem is csalnak, leszámítva a két hülyét, aki a saját nevén intézte az ügyeit…
  Attól tartok, tényleg nem értem 🙁

  Az ártatlanság vélelme persze mindenkit megillet, de gyanú esetén igenis fel kell tenni a kényes kérdéseket, és esetleg ki is vizsgálni őket. Ha addig várunk, amíg 100%-os közvetlen bizonyíték nem lesz valami ellen, akkor az gyakorlatilag sohasem fog megszületni, mert a bizonyíték, a mostani kivételes esetet leszámítva, általában nem az égből pottyan az ölünkbe, hanem nyomozás eredménye. A közvetett bizonyítékok esetleges elégségességéről nem is beszélve.

  Az, hogy Vágó a cikkben sok különböző természetű dolgot is felsorolt, “egybemosott”, kicsit valóban eltávolít a témától, de egyben fel is hívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi rendszer ezer sebből vérzik.
  És igen, nem csak itthon, mindenhol. És kicsi a valószínűsége, hogy aki előbb-utóbb odakerül nem fog szintén eltévelyedni, de az egyszerű állampolgárnak igénye azért csak lehessen már az ellenkezőjére.

 192. Jake the Dog

  Ebben nem tévedsz, rágalmazás van, volt és lesz is.
  Egy része információhiányból, esetleg tévesen levont következtetésekből, egy nagy részük pedig az általad emlegetett egyszerű rosszindulatból, kártékony szándékból ered.

  Az ember, vagy egyszeri sajtótermék-fogyasztó, illetve -szolgáltató fentiek miatt valóban sosem lehet teljesen biztos a dolgában. Amit tehet, az az, hogy megpróbálja a rendelkezésére álló információkat minél nagyobb mértékben és több, általa és a közvélekedés által hitelesnek elfogadott forrásból begyűjteni, majd ezek alapján levonni a saját következeteseit. Amiket alkalomadtán, kész is felülvizsgálni és, ha kell, megváltoztatni.

  Nem vagyok hülye, tudom, hogy az emberek csak bizonyos (kisebb) része viselkedik így, de a kezdő gondolatmenetedet felhasználva, csak mert van, aki nem így tesz, az nem jelenti azt, hogy senki sem tesz így.

  Nem tisztem védeni Vágó Gábort, nem is azért kezdtem leírni ezeket. Lehet, hogy bizonyos állításokban téved, akár az is, hogy direkt túloz, ferdít… rágalmaz.
  Én személy szerint nem vettem készpénznek mindent, amit leírt, mert nem volt időm mindnek utánanézni, de az alapvető jelenség, amiért a cikket írta, igenis létezik. Jellege miatt nagyon nehéz teljesen feltárni és bizonyítani, emiatt vitatni, tagadni is lehet, de ha nem vagy magad is az érintett szűk elit tagja, akkor jó eséllyel te is ennek a levét iszod nap, mint nap.

 193. Vidéki

  Ha valaki nem akarna hasra ütés alapján rágalmazni, akkor itt lenne a ragyogó alkalom és közvetlenül az offshore front mélyéről származó forrásokhoz lehet hozzá férni (amit Mossack Fonseca nevezetű panamai ügyvédi iroda egyik tagja (11,5 millió dokumentumot) szivárogtatott ki.)

  A Mossack Fonseca egy Panama-székhelyű ügyvédi iroda offshore cégek létrehozásában segédkezik olyan helyszíneken, mint például a Brit Virgin-szigetek. Az iroda egy éves díj fejében vállalja ezeknek az offshore vállalatoknak az adminisztrációját, illetve vagyonkezelését is.

  A Mossack Fonseca a világ negyedik legnagyobb offshore szolgáltatója.

  Vágó Gábornak esze ágában sincsen, hogy ezeket az adatokat fáradságos agymunkával elemezze, ehelyett megmarad tajtékzó balhiteiben és vad kényszerképzeteiben és ezeket a gondolatait terjeszti cikkében is, azzal a meggondolással, hogy “Egy bolond százat csinál!”

 194. Jake the Dog

  Az lehet, hogy a Mossack Fonseca a negyedik legnagyobb offshore szolgáltató, de egymaga az ilyen jellegű tevékenységek 3-4%-át fedte le.

  Ez a mostani eset, ahogy feljebb valaki más is említette, csak a jéghegy csúcsa. Nem ez alapján lesz megtisztítva a világgazdaság.
  Arra jó, hogy felhívja a figyelmet, egy nagyon komoly társadalmi problémára.

  Az állampolgárok dolga jelenleg nem az, hogy ezen adatok alapján fellógassák a maroknyi lebukott személyt, aztán dolguk végeztével elégedetten dőljenek hátra, hogy mostantól minden szép és jó lesz. Hanem az, hogy megkövetelik választott vezetőiktől, akiknek, ha neked van igazad, semmi félnivalójuk sincs, hogy ássanak a dolog mélyére, a cikkben is említett gyanús eseteket is kivizsgálva, az említett személyeket felelősségre vonva vagy adott esetben tisztázva. Továbbá igyekezzenek olyan törvényeket hozni (bármennyire nehéz is), amik a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák a hasonló esetek előfordulását.

  Persze Vágó tehette volna azt, hogy egymaga nekiáll és kibogarássza a 11 millió iratot, majd 47 év múlva, mikor végzett, ír egy leleplező cikket, az addigra rég halott 13 bugris magyar politikusról, akik pechesek voltak és pont a M. F.-val dolgoztattak.
  Ez a tevékenység ráadásul már zajlik egy ideje, több százan dolgoznak rajta világszerte, nap nap után jönnek az új adatok és nevek. Amit aztán még mindig lehet tagadni, és rágalmazásnak beállítani, hogy például a fedhetetlent Putyin is teszi.

  Ezzel szemben én azt hiszem, hogy Vágó Gábor abból a megfontolásból írta a cikket, hogy kerítsen legalább 100 “bolondot”, akik igénylik a fent említett ilyesfajta társadalmi fellépést.
  Vagy legalább részben emiatt írhatta. Lehet, hogy közben jól is esett neki odamondani az egyes politikai személyeknek, szervezeteknek, de engem ez a része például teljesen hidegen hagyott. Nem lettem ettől a cikktől Vágó Gábor rajongó és a többiekkel szemben sem változott a meglévő véleményem. Viszont a cikket egy, a problémakört jól megragadó, hasznos írásnak érzem.

  Jake OUT

 195. Mariann Nagy Kis

  Ez egy nesze semmi fogd meg jól cikk!!! Tele van alátámasztatlan mendemondákon való lovaglással! Se forrásanyagot sem bizonyítékokat nem vonultat fel! A nagyvárosi legendákkal pedig tele a padlás!!!

 196. Molnár Ákos

  A kecskeszakállú is fedezzi rogánt, mindegyik tolvaj.

 197. Vidéki

  Vágó Gábor vágja a Fideszt, mint a répát a rágalomária szintjén:

  “Valaki azt mondta, hogy valaki azt mondta” típusú mende-monda neki elég ahhoz, hogy ilyen általánosító szövegekkel szennyezze be a képernyőt: “A Parlament elvesztette a közerkölcsös jellegét.”

  Vágó Gábor képzeletében “Egy, csak egy legény van talpon a vidéken”, (ami a közerkölcsöt illeti) azt is Vágó Gábornak hívják!

 198. Ghanima

  Valószínűleg ő is annyira ért a XXI. századhoz, mint a cikkben említett előember.

 199. István Tamasi

  A hazug M1 és a “Kinyílott a pitypang” hazudozuik eleget a stadionokróül, de az emberek látják, tudják, hogy az átlag nézőszám milyen szánalmasan alacsony.

 200. Gergely Kóródy

  szóval a dolog lényege az, hogy egyesek még mindig úgy gondolják, hogy a politikát senkinek nincs joga magánügyként kezelni, és nincs benne semmi, ami nem tartozik a nyilvánosságra. Nektek nem üti át az ingerküszöbötöket egy ilyen eszmecsere, azért gondoljátok, hogy ez egy szimpla korrupcióellenes cikk

 201. Tekvando Felsőházy

  Jársz ki meccsekre, hogy így tudod?

 202. István Tamasi

  Nem nézem a hazai szánalmas labdakergetőket /akiket nem lehet futballisának sem nevezni/, de olvasom a statisztikákat a szánalmasan alacsony nézőszámról.

 203. Ildikó Virág

  Te beteg vagy. Hót komolyan.

 204. Ildikó Virág

  Nos, rendkívül kényelmes a klíma menekültek veszélyeire felhívni a figyelmet anélkül, hogy foglalkoznánk az adott országok túlnépesedésével. Mert, hát a probléma leginkább ez. Afganisztán, Pakisztán és a muszlim országok nagy része és persze Afrika olyan mértékű túlnépesedést mutat, amit semmilyen klíma nem bírna el. A legjobb termőföldek sem. Egyszerűen túl sokan vannak.

 205. Dávid Lajos

  Nem is olyan beteges gondolat. Putyin vágya és célja, az Eurázsiai Uniót létrehozni némelyik, volt KGST tagállammal és a Szovjetunióból kivált, még barát országokkal karöltve. Természetesen az egész Eurázsiai Uniónak a főnöke Putyin elvtárs lenne.

 206. csaba

  kezeltesd magad.De sürgősen.

 207. Anna Kisfaludiné Baán

  Javaslom az OPNI-t biztosan befogadják!

 208. Péter István

  Az alapvető gond a túlnépesedés, ami a klímarontó kibocsátásokkal is szoros összefüggésben van. Talán, a földi lakosság optimális létszáma ötmilliárd fő lehetne, amit most ötven százalékkal haladunk túl, tízmilliárd fő esetén elszabadul a pokol és itt a vég. Persze, a kapitalista társadalom nem alkalmas ilyen problémák megoldására, mert itt a hatalom és a profit mindent megelőz.

 209. István Tamasi

  Az alapvető gond az ami az utolsó mondatában szerepel. Amegtermelt javak – GDP – 3/4 részét a földlakosságának kevesebb mint 1/4-e birtokolja azaz az előállításukhoz felhasznált nyersanyag, energia, ásványkincs a kisebbség birtokába kerül és a javak előállításával járó környezetszennyezésért – azaz a föld összes környezetszennyezésének több, mint 3/4-ért is ők a felelősek.

 210. Sparhelt

  Mi lehet annál igazságosabb, hogy aki behajt, az fizessen?

 211. roccobaba

  Ez nem válasz a felvetett kérdéseimre.

  Minden városban és faluban szintén be lrhetne vevezetni. Nevézel gyarapítási céllal. Mert ezzel kiemelünk valamit és valakiket az egyenlőségből. Tudod, volt olyan hely ahol a városba belépő terepjárókra vetették ki. Az ugyanis nem városi forgalomra készült.
  Ez lenne az ésszerű. De, mire ilyesmi begyűrűzik, átalakul lenyúlássá, haszonszerzéssé.

 212. Sparhelt

  Nem a kérdésedre válaszoltam, hanem feltettem a sajátomat. Az, hogy a pénzbeszedésekből lenyúlás lesz, abban nincsen köztünk vita.

 213. roccobaba

  Legyen dugódíj, de kivétel nélkül. Ahol dugó van ott mindenütt, igazságosan mindenki fizessen. Mi is lenne ebből? Káosz. Így is lesz, csak még fizetünk is érte. Szuper.

 214. Rézfánfütyülő Fűzangyal

  “Ugyanakkor a dugódíj megfizetése nem veszteség a város részére, hiszen
  az így befolyó évi 20-30 milliárd forintos összeget a köz javára kell
  felhasználni. (Ez nyilvánvalóan meg fog történni, hiszen a bevezetés
  társadalmi elfogadottságát – egyebek mellett – így lehet biztosítani.)”
  Drága honfitársaim, hol éltek ti? Hogy ezt a mai városvezetés így fogja megcsinálni.
  Másrészt, a dugódíj legnagyobb részét az álldogáló budapestiek fizetnék ki … hogy lehetnének ettől gazdagabbak.

 215. Pitypang

  Szerintem a legnagyobb probléma, hogy maga a város nem bírja ezt a mennyiségű autósforfalmat. Semmilyen szempontból!!

 216. sanyibácsi lánya

  Lebegő mókuscsoport.
  Ilyen szamitasi trukkoket en is tudok.

 217. Zoltanius

  Ez nem számitási trükk. Ezek a tények.

 218. Laszlo Garai

  Ennek a kitűnő tanulmánynak egyetlen fogyatéka van: nincs benne bemutatva a közös nevező, amelynek alapján mind a bemutatott modellek kapitalizmusnak tekinthetők. Ellenkező fogyatékkal (a konkrét modellek bemutatása nélkül) teszek kísérletet én “Kritiká”-ban megjelent tanulmányomban – http://www.kritikaonline.hu/kritika_11januar-februar_garai.html – a 21. századbeli közös nevezőnek (az emberi tőkével való kétféle ikergazdálkodásnak, a tudásgazdálkodásnak és az identitásgazdálkodásnak) a bemutatására. Ugyanezt részletezőbben mutatja be a Palgrave Macmillan amerikai kiadó által három hét múlva megjelenítendő könyvem: “Reconsidering Identity Economics – Human Well-Being and Governance” http://www.palgrave.com/us/book/9781137525604

 219. Laszlo Garai

  Ne má’!

 220. Fülöp Zsolt

  Az oktatásért tudnátok tenni, pl Waldorf iskolák támogatása, vagy akárcsak egy konkrét iskola elindítása, olyan környéken, ahol nincs rá pénz és/vagy elég társadalmi erő, de az elhatározás már megvan pár emberben.
  Sok kicsi sokra megy, ezzel jutottatok el idáig is, tudja ezt az én két farkú kutyám is, amikor apránként bontja a kerítést, hogy kijusson az általam számára alkotott rendszerből 🙂

 221. Zoltan Patai

  A Polt Péteres rész jobb, szvsz. Csak az ott felsoroltakért járna pár embernek fejenként 2000 év börtön.

 222. István Diczig

  Ám itt termett Netanjahu és hamarosan meglesz a fő cél is, Trump. Orbán megértéséhez a cigány gondolkodást kell megérteni, ami nem ráció alapú.

 223. Ordosz Műhely

  Imádom ezt a rasszizmust Soros oldalán.

 224. wereko

  Akkor most Netanjahu antiszemita ???

 225. István Kiss

  orbánc=fidesz=kdp=gerinctelenség.

 226. zsíroskenyér

  A cikk arról szól, hogy a Fidesz alelnöke ordasat hazudott. Gyurcsány idején ilyenkor már lángoltak az autók, emlékszel?

 227. kesztió

  Ha ennyire nem mennek a hosszabb szövegek, megpróbálhatod úgy beosztani, hogy például minden nap csak egy bekezdéssel birkózol meg. És ha bár két hét alatt sikerül majd elolvasnod az egészet, nem kell majd hozzászólásban rákérdezned, hogy mit írtak a cikkben.

 228. gmihaly

  A tücsök-bogár összehordása, ami itt történt, kontraproduktív és többnyire inadekvát.

 229. gmihaly

  Tévesen fogalmazott a hivatkozásában. Nem kellene ennyire intoleráns módon hazugságot mondani.

 230. Tibor Sea L Schmidt

  Mihály,bohóc vagy ,ès az is maradsz

 231. Tibor Sea L Schmidt

  Gpont mihàly?

 232. Tibor Sea L Schmidt

  Nézd az “nemzeti ” hazugság műsorait,ott nem fogsz csalódni,te èszember…?????

 233. Ryšavý Pál

  A tényeket és számokat nem lehet félremagyarázni, vagyis de ezt tette Németh Szilárd. Ha az emberek nem a nekik tetsző információt olvasnák, hanem a tényken alapuló valóságot, akkor, mint ahogy a zsíroskenyér nevű hozzászóló írta, már autók lángolnának pest utcáin. Egy Fideszes őszödi beszédre ma őn is azt mndja lári fári, badarság, akkor most melyik valóságban élünk,kérdem én?

 234. gmihaly

  Benesországi kémek, ti csak ne beszéljetek!

 235. Ryšavý Pál

  Na ilyen véglények miatt nem veszem fel a magyar állampolgárságot? Most egy országról adtál bizonyítványt.

 236. M62166

  15? Jó lesz az 5-nek is… 2011 májusában egy politikusi böffentéssel lettek kivonva, de egy részük még később visszatáncolt, és 2012-ben búcsúztak. Ez vonatkozik az Ev és Ev_a kocsikra, Ev_3 a mai napig jár…….
  Így ne ájuljunk el nagyon nagyon csak egy icipicit 🙂

 237. Bar T

  A videóban valóban 81-717/14 van, de a borítóképen tényleg érdemes lett volna változtatni.

 238. IncRED ible

  Prágai BKV? 😀

 239. Péter Baranyi

  A borítóképen Ečs van, és műszakilag a mi Ev3-ainkkal egyenértékű, ami a mai napig közlekedik. A videón a 81-717.1/714.1 típus látható (nálunk a .2 változat közlekedik).

 240. Péter Baranyi

  A PID a prágai BKK 🙂 A prágai BKV a DPP.

 241. Szociológus lángszóróval

  mindegy:D

 242. Szociológus lángszóróval

  lehet sopánkodni (szerintem is fertő amúgy) de ilyen a kapitalizmus. kereslet-kínálat. szevasztok. a szexért meg mindig fizetünk, hol idővel, pénzzel, házassággal, idegekkel.:D

 243. Natalia

  mégis mire számítottál?

 244. harcimajom

  Hogyan kerül be az ilyen kolóniákba bármilyen std, ha gyakorlatilag totálisan belterjesek? Vagy ez már rasszizmus?

 245. László K

  Mit hitt a kedves posztolo? Ezt eddig nem tudta? Amugy a tobbi tarskereson is azt akarnak a pasik, csak penz nelkul. 🙂

 246. Llámássy Gergely

  “Regisztráltam a baszós oldalra és meg akartak baszni” hát nem tudom Réka, mire számítottál :c persze, durva ezt így nyersen látni “egyesen a frontvonalon” de a regisztrált sok ezer lány mind tudja ezt és bizony sokan élnek is a “lehetőséggel”. Széttenni néha kicsit, sokkal egyszerűbb mint elmenni dolgozni és akkor bőven lehet rongyrázást csinálni, márkás ruhák, drága sminkek, nyaralgatás-utazgatás, Cream&Peaches, ékszerek, sötöbö.

 247. Alex Shimon

  Tessék szétnézni a “rosszlányok”.hu-n. A szereplő nőstények 3/4-e 18-25 éves. Na?? Ők leplezetlenül vállalják hogy kell a lé meg a csillogás a napi buli stb. Ja és persze egyetemisták……….igen…….olyan helyesírással meg fogalmazási készséggel hogy sírok tőlük. Persze a röhögéstől.

 248. Andrea Bordács

  Azért komoly szövegértési problémáid vannak. Azért regisztrált erre az oldalra, mert az a bevallása szerint nem egészen ezt ígéri.
  “Kikhez szólunk?
  Olyan emberekhez, akik kapcsolatra vágynak, és azt szeretnék tapasztalt párral megélni. Ez a szolgáltatás azoknak készült, akik megosztanák életük egy szeletét a másikkal, akit kölcsönösen boldoggá tudnak tenni.
  Ez az oldal nem a szexualitásról, hanem emberi párkapcsolatokról szól, ami a kölcsönös boldogsághoz vezető legfontosabb út.
  Kalandra fel, az élet egy csodálatos utazás!”

  Azt tesztelte, hogy is működik a valóságban. Azt nem írta a szerző, hogy meglepődött, hanem kiderült, hogy egy szó sem igaz abból, amivel az oldal hirdeti magát. Amúgy nem hinném, hogy több ezer lány regisztrált volna

 249. topi

  azok prostituáltak, te szerencsétlen.

 250. Mórász Dávid

  Elég szomorúak ezek az árak. meglepően olcsóért tárgyiasítják a humán-erőforrást ezen a “területen”. nekem szabadúszó programozóként ezek az összegek kb 0-4 napra lenne elég, és én csak ülök egy monitor előtt és idegesítő végeláthatatlan logikai/matematikai feladványokat oldok meg, nem kell érte belülről halottnak lennem. 150 K – 400 K Ft / hó azért nem a luxuskurtizán-escort kategória főleg nem a gyémántberakásos aston-martinnal stabilizált trófeafeleség level. sőt a 20 K – 150 K per alkalom is inkább a szemétégető türelmi-zóna tarifája. a 2 millió már inkább hangzik valaminek aminek a puncs pont hu állami támogatással minden ilyesmihez kapcsolódó törvényt megszegve hirdeti magát de az is biztos kamu human-trafficking sötét verme és közel nincs szándékukban valójában kiadni ennyi pénzt.
  Amúgy én nem prüdériából vagy social justice warrior piedesztáról beszélek, nem vagyok ellene az alkalmi vagy bármilyen kölcsönös beleegyezéssel validált szex jelenségének és az ezeket segítő platformoknak csak ha már csöpögött ebbe közpénz és havi 10 000 az előfizetés (jézusfasza drágább mint egy könyvelő) istenigazából kialakíthattak volna egy OKCupid féle mára már elég egyszerűen beépíthatő neurális hálós rendszert ami a “Daliás hercegre vágyom akivel majd együtt megöregszünk a naplementében” profilokat meg sem mutatja a seggfejeknek akinek a pick-up line az az “ismerkedés a buziknak való, gyere fel 5 ezeré megháglak ésatöbbi”. Ennek hiányában egyáltalán nem meglepő hogy nőként interneten úgy tűnhet mintha a férfi társadalom csak utcán lapátot támasztó fütyülő lihegő nyálcsorgató parasztkőművesekből állna akik büszkék a semmire. 2010 óta már iparági alapnak számító deep-learning rendszerek tudnának gondoskodni arról hogy a human-trafficking gyanúst a human-trafficking gyanússal, az alkalmit az alkalmival, az extrémet a furával, a KDNP kompatibilist a hitgyülissel, a biopénztárcát a biodíszlettel párosítsa össze de ezek ne kerüljenek egy légtérbe. Ehhez egy ilyen rendszernek rendelkezésére állna az átlag facebookozó/googleöző napi átlag 40 Gb keletkezett adata amikből precízen kifejthető szokások, pszichés egészség, szexuális orientáltság, intellektuális és érzelmi intelligencia szint stb stb stb…
  Na szóval csak az “árra” akartam reflektálni és lett belőle egy kocsmaszociológiai tl;dr elemzés.

 251. Szociológus lángszóróval

  te is ős fasz vagy:( asszony hogy van? ja sorry, avgy sosem volt, vagy már elhagyott.

 252. Llámássy Gergely

  Ez egy virágnyelven írt marketingszöveg, a médiabejelentések, reklámok alapján PONTOSAN tudja minden férfi és nő, hogy miről szól az oldal. Az “életmód, kultúra és szórakozás magazin férfiaknak” is csak pornóújság, de ezt így nem illik kiírni…

 253. Llámássy Gergely

  megverve, ma eddig negyedszer megerőszakolva, a pincében ahogy kell.

 254. Llámássy Gergely

  mi a különbség? 😀 mindkettő oldal leányai olcsó ringyók aki pénzért cserébe undorító vén pasikkal kefélnek.

 255. Daisy McAlistair

  Szerintem ami igazan ilyesztő, hogy igen, a prositució vagy akár a sugarbaby lehet egy tudatosan választott állás, de ezen az oldalon van-e egyáltalán bármi ami megvédi ezeket a nőket? Mi történik ha egy pasi nem fizet, ha a nő meggondolja magát de nem szállhat ki, ha nem az történik amiben megegyeztek, stb?

 256. Sixhundred

  Andrea, ez MINDEN LÁNY ÉS MINDEN FÉRFI TUDJA, aki ide regisztrál. Ez pontosan olyan álságos, mint amivel tele van most a média. Lehetetlen, hogy egy lány akit egy ismeretlen férfi “felhív kávézni” a lakására, az ne tudná, hogy miről lenne szó.

  Ha az anyja esetleg nem mondta neki, akkor is minden második romantikus filmben benne van, hogy a kapu előtt a csávó azt mondja, a lánynak, hogy
  -Feljössz egy kávéra? -Szívesen. És utána már a lépcsőházban egymásnak esnek.

  Ugyanolyan, mint az, hogy vannak olyan hirdetések is, hogy “világkörüli útra keresem utitársam fiatal, csinos belevaló lány személyében.” Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy felnőtt nő van olyan hülye, hogy ne tudná, hogy ez arról szól, hogy a férfi elviszi a Bahamákra dugni. És állítólag van olyan, aki ezen meglepődik.

  Pontosan olyan, minthogy a playmate-k akik abból élnek, hogy meztelenkednek, és Hefner meg meghívja őket a villába, ami egy világszerte irigyelt pozició, aztán csodálkoznak, hogy ott elvárás, hogy dugni kell. Aztán persze 15 év után kámingáutolnak, hogy mennyire szörnyű volt ez. Gondolom, azért a pénzt és a hírnevet nem bánták, ami ezzel jár.

 257. gumicsizmás parasztlány

  de még milyen jó elemzés!

 258. harcimajom

  Nem emlékszel esetleg, hogy hol olvastad? Eddig ilyenről csak Kínával kapcsolatban hallottam, ahol a szülők annyira forszírozzák a párkapcsolatot és a házasságot, hogy sokan bérelnek egy-egy otthoni látogatásra partnert.

 259. Mórász Dávid

  jól működő folyamatosan tanuló mély neurális hálózatok a viselkedésmintázat és egyéb neten nyomot hagyott jelenségek alapján ki tudja szűrni a kamu profilokat (valószínleg a cikkhez készített profilt is) erről nem kell tájékoztatnia a felhasználót csak mondjuk a valótlanság esélyével egyenesen arányosan ritkábban mutatja a profilját másoknak / kevesebb profilt mutat a kamunak. én többek között ilyen rendszerekkel is foglalkozom. magyar apátiával megáldott szarhugy viszonyok ide vagy oda max €1000 egy európai humánerőforrás piacon nevetségesen kevés.
  a magyar dolgozói fizetések a legkisebbek európában.
  a magyar fizetési hajlandóság a görögével vetekszik.
  a magyar gazdaság közelebb van egy harmadik világ-béli országéhoz mint bármelyik nyugateurópai ország gazdaságához
  a magyar gazdaság jelenlegi felállása és környezete jobban hasonlít a kádári berendezkedésre mint egy tényleges piacgazdaságra
  ne a magyar viszonyok legyenek a referenciapontok
  ne befolyásoljon a forint afrikai országokkal vetekedő gyengesége és az hogy bármilyen összeg olyan soknak tűnik miatta ezzel is manipulálva a magyar nép kishitűségét és önbizalomhiányát
  megítélésem szerint €60/alkalom vagy max €1200 / hó igenis modern rabszolgatartás szintű árazásba kéne tartozzon szexuális szolgáltatásokért cserébe

 260. sanyibácsi lánya

  Semmi baj nem lenne a cikkel, ha írójának lenne összehasonlítása más társkereső oldalakkal. Ott is nagyjából ugyanez megy. Ráadásul beleesik abba a csapdába, hogy azt képzeli: csak ő kamuprofil, mindenki más valós személy. Óriási tévedés! Tehát ebből (sajnos?) bármilyen következtetést levonni teljesen értelmetlen. Ha elment volna valahova megtapasztalni, ha csak szóban kötélnek állt volna, akkor esetleg, bár akkor sem. A hivatalos kerítők mindenhol ott vannak. A próbálkozók úgyszintén. Arc nélkül mindenki azt ír amit akar. Ráadásul az üzenetek milyensége nagymértékben függ attól, hogy valaki milyen képet sugall saját magáról a bemutatkozása alkalmával.
  Évekkel ezelőtt kíváncsiságból én is felregisztráltam nőként egy társkereső oldalra, ahol azon nyávogtak a csajok, hogy a perverz ajánlatok mellett rengeteg képet kaptak farkakról. Nos az történt, hogy cca 1 hónapos ottlétem alatt mindössze egy darab farkas fotót kaptam, és az ordenáré levelekből is csak elenyésző jött. De ezekre is reagáltam kedvesen és a második levél már nem ez a stílus volt. Szóval egyrészt nincs veszve semmi, másrészt miért gondolja azt bárki, hogy ha a facebook-on az emberek névvel-arccal simán meg akarják ölni egymást egy szimpla ellentétes vélemény miatt, akkor ez máshol máshogy lenne.
  Arról meg hogy most ez prostitúció? Lehet. Bár nem ártana, ha ezt valaki pontosabban definiálná. Valahol az egész élet a pénzről és a szexről szól, miért lenne ez másképp egy társkereső oldalon?

 261. sanyibácsi lánya

  ennek a kapitalizmushoz semmi köze. az ember ilyen.

 262. Szociológus lángszóróval

  bezzeg a kommunizmusban nem volt ilyen!!444!!!

 263. Gerle Éva

  “Valahol az egész élet a pénzről és a szexről szól, miért lenne ez másképp egy társkereső oldalon?” Úgy érted, idősebb, házas férfiak fizetnek fiatal, jól kinéző nőknek azért, hogy eljátsszák az odaadót, miközben birtokolni és megalázni akarják őket, és a nők részéről nincs kívánás.
  Hát ez aztán a normális, gratulálok.
  “mindössze egy darab farkas fotót kaptam” – nagyon ügyes vagy, egy valóságos Oroszlán Szonja. Akkor a csajok hibáztak, mindegyik, és a farkat képben elküldeni az üzengetés legelején rendben van.

 264. Gerle Éva

  Esetleg kölcsönösen, nem alkuként, nem “mit vállalsz be?” módon, valódi vágyból, kedves és intelligens emberrel? Nagyon is.

 265. Space Chick

  így van, a nők meg egyébként is mindig szopnak-basznak, ha házasságban ha mamás-papásdi játszadozásban, mindig! Nem kell itt álszenteskedni asszonkák 🙂

 266. Space Chick

  Dehogynem szeretnek! Sőt, minél ocsmányabb a fajtája annál inkább szereti 😛

 267. Austurist

  Oké, módosítottam.

  Az a tény, hogy a szexre nagyobb a kereslet mint a kínálat, két következtetést tesz lehetővé.

  1) A férfiak nem annyira kedvesek és intelligensek mint a hozzájuk hasonló vonzerejű nők – így nem alakul ki a vágy a női partnerben.

  2) A nők nem szeretik annyira a szexet, mint állítják.

  Amennyiben 1) az igaz, meg kellene magyarázni, hogy az udvarlás (kb.: kedvesnek és szórakoztatónak, intelligensnek lenni) általában miért férfi tevékenység.

 268. sanyibácsi lánya

  Nem nagyon sikerult megertened amit irtam.

 269. Szociológus lángszóróval

  így van! meg egyébként is meg lehetne alapítani a nemzeti férjet/feleséget keresek, ahol fontos keresési attribútum lenne, hogy ki mennyi gyereket akar. 0 opció nincs.

 270. pszichiáter főorvos

  Arra is lehet következtetni belőle, hogy a nők sokkal könnyebben szereznek szexuális partnert maguknak a való életben, és ezért nincs szükségük az online szerencsétlenkedésre.

 271. szazsas

  Igy igaz. A SZÁMOK NEM TÉVEDNEK.

 272. Kiss Marika

  Spermitenni a legjobbdolog.
  Spermitenni nagyonkell.

 273. Kiss Marika

  Mindenki csak dugni akar.
  Meg sz0patni.

 274. Kiss Marika

  Hát én azért ennél sokkal drágább vagyok.

 275. Kiss Marika

  Nekem kell szeksz, stex and szesz

 276. Kiss Marika

  Nekem kell szeksz, stex and szesz.

 277. János Huncutka

  Picinyem már régebben írtam, hogy ne az uj melltartó modell fotóját tedd ki magad helyett.

 278. Kiss Marika

  Ez nem is ujjj hanem nagyon is régi.

 279. gmihaly

  Érdekes, most már arról tudósít a firkászhorda, hogy Lilluska és Árpika meg akarja őt védeni, és már bánja, hogy elindította ezt a lavinát.

 280. Windeisen Zoltán

  egy két baromnak 50 év után jut eszébe ,hogy megerőszakolták “hisz olyan jó emlékezni a régi szép napokra”

 281. rizla

  de nem ezért ítélték el!! lehet gerébet rátarti idiótának tartani, akkor sem ezért kapott két évet, mert eltiltva praktizált (ami a saját szavai szerint így szintén nem teljesen pontos, ajánlom az index interjúját).

 282. Edit Domján

  Orvosként tiltották, el de közben elvégezte a bábaképzőt is, és bábaként már végezhetett szüléslevezetést.

 283. Edit Domján

  Ott mi volt? Orvost börtönre ítéltek, vagy pedig kártérítési perben kellett a kórháznak mint alperesnek felelnie? Más a büntetőügy és más a kártérítési (utóbbi sima polgári per).

 284. transformer

  Amennyiben a Hollandiáról szóló információ valós, ez a neoliberális gazdasági logika egyik új húzása annak érdekében, hogy minél kevesebbet kelljen költeni az egészségügyre, mert az elvonja a forrásokat a (profit)termeléstől, és rontja a versenyképességet…
  Mindezt pedig a szokásos módon a kisebb pénzű rétegekre terhelik, akiknek az otthonában eleve kockázatosabb az otthoni szülés, viszont a kórházi szülés nem támogatott (a fejlett Nyugaton valószínűleg horribilis) díját sem biztos, hogy ki tudják gazdálkodni.

 285. Zsolt Balogh

  3 babát ölt meg, mosogassátok…

 286. Sötétség

  Soros Stop oldalakhoz elég egy irástudatlan professzor is.

 287. Sebaj, Tóbiás!

  Elrontottad, Soros Stop oldalakhoz elég egy írástudatlan processzor is.

 288. WA.Lacky

  Mocskos egy banda.

 289. Sötétség

  Naponta, kormánypropaganda, országgyülési képviselő háromszor tündököl.
  Átad egy kilincset, avat egy szobát, mikulás stb.
  Magyarország erősödik 1 oladal, Stop Soros 1 oldal , Echo TV Nemzet hangja
  Bayer Zsolt 1/2 oldal.
  A többi fesztivál, apróhirdetés egy kicsi sport. Ez lett a “Közérdekü Napilap”
  Ne fizessük elő !

 290. János Jancsó

  Fejlövés orbánnak? Na és, biztos ő volt a soros!

 291. Horvath Gergely

  ne szidd a kormányt..úgye volt ő LIBSI is?:))

 292. Hajdú Ferenc

  Az agyadat bitorolja Viktor mint még sok honfitársunkét. Sajnos.

 293. Maki Hakapeszi

  Neked most akadt meg valami

 294. akárki

  Civis bugris módjára viselkedik a felkapaszkodott senki!

 295. kobra2

  Az nem érdekes, hogy a piacon Kósán kívül nincsen senki se?

 296. József Barna

  A fidesztálibok nem hogy Szegeden nem rúgnak labdába, de az országban úgy útálják őket mint a [email protected], kivétel sajátmaguk és sötét haszonlesőik !

 297. helena bu

  Nem vagyok sötét és főleg nemhaszon leső, sok szenvedés után amit tőlük kaptam, mégis úgy döntöttem újra rájuk szavazok.Az indok egyszerű, amikor súlyos problémám volt, csak tanácsokat kértem magam sem tudom kiktől, és a végén az derült ki, hogy tanácsot nem kaptam sok embertől, csak behálózást: csak LMP MSZP JOBBIK ……, a jó, és milyen rossz a FIDESZ, mostanra kiderült számomra nekem egyik sem jó, de önmagamért nem dobhatom el hazámat, mert bizony az fejlődik szépen előre, az előzőekhez nem is lehet hasonlítani, mert azok haza verték az országot, ezzel együtt a népet. Tehát, FIDESZ FIDESZ……

 298. Marcur

  De,igen sötét vagy,és még Tiborcz sem tudna megvilágosítani.Miattatok vált köznevetség tárgyává Magyarország a világ fejlettebb országainak szemében. Még Romániáéban is.

 299. Benzin

  És még mennyire fejlődhetett volna, ha nem egymás között osztották volna fel a rengeteg eu-s támogatás nagy részét. Higgye el én is nagyon szeretem a hazámat és én ezért nem szavazok a fideszre. ( többek között ) Nagyon nem is akarom taglalni a dolgokat, mert amit az életem folyamán felépítettem azt nem akarom elveszíteni azért, mert éppen nem vagyok fidesz szimpatizáns.

 300. lászló berkics

  Aki a hazáját szereti az nem szavaz orbánékra. Még ő is azt mondta aki az ország pénzét saját szorakozására költi az HAZAÁRULÓ.

 301. Mihaly Szucs

  Ha FIDESZ nyer a valasztasokon ,a nyugati orszagok ismet elkezdenek politikai menedek jogot adni Magyar polgaroknak !

 302. Ferenc Szabó

  Fel ismerhető…arc…sehol…hogy büszkék lehessünk…jelenára ???

 303. József Barna

  Ön azt tesz amit akar, a rossz oldal is oldal az szép dolog ha valaki a gonoszt szereti, én azért maradok egy tiszta ellenőrizhető kormány fő mellett , Karácsony Gergely tanult művelt korrupciómentes miniszterelnök mellett !

 304. Peter Bartos

  Meg ismét elkezd sugározni a Szabad Európa Rádió, vagy az Amerika Hangja!

 305. Zia Intar

  Vagy fordítva!

 306. Zia Intar

  “Karácsony Gergely tanult művelt korrupciómentes miniszterelnök”. Aha! :DDD

 307. Alex Shimon

  Nagyon egyszerű. Mindenki aki a fideszre szavaz egy mocsok hazaáruló. Hogy miért azt mindenki nagyon pontosan tudja. SZEVASZTOK :-DDDDD

 308. helena bu

  Az arcomra kiváncsi, vagy a hozzáállásomra, rám nem kell büszkének lennie, és a nevem Helena, lengyel zsidó család leszármazottja.

 309. helena bu

  Ki van sötétségben? Ki nevet rajtunk? A legfejlettebb országok és Románia? Basszus ezzel mindent elárultál magadról mekkora sötétség van nálad. Nem zavar téged az a tény, hogy az általad említett országok népei mind itt akar élni hazánkban, német holland franci svéd és sorolhatnám. Most már valóban azt kell gondolnom, hogy soros fizetett emberei vagytok. Meddig akarjátok még hazánkat ezekkel a tolakodó ellenségekkel tönkre tenni? Ez a nép már túlságosan sokat szenvedett az idegenektől, de hogy a magyar a magyart törölje el a föld színéről ez már sátáni és nem emberi.:((((

 310. helena bu

  Ezt ki mondta?

 311. helena bu

  Lehet, de én Karácsony Gergelyt nem ismerem sajnos, ezért nem tudok róla se rosszat se jót mondani.

 312. helena bu

  Ne haragudjál, de tényleg figyelek, és Orbántól én ezt még soha nem hallottam, meg azt sem hogy tibor gyereket csinált a titkárnőjének, a tibort sem tudom ki ő, pedig gondolkodom elhiheted, mert a döntés hozatal közeleg.

 313. wereko

  És ki ellenőrizné vajon ? Ők saját magukat ? Az hogy a NÉP ellenőriz az már halott lenini tézis.

 314. wereko

  Akkor aki a hazáját szereti az a migránsokat is szereti. Egyet nem szeret , az elszakított területeken élő magyar testvéreinket . Hogy is lenne ez ?

 315. wereko

  Ember ! A szoclibek le sem hívták az EU-s pénzeket mert olyan szigorúan ellenőrzik a felhasználását hogy nem tudták volna ellopni. Inkább hagyták a fenébe az egészet. Nem is épült semmi az uralmuk alatt csak utak amit ki is adtak külföldi kezelésbe. Mármost ha a Fidesz olyan ügyes hogy el tud lopni az EU-s pénzből akkor ezek a fiúk tudnak valamit !

 316. wereko

  Baromság ! Osztottak minden évben , többször is. Csak azt nem értem hogy amíg a balos krumpliosztás az csupa szívjóság addig a jobbos csupán szavazatszerzés. Na már a krumlicsíra is fideszes ?

 317. Benzin

  Gratulálok a hozzászólásodhoz! Igazi barom vagy!

 318. lászló berkics

  Én az interneten olvastam, orbánnak rengeteg mondása van fent. Megpróbáltam megkeresni, de egyenlőre nem találtam. Remélem abban egyetérthetünk, hogy bárki mondta (szerintem orbán) mindenképpen igazat kel adni neki.

 319. lászló berkics

  Nem értem az összefüggést, miért kellene szereti a migránsokat annak aki a hazáját szereti? Az elszakított területeken élőket magyarokat sajnálom, de szeretni csak azokat tudom közülük akik nem avatkoznak bele a magyar választásokba.

 320. lászló berkics

  Igen igazad van , lopni azt nagyon tudnak.

 321. lászló berkics

  A sötétségről nem vitatkozom, nem szeretem a vitapartnereket sértegetni. A nevetés elképzelhető, a demokráciába élők kinevetnek minket, ahogy mi is mosolygunk Észak Koreán pedig nálunk is diktatúra van, csak a kádári rendszer utolsó éveire hasonlító puha diktatúra.

 322. László Fehér

  Helena Bu

  ha a német holand francia svéd itt akrna élni akkor nemhasználná ki amagyr munkaerőt éhbérért .

 323. Stukker

  A baloldal hogy jön ide? Miért kell mindig relativizálni? Akárki csinálja, nem tetszik a módszer. Ráadásul abszolút nem rászorultsági alapon megy, vagy a rendszert könnyen meg lehet vezetni, hogy ki a rászorult.

 324. helena bu

  Egyelőre joga van hazánkban lakást házat vásárolni, ahogyan neked is az ő hazájukban. A polgároknak mi köze van az ottani vállalkozások magyarországi befektetéseikhez, és ez igaz a magyar vállalkozásokra is, akik kint dolgoztatják fillérekért a helyi és magyar munka vállalókat.

 325. helena bu

  Hát nem tudom, azt viszont tapasztalatból mondom, mindenki másképpen éli meg ezt a diktatúrát.

 326. helena bu

  Ebben az országban hasonlóan nyilatkozik mindenki, én azonban annak vagyok a híve, az nevet, aki a végén nevet. Mindennek el jön az ideje, én hiszek abban, hogy a gonosznak nem tart minden örökké. De könnyen előfordulhat az is, hogy ezeket majd visszafordítja a magyaroknak, és így menti meg az élősködőitől.

 327. lászló berkics

  Biztos más a diktatúra azoknak akik fideszesek, mert ők élvezői még akik ellenzik azok az elszenvedői.

 328. lászló berkics

  Amennyiben a gonoszok elnyerik méltó büntetésüket akkor én is nevetek a végén. Sajnos erre kevés az esély.

 329. helena bu

  Semmi nem örök itt a földön, az idő mindent helyére tesz, de valóban igaz, most még kevés az esély.

 330. helena bu

  Ez mind igaz amit leírtál, de azt is írd le, hogy a te pártodék mit tettek, és mennyit raktak le az asztalra. Amióta a fidesz van azóta sok minden elkészült, de nem minden, majd a nem mindenre is sor kerül.

Hozzászólás írása

A hozzászólás beküldéséhez bejelentkezés szükséges.